Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kamila Kamińska,
Waga produktu: 0.330 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej


Kraków 2009,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 232 str., oprawa miękka

Tekst ten stanowi prośbę włączenia się w dyskurs nauk społecznych (w tym pedagogicznych), toczący się wokół problemu przemocy wobec dziecka w rodzinie, jak również polityki państwa w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania temu zjawisku. Autorka ma nadzieję, iż będzie on zaczynem dalszych twórczych dyskusji i polem do dialogu poznawczego. Natura badanego zjawiska, w znaczącym stopniu powiązana ze sferą aksjologiczną, nadaje również taki wymiar poniższej eksploracji.

Dobro dziecka pojmowane jako naczelna wartość w całym systemie polityki rodzinnej państwa oraz szeregu polskich i międzynarodowych aktów prawnych stanowi horyzont przeprowadzonych badań. Gdyby te rozważania, choć w nikłym stopniu, przyczyniły się do tego, aby na szczeblu państwa zrodziła się pogłębiona refleksyjna dyskusja nad efektywnymi sposobami pomocy rodzinom w kryzysie czy nowymi koncepcjami na temat poprawy sytuacji dzieci będących ofiarami przemocy, wówczas moje zadanie badacza, uczestnika dyskursu społecznego III Rzeczpospolitej zyskałoby nowy, aksjologiczny wymiar.

Kierując się, zatem ku tekstowi, autorka zaprasza do udziału w tej epistemologicznej podroży...

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Państwo, rodzina, polityka
1. Relacja państwo – rodzina w kontekście prawno-filozoficznym
1.1. Źródła polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego
1.2. Zasady autonomii rodziny
1.3. Władza rodzicielska – jej zakres i charakter
1.4. Ingerencja państwa w życie prywatne
1.5. Ingerencja we władzę rodzicielską
1.6. Historyczny przegląd legislacji dotyczącej ochrony dzieci przed przemocą na przykładzie Wielkiej Brytanii
1.7. Subsydiarność jako zasada polityki państwa
2. Perspektywy modelowe w polityce państwa wobec rodziny
2.1. Leseferyzm jako perspektywa modelowa w polityce państwa
2.2. Paternalizm państwowy jako perspektywa w polityce państwa
2.3. Współczesna afirmacja więzów krwi i praw rodziców
2.4. Radykalna obrona praw dziecka i emancypacja dzieci
3. Organizacje pozarządowe – ich rola i znaczenie w ochronie praw dziecka
3.1. Działalność organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej
3.2. Sposoby działania NGO
3.3. Doświadczenia organizacji pozarządowych w Polsce

Rozdział 2
Problem przemocy wobec dziecka w rodzinie
1. Przemoc wobec dziecka – opis zjawiska
1.1. Definicje przemocy wobec dzieci
1.2. Historyczny zarys postrzegania problemu przemocy wobec dziecka
1.3. Formy przemocy wobec dzieci
2. Dzieci a przemoc domowa – cierpienie w milczeniu
2.1. Teoria indywidualnej patologii
2.2. Podejście od strony struktur społecznych
2.3. Podejście feministyczne
3. Przemoc fizyczna – koszmar dzieciństwa
3.1. Uwarunkowania przemocy fizycznej
3.2. Rozpoznanie zespołu dziecka maltretowanego
3.3. Postaci kliniczne urazów nieprzypadkowych
3.3.1. Zmiany na skórze i błonach śluzowych
3.3.2. Złamania jako typ urazów nieprzypadkowych
3.3.3. Obrażenia w obrębie czaszki powstałe w wyniku przemocy
3.3.4. Urazy narządów wewnętrznych
3.3.5. Nietypowe postaci maltretowania dziecka
3.3.6. Zgon dziecka w wyniku maltretowania
4. Kwestia kar fizycznych
5. Molestowanie seksualne dzieci – złamane tabu
5.1. Odkrycie zjawiska przemocy seksualnej w XX wieku
5.2. Typologie form seksualnego wykorzystywania dziecka
5.3. Zjawisko wykorzystywania seksualnego w badaniach
5.4. Osoba sprawcy przemocy
5.5. Rodzaj związków pomiędzy ofiarą a sprawcą w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci
5.6. Charakterystyka środowiska rodzinnego, w którym rozgrywa się molestowanie
5.7. Warunki zaistnienia zjawiska molestowania dziecka
5.8. Dynamika molestowania seksualnego
5.9. Wpływ doświadczenia przemocy seksualnej na dalsze życie dziecka – teorie wyjaśniające
5.10. Skala zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci na gruncie polskim w latach 1997–2007
6. Wykorzystywanie emocjonalne – strach i samotność dzieciństwa
7. Zaniedbanie – zapomnienie o [...]

Rozdział 3
Metodologia badań własnych
1. Filozofia hermeneutyczna H. G. Gadamera jako perspektywa ontologiczno-gnoseologiczna badań
1.1. Szanse, możliwości, ograniczenia zastosowania hermeneutyki w procesie badawczym
2. Model Pryzmatu Perspektyw jako narzędzie interpretacyjne
2.1. Znaczenie przenikania barw w Modelu Pryzmatu Perspektyw
3. Opinie biegłych w sprawach opiekuńczych – propozycja badań autorskich

Rozdział 4
Badania własne
1. Analiza hermeneutyczna tekstów opinii biegłych sądowych
2. Interpretacja wyników badań
2.1. Kwestia intencji tekstu
2.2. Kwestia źródeł informacji
2.3. Kwestia autorów
2.4. Kwestia formy
2.5. Analiza leksykalna tekstów
2.6. Problem rodziny w opiniach biegłych w latach 1980, 1990 i 2003
2.7. Opowieść o rodzinie...
2.8. Opowieść o przemocy...
2.9. Opowieść o dziecku, jego uczuciach i życzeniach...
2.10. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-247-7

  • Autor: 

    Kamila Kamińska

Inne tytuły z tej serii: