Wczytuję dane...
FAQ

1. DEFINICJE

 1. Sprzedawca - MWW Mirosław Matoga z siedzibą w Długołęce 55-095, ul. Chabrowa 6 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 8862330739, nr REGON 932168229, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

 2. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: Księgarnia Sportowo-Medyczna.pl.

 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, póz. 93 ze zm.);

 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Księgarnia Sportowo-Medyczna.pl;

 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, póz. 1204 ze zm.);

 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 11. Użytkownik - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić na piśmie ( lub w wersji elektronicznej przez e-mail ) od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Kolejne 14 dni Klient ma na zwrot towaru na adres Księgarni.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący
  .

 3. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitej ceny Zamówienia.

 4. Zwrot ceny dokonywany jest przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

 5. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 3. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub numer Zamówienia,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 
4. ADRES DO ZWROTÓW, REKLAMACJI I KORESPONDENCJI:

Księgarnia w Hali Wielofuncyjnej

Al. I. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

 

PRZYDATNE LINKI DLA KUPUJĄCYCH


5. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

* Informacje pochodzą ze strony http://pomoc.allegro.pl i własnego doświadczenia.

1. Jak długo trzeba czekac na przesyłkę?

Czas dostawy zależy od wybranego operatora : poczta, firma kurierska ...

2. Co dokładnie dzieje się po złożeniu zamówienia?

Jest kompletowane i wysyłane do Klienta.

3. Co to jest program lojalnościowy?

Klient, który założy konto w naszej księgarni przystępuje do programu lojalnościowego. Po każdym zrealizowanym zamówieniu, na koncie Klienta przyznawane są punkty (w zależności od wielkości zamówienia), którymi później można opłacić następne zamówienie.

4. Czy można anulowac zamówienie?

Tak, należy tylko poinformować nas w formie pisemnej, np. e-mailowo.

5. Kiedy mogę zrezygnować z zakupu ?

Konsument może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy). Warunkiem odstąpienia od umowy jest pisemne poinformowanie sprzedającego o rezygnacji. Kupującemu należy się kwota, którą zapłacił za przedmiot i jego wysyłkę. Sprzedający nie może żądać opłaty (tzw. odstępnego) za wycofanie się z umowy. Kupujący zwraca towar na własny koszt.

6. Ile mam czasu na odesłanie towaru do sprzedającego ?

Klienta ma na to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o zwrocie towaru.

7. Od kiedy liczone jest 14 dni, w czasie których można poinformować sprzedającego o chęci zwrotu towaru ?

Od momentu odbioru towaru przez Klienta.

8. Czy kupujący musi informować wcześniej sprzedającego, że chce zwrócić towar ?

Tak, koniecznie w formie pisemnej, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Dopuszczalna jest forma e-mailowa z oświadczeniem o zwrocie, jednak ostrożność nakazuje przesłanie oświadczenia również listownie - listem poleconym.

9. Czy otrzymam fakturę za zakupy?

Zawsze do zamówienia dołączamy paragon fiskalny a jeśli zostaną podane dane płatnika - fakturę vat zamiast paragonu. W związku ze zmianami przepisów od 01.01.2020 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na dane firmowe (z numerem NIP) na podstawie paragonu bez numeru NIP nabywcy.

10. Co mam zrobić jeśli płatność on-line nie dojdzie do skutku? Brak mojego banku do wyboru lub błąd na stronie.

W takim przypadku można ponownie złożyć zamówienie, w komentarzu zgłosić prośbę o anulowanie jednego zamówienia - lub wykonać przelew tradycyjny bezpośrednio na nasze konta: 81 1050 1575 1000 0092 0673 8834 w tytule przelewu podając nr zamówienia.

11. Co mam zrobić jeśli na liście do wyboru nie ma mojego ulubionego paczkomatu?

Może tak się zdarzyć, że na liście do wyboru brak jest paczkomatu najczęściej wybieranego do odbioru przesyłki (awaria lub pełny paczkomat) - proszę wtedy wybrać najbliższy paczkomat Państwa miejsca zamieszkania lub pracy.

aaa ssss