Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Kolejne 14 dni Klient ma na zwrot towaru na adres:
                    Księgarnia w Hali Wielofunkcyjnej, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 pok. 39, 51-612 Wrocław
  .

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 3. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitej ceny Zamówienia.

 4. Zwrot ceny dokonywany jest przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

 5. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 3. Klient zarejestrowany w Sklepie może składać reklamację bezpośrednio ze swojego konta, na liście zamówień przy każdym towarze jest odpowiedni odnośnik do formularza reklamacji.
  Klienit nie posiadający konta w Sklepie może składać reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub numer Zamówienia,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

3. ZWROTY

 1. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy nową funkcję SzybkieZwroty.pl. Jest to aplikacja firmy INPOST pozwalająca bezpłatnie zwrócić do Sprzedawcy zakupiony towar w ramach Reklamacji lub Odstąpienia od Umowy. Należy uruchomić stronę https://szybkiezwroty.pl/MWW i postępować wg komunikatów na stronie (wypełnić poprawnie wszystkie zaznaczone pola). Po wypełnieniu i wysłaniu formularza prosimy powiadomić Księgarnię o chęci zwrotu towaru - na tej podstawie Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane. Otrzymają Państwo kod (na podany w formularzu telefon komórkowy) i wystarczy tylko w najbliższym paczkomacie wysłać zwracany towar.

4. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich - http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

aaa ssss