Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka
Waga produktu: 0.43 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN

W strukturze pracy jedynie rozdział pierwszy ma wyłącznie charak-ter teoretyczny, pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań. 
Każdy z nich rozpoczyna się od syntezy teoretycznej w celu wprowadzenia w eks-plorowaną problematykę i kończy się podsumowaniem opartym na zesta-wieniu i konfrontacji
uzyskanych wyników z innymi zawartymi w literatu-rze przedmiotu. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w istotę niepełnosprawności intelektualnej.
Ukazano jej ewolucję, zdefiniowano samo pojęcie, zaprezen-towano klasyfikacje, szczególnie na podstawie DSM-5 (Diagnostic and Statistical...).
Omówiono nie mniej ważne systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowiska bytowania,
czyli: środowisko rodzinne, domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zaję-ciowej.
W rozdziale drugim syntetycznie przedstawiono koncepcję badań wła-snych. Zawiera on również wykaz zastosowanych narzędzi badawczych oraz charakterystykę
osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób w normie intelektualnej, tzw. sprawnych, samodzielnie mieszkających, stanowiących grupę porównawczą,
dobraną w odniesieniu do takich wskaźników, jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Kolejne rozdziały, trzeci i czwarty, poświęcone są analizie uzyskanych
wyników z zakresu wyuczonej bezradności, spostrzegania siebie i innych, preferowanych wartości i przystosowania psychospołecznego,
w rozdzia-le piątym zaś wyniki otrzymane z analizy regresji wielokrotnej pozwoliły uzyskać obraz możliwych powiązań między ośmioma wymiarami wyuczo-nej bezradności
(możliwość kontroli; możliwość wykorzystania kwalifika-cji; cele ustalone z zewnątrz; urozmaicenie; kontakty z ludźmi; bezpieczeń-stwo społeczne; pozycja społeczna; przyszłość)
a poszczególnymi zmienny-mi psychospołecznego funkcjonowania: spostrzeganie siebie i innych lu-dzi, preferowane wartości oraz psychospołeczne przystosowanie,
w obrębie środowiska bytowania badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób sprawnych intelektualnie. Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych
problematy-ką psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością inte-lektualną, zwłaszcza do studentów pedagogiki specjalnej, opiekuńczo-wy-chowawczej,
pracy socjalnej, psychologii i rehabilitacji społecznej, a także nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną,
które to osoby, ze względu na zawodo-we kompetencje, udzielają swoim podopiecznym wszechstronnego wsparcia.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I
Pojmowanie niepełnosprawności intelektualnej
1. Niepełnosprawność intelektualna
2. Systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.1. Rodzina
3.2. Domy pomocy społecznej
3.3. Warsztaty terapii zajęciowej

Rozdział II
Badania własne
1. Problematyka badawcza
2. Charakterystyka badanych osób

Rozdział III
Wyuczona bezradność badanych osób
1. Wprowadzenie w problematykę wyuczonej bezradności
1.1. Istota wyuczonej bezradności
1.2. Wyuczona bezradność a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań
2. Wyniki badań własnych
Podsumowanie

Rozdział IV
Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób
1. Spostrzeganie siebie i innych
1.1. Wprowadzenie w problematykę spostrzegania siebie i innych
1.2. Spostrzeganie siebie i innych a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań
1.3. Wyniki badań własnych
1.3.1. Spostrzeganie siebie i innych ludzi a środowisko bytowania badanych osób
1.3.2. Porównanie realnego z idealnym spostrzeganiem siebie i innych ludzi w środowiskach bytowania badanych osób
1.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach rodzinnych
1.3.2.2. Osoby sprawne intelektualnie samodzielnie mieszkające
1.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej
1.3.2.4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej
Podsumowanie
2. Wartości
2.1. Wprowadzenie w problematykę wartości
2.2. Wartości a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań
2.3. Wyniki badań własnych
Podsumowanie
3. Przystosowanie
3.1. Wprowadzenie w problematykę przystosowania
3.2. Przystosowanie a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań
3.3. Wyniki badań własnych
3.3.1. Przystosowanie psychospołeczne a środowisko bytowania badanych osób
3.3.2. Porównanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów w środowiskach bytowania badanych osób
3.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w domach rodzinnych
3.3.2.2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w domach pomocy społecznej
3.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie w warsztatach terapii zajęciowej
Podsumowanie

Rozdział V
Czynniki związane z wyuczoną bezradnością badanych osób
1. Możliwość kontroli
2. Możliwość wykorzystania kwalifikacji
3. Cele ustalone z zewnątrz
4. Urozmaicenie
5. Kontakty z ludźmi
6. Bezpieczeństwo społeczne
7. Pozycja społeczna
8. Przyszłość
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Spis tabel

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7996-522-9

 • Autor: 

  Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  282

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: