Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Ostrowski,
Waga produktu: 0.450 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788362891030
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2011, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 284 str., oprawa miękka

Problem oceny efektywności uczenia się i doskonalenia pływania należy do zagadnień bardzo trudnych, gdyż występuje niedostatek jednoznacznych kryteriów tej oceny. Szczególnie utrudniona jest ocena czynników determinujących efektywność i szybkość nabywania umiejętności pływackich. Wynika to z tego, że większości badacze koncentrują się na końcowym efekcie uczenia się pływania, ograniczając się zwykle do ustalenia poziomu sprawności pływackiej, w zależności od wielkości zastosowanego bodźca ruchowego lub metody nauczania. Do rzadkości należą natomiast próby określenia tempa uczenia się pływania i czynników, które oddziaływają na ten proces (Pietrusik 1997a). Poniższa praca stanowić ma częściowe rozszerzenie wiedzy w tym zakresie.

Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności pomiędzy wybranymi uwarunkowaniami osobniczymi dzieci w wieku 9-10 lat a szybkością uczenia się pływania. Część dzieci przed przystąpieniem do zorganizowanych lekcji pływania uczyła się wcześniej pływać, dlatego różniły się one umiejętnościami w tym zakresie, i one powinny determinować tempo uczenia się pływania. Oprócz umiejętności wstępnych na tempo uczenia się pływania powinny mieć wpływ cechy osobowościowe uczniów. Spośród wielu uwarunkowań osobniczych mogących mieć wpływ na tempo uczenia się pływania na podstawie analizy literatury przedmiotu wybrano jako najbardziej znaczące: lęk przed wodą, podstawowe cechy morfologiczne i wybrane zdolności koordynacyjne. Uwzględniono też frekwencję na lekcjach pływania, gdyż czynnik ten w dużym stopniu warunkuje przebieg uczenia się i umiejętności końcowe uczniów. Ocenie poddano dzieci uczące się pływania w czasie całego roku szkolnego (czyli od września do czerwca) w ramach wychowania fizycznego. Badane dzieci odbywały zajęcia w tym samym obiekcie, nauczane były przez tych samych nauczycieli, realizujących opracowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS) program nauczania, który był zunifikowany dla wszystkich badanych dzieci. W opracowaniu tym pominięto więc zagadnienia dotyczące sposobów i metod nauczania. W centrum znalazł się podmiot uczący się pływania w ujednoliconym procesie dydaktycznym. Wszelkie składowe procesu nauczania - instruktaż, pokaz, stosowane metody, środki, formy i inne uwarunkowania związane z nauczaniem były traktowane jedynie jako działania pomocnicze i służebne wobec procesu głównego: uczenia się pływania, określanego niekiedy uczeniem się czynności pływackich.

Spis treści

Wstęp
1. Wprowadzenie teoretyczne do problemu badawczego
1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku 9-10 lat
1.1.1. Rozwój morfologiczny i motoryczny
1.1.2. Rozwój umysłowy
1.1.3. Rozwój uczuciowy i społeczny
1.1.4. Zdrowie
1.2. Uczenie się
1.2.1. Uczenie się czynności ruchowych
1.2.2. Uczenie się pływania
1.3. Wybrane uwarunkowania osobnicze determinujące szybkość uczenia się pływania
1.3.1. Lęk przed wodą
1.3.2. Podstawowe cechy morfologiczne
1.3.3. Zdolności koordynacyjne
2. Procedura badawcza
2.1. Cel pracy, pytania i hipotezy badawcze
2.2. Materiał i metoda badań
2.2.1. Materiał badawczy
2.2.2. Techniki i narzędzia badawcze
2.2.2.1. Ocena umiejętności pływackich
2.2.2.2. Ocena lęku przed wodą
2.2.2.3. Pomiar podstawowych cech morfologicznych i wybranych zdolności koordynacyjnych
2.3. Metody analizy statystycznej
3. Wyniki
3.1. Szybkość uczenia się pływania dzieci w wieku 9-10 lat
3.1.1. Umiejętności wstępne
3.1.2. Umiejętności na sprawdzianach
3.1.2.1. Nieumiejący pływać
3.1.2.2. Zaadaptowani wstępnie do środowiska wodnego
3. 1. 2.3. Pływaj ący na poziomie elementarnym
3.1.2.4. Pływający na grzbiecie
3.1.3. Umiej ętności końcowe z pływania
3.1.4. Przewidywanie szybkości uczenia się pływania na podstawie umie¬jętności wstępnych
3.1.5. Postępy pływackie
3.1.5.1. Nieumiejący pływać
3.1.5.2. Zaadaptowani wstępnie do środowiska wodnego
3.1.5.3. Pływaj ący na poziomie elementarnym
3.1.5.4. Pływający na grzbiecie
3.1.6. Przewidywanie postępów w uczeniu się pływania
3.1.7. Podsumowanie
3.2. Lęk przed wodą dzieci w wieku 9-10 lat a szybkość uczenia się pływa¬nia
3.2.1. Lęk przed wodą w trakcie uczenia się pływania
3.2.2. Lęk przed wodą dzieci rozpoczynających uczenie się pływania od podstaw
3.2.3. Lęk przed wodą a umiejętności pływackie
3.2.3.1. Dzieci bez lęku przed wodą
3.2.3.2. Dzieci ze średnim lękiem przed wodą
3.2.3.3. Dzieci z wysokim lękiem przed wodą
3.2.4. Umiejętności końcowe dzieci z poszczególnych grup lęku
3.2.5. Lęk przed wodą a postępy pływackie
3.2.5.1. Dzieci bez lęku przed wodą
3.2.5.2. Dzieci ze średnim lękiem przed wodą
3.2.5.3. Dzieci z wysokim lękiem przed wodą
3.2.6. Przewidywanie szybkości uczenia się pływania na postawie lęku przed wodą
3.2.7. Podsumowanie
3.3. Podstawowe cechy morfologiczne dzieci w wieku 9-10 lat a szybkość uczenia się pływania
3.3.1. Cechy morfologiczne związane z wysokością i masą ciała a umie¬jętności pływackie
3.3.2. Cechy morfologiczne związane z wysokością i masą ciała a postę¬py pływackie
3.3.3. Cechy morfologiczne związane z gibkością i pojemnością życiową płuc a umiejętności pływackie
3.3.4. Cechy morfologiczne związane z gibkością i pojemnością życiową płuc a postępy pływackie
3.3.5. Podsumowanie
3.4. Wybrane zdolności koordynacyjne dzieci w wieku 9-10 lat a szybkość uczenia się pływania
3.4.1. Wybrane zdolności koordynacyjne a umiejętności pływackie
3.4.2. Wybrane zdolności koordynacyjne a postępy pływackie
3.4.3. Podsumowanie
3.5. Frekwencja dzieci w wieku 9-10 lat a szybkość uczenia się pływania
3.5.1. Frekwencja na lekcjach pływania
3.5.2. Frekwencja a umiejętności pływackie
3.5.2.1. Dzieci, które odbyły 1-8 lekcji
3.5.2.2. Dzieci, które odbyły 9-13 lekcji
3.5.2.3. Dzieci, które odbyły 14-18 lekcji
3.5.2.4. Dzieci, które odbyły 19-23 lekcje
3.5.2.5. Dzieci, które odbyły co najmniej 24 lekcje
3.5.3. Frekwencja a postępy pływackie
3.5.3.1. Dzieci, które odbyły 4-8 lekcji
3.5.3.2. Dzieci, które odbyły 9-13 lekcji
3.5.3.3. Dzieci, które odbyły 14-18 lekcji
3.5.3.4. Dzieci, które odbyły 19-23 lekcje
3.5.3.5. Dzieci, które odbyły co najmniej 24 lekcje
3.5.4. Podsumowanie
4. Dyskusja
4.1. Szybkość uczenia się pływania
4.2. Lęk przed wodą a szybkość uczenia się pływania
4.3. Podstawowe cechy morfologiczne a szybkość uczenia się pływania
4.4. Wybrane zdolności koordynacyjne aszybkość uczenia się pływania
4.5. Frekwencja dzieci w wieku 9-10 lat a szybkość uczenia się pływania
5. Wnioski
Piśmiennictwo
Aneks
1. Spis tabel
2. Spis rycin
3. Spis załączników
4. Załączniki 1-22
Summary

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-03-0

  • Autor: 

    Andrzej Ostrowski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss