Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zbigniew Jastrzębski, Wojciech Barnat,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWFiS Gdańsk

Współczesne badania nad skutecznością procesu treningowego obejmują między innymi analizę zależności między wybranymi zdolnościami motorycznymi, ce­chami morfologicznymi, fizjologicznymi, biochemicznymi i psychologicznymi a poziomem sprawności specjalnej [Czerwiński i Jastrzębski, 2006],
Efektywność procesu szkolenia w dużym stopniu zależy od trafności i rzetel­ności wskaźników kontrolnych dających możliwość w obiektywny sposób ocenić poziom specjalnego przygotowania zawodników [Stuła, 2005; Przybylski, 2008a], Kapera i Śledziewski [1997] stwierdzają, że każdy wieloletni program szkolenia powinien podlegać rzetelnej kontroli sprawdzającej, czy realizowany proces tre­ningowy zmierza we właściwym kierunku i przynosi oczekiwane efekty. Im więcej obiektywnych i wiarygodnych informacji o procesie szkolenia, tym większe moż­liwości świadomego kierowania treningiem w celu osiągnięcia mistrzostwa spor­towego.
Jednym z podstawowych wymogów współczesnego treningu jest wdrożenie systemów kontroli efektów potreningowych. Równolegle do realizacji coraz bar­dziej złożonych i obciążających programów wysiłkowych konieczne jest posiada­nie informacji o skutkach ich działania: bieżących, operacyjnych i kumulatywnych. Stąd potrzeba zbierania i wykorzystywania danych z kontroli trenerskiej, badań diagnos-tycznych i monitorowania treningu [Sozański, 1999],


Według Przybylskiego [2008b] kompleksowość kontroli określana jest na pod­stawie równoległej rejestracji trzech grup wskaźników:


          danych charakteryzujących działalność startową, włączając jej podstawo­we parametry, a także reakcje organizmu sportowca, wywołane tą działal­nością;


          treści procesu treningowo-szkoleniowego w różnych formacjach struktu­ralnych, włączając poszczególne zajęcia, mikro-, mezo-, makrocykle, etapy wieloletniego przygotowania;


• reakcji organizmu sportowców, które wywołane są niezwłocznym efektem treningowym na zajęciach, opóźnionym efektem mających się odbyć zajęć oraz kumulatywnym efektem, wywołanym dłuższym stosowaniem pro­gramów treningowych w dużych jednostkach strukturalnych procesu tre­ningowego - rocznych cyklach.


Jak stwierdzają Kapera i Sledziewski [1997], im dłuższy okres działań kontrol­nych i bardziej kompleksowy ich charakter, tym większe szanse na prawidłową diagnozę (ocenę aktualnych możliwości) i prognozę (przewidywany, docelowy poziom badanej cechy) możliwości sportowych piłkarzy.


Czerwiński i Jastrzębski [2006] uważają, że istotna jest systematyczna kontrola rozwoju młodych sportowców przede wszystkim na podstawie testów motorycz- nych i technicznych. Według tych autorów najważniejszym zadaniem trenerów i współpracujących z nim osób jest ocena zmian w rozwoju ontogenetycznym za­wodników w długich okresach szkoleniowych. Dotyczy to tak młodzieży, jak i osób dorosłych.


Według Przybylskiego [2008b] celowe i aktualne zatem staje się opracowanie kompleksowych systemów kontroli, kryteriów oceny potencjalnych możliwości sportowców w osiągnięciu wysokich wyników sportowych, technologii procesu treningowego, które ukierunkowane są na indywidualne cechy funkcji ruchowej i psychiczne procesy młodych sportowców.


Wartością podjętego tematu jest przede wszystkim długotrwały proces badaw­czy przedstawiający zmiany wydolności i sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych, co pozwoliło zaobserwować u nich tendencje rozwojowe. Do rzadkości należą badania w przedziale wiekowym 13-15 lat, w okresie przyspieszonego rozwoju. W pracy przedstawiono zarówno rejestrację obciążeń treningowych, jak i ich rezultaty. Porównanie do osób nietrenujących pozwoliło dostrzec efekt wpływu obciążeń na poziom wydolności i sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych.


Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1
PROBLEMATYKA BADAWCZA W ŚWIETLE PIŚMIENNICTWA
1.1. Piłka nożma i potencjał motoiyczny zawodnika
1.2. Wydolność fizyczna
1.3. Sprawność fizyczna
1.4. Zmiany wskaźników morfologicznych w wieku okołopokwitaniowym
1.5. Wpływ treningu na zmiany wydolności i sprawności fizycznej
1.6. Etapy szkolenia
1.7. Obciążenia treningowe
1.8. Uzasadnienie wyboru tematu i celu badań

Rozdział 2
METODOLOGICZNE PODSTAWY, MATERIAŁ I METODY BADAŃ
2.1. Pytania i hipotezy badawcze
2.2. Charakterystyka badanych osób
2.3. Metody badań
2.3.1. Pomiary antropometryczne
2.3.2. Metody oceny wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej
2.3.3. Metody oceny sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej
2.3.4. Rejestracja obciążeń treningowych
2.3.5. Metody analizy statystycznej

Rozdział 3
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
3.1. Charakterystyka antropometryczna 13-15-letnich piłkarzy nożnych w trzyletnim cyklu treningowym
3.2. Poziom wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej młodych piłkarzy nożnych w trzyletnim cyklu treningowym
3.2.1. Wydolność tlenowa piłkarzy nożnych
3.2.2. Wydolność beztlenowa piłkarzy nożnych
3.3. Poziom sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych w trzyletnim
cyklu treningowym
3.3.1. Sprawność fizyczna ogólna piłkarzy nożnych
3.3.2. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych
3.4. Poziom szybkości i wytrzymałości szybkościowej specjalnej młodych piłkarzy nożnych w trzyletnim cyklu treningowym
3.5. Korelacja pomiędzy wskaźnikami wydolności i sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych
3.6. Wielkość i sktruktura obciążeń treningowych w trzyletnim cyklu treningowym młodych piłkarzy nożnych
3.6.1. Wielkość obciążeń treningowych
3.6.2. Struktura obciążeń treningowych
3.6.3. Wielkość i rodzaj środków treningowych zastosowanych w trzyletnim cyklu treningowym
3.7. Charakterystyka antropometryczna osób nietrenujących
3.8. Poziom wydolności i sprawności fizycznej osób nietrenujących
3.9. Porównanie charakterystyk antropometrycznych młodych piłkarzy nożnych
i osób nietrenujących
3.10. Porównanie wydolności i sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych
i osób nietrenujących
3.11. Korelacja pomiędzy wskaźnikami wydolności i sprawności fizycznej osób nietrenujących
DYSKUSJA
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
INDEKS SKRÓTÓW
STRESZCZENIE
SUMMARY
SPIS RYCIN
SPIS TABEL

Książka

 • ISBN: 

  978-83-62390-21-2

 • Autor: 

  Zbigniew Jastrzębski, Wojciech Barnat

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2015

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  180

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...