Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Urszula Kierczak,
Waga produktu: 0.330 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: Impuls

Szkoła podstawowa klasy IV - VI Poradnik metodyczny II Etap edukacyjny Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja

Kraków 2012, wydanie 1, format 230 x 160, objętość  str., oprawa miękka

PROGRAM NAUCZANIA - PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY - SYSTEM OCENIANIA

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.
Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych   winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Spis treści

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO
Założenia wstępne
Cele ogólne
Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Opis założonych osiągnięć uczniów
Propozycje treści fakultetów
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów
Procedury ewaluacji programu
Podstawa opracowania programu
SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
Uwagi wstępne
Budżet godzin
Szczegółowy plan pracy dla klasy IV
Szczegółowy plan pracy dla klasy V

Szczegółowy plan pracy dla klasy VI

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - lekkoatletyka
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - mini piłka nożna
Plan realizacji zajęć fakultetu turystycznego
Plan realizacji zajęć fakultetu rekreacyjnego
Uwagi o realizacji planów pracy
OCENIANIE
Uwagi wstępne
Zasady oceniania

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy V

Standardy wymagań dla klasy VI

Samoocena
Dzienniczek samooceny i samokontroli
EWALUACJA

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-994-0

  • Autor: 

    Urszula Kierczak

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...