Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Wiesława Ciechaniewicz
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 9788320036756
Wysyłka od: 9.90 PLN


Warszawa 2008, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 380 str., oprawa miękka

Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.

Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.

Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.


Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA
PEDAGOGIKA ? NAUKA O WYCHOWANIU
1. Pedagogika jako nauka
1.1. Cele rozdziału
1.2. Pojęcie nauki. Klasyfikowanie nauk
1.3. Terminy podstawowe i pochodne w pedagogice
1.4. Początki pedagogiki naukowej i empirycznej
1.5. Główne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku
1.6. Przedmiot i zadania pedagogiki
1.7. Działy pedagogiki. Pedagogiki wyspecjalizowane
1.7.1. Działy pedagogiki ? układ pionowy
1.7.2. Działy pedagogiki ? układ poziomy
1.8. Nauki współdziałające z pedagogiką
1.9. Potrzeba interdyscyplinarnej wiedzy i integralności refleksji pedagogicznej
1.10. Metodologia badan´ pedagogicznych
1.10.1. Źródła i drogi postępowania badawczego
1.10.2. Funkcje badan´ pedagogicznych
1.10.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze ? wyjaśnienie pojęć
1.10.4. Wybrane metody badawcze
1.10.5. Wybrane techniki badawcze
1.10.6. Techniki pomiaru pedagogicznego
Pytania sprawdzające.
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca.
2. Wychowanie
2.1. Cele rozdziału
2.2. Pojecie wychowania i jego cechy
2.2.1. Sposoby rozumienia wychowania
2.2.2. Cechy wychowania
2.3. Wychowanie w świetle teorii osobowości
2.3.1. Teoria behawiorystyczna a wychowanie
2.3.2. Teoria zorientowana humanistycznie a wychowanie
2.3.3. Teoria psychospołeczna a wychowanie.
2.4. Wartości w wychowaniu
2.4.1. Potrzeba odwoływania się do wartości w wychowaniu
2.4.2. Preferowane w wychowaniu wartości
2.4.3. Prymat wartości nad celami wychowania
2.5. Cele wychowania
2.5.1. Kontrowersje wokół celów wychowania
2.5.2. Koncepcja celów wychowania w ujęciu W. Brezinki
2.5.3. Cele wychowania godne uwagi.
2.6. Wychowanie moralne i prorodzinne
2.6.1. Wychowanie moralne
2.6.2. Wychowanie prorodzinne
2.7. Metody wychowania
2.7.1. Metody modelowania
2.7.2. Metody zadaniowe
2.7.3. Metody perswazji
2.7.4. Metody nagradzania i karania
2.8. Warunki skutecznego wychowania
2.8.1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży
2.8.2. Umiar w stosowaniu swobody i przymusu wobec dzieci i młodzieży
2.8.3. Porozumiewanie się z dziećmi i młodzieżą
2.8.4. Poznawanie dzieci i młodzieży
2.9. Praca nad sobą w procesie wychowania
2.9.1. Rozumienie pracy nad sobą
2.9.2. Potrzeba pracy nad sobą
2.9.3. Możliwości pracy nad sobą
2.10. Rola informacji zwrotnych w procesie wychowania
2.10.1. Pierwotne i wtórne informacje zwrotne
2.10.2. Wychowawcze znaczenie informacji zwrotnych
2.10.3. Sposoby gromadzenia informacji zwrotnych
2.10.4. Wymagania stawiane informacjom zwrotnym
Pytania sprawdzające.
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca.
3. Środowisko wychowawcze
3.1. Cele rozdziału
3.2. Pojęcie środowiska, rodzaje środowisk człowieka
3.2.1. Środowisko geograficzne i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka
3.2.2. Środowisko lokalne i jego oddziaływanie na człowieka
3.2.3. Środowisko społeczne ? rodzaje środowisk społecznych
3.3. Środowisko wychowawcze i jego funkcje. Kształtowanie środowiska wychowawczego
3.3.1. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze
3.4. Grupa rówieśnicza jako naturalne środowisko wychowawcze ? funkcje grup rówieśniczych
3.4.1. Rodzaje grup rówieśniczych.
3.5. Instytucjonalne środowiska wychowawcze i ich rodzaje
3.6. Świat mediów i jego oddziaływania wychowawcze ? problem zagrożeń
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
4. Trudności wychowawcze
4.1. Cele rozdziału
4.2. Pojęcie i klasyfikacja trudności wychowawczych
4.3. Trudności wychowawcze a zaburzenia i dysharmonie rozwoju dziecka
4.3.1. Globalne zaburzenia rozwoju
4.3.2. Parcjalne zaburzenia rozwoju
4.3.3. Zaburzenia neurodynamiki
4.4. Trudności wychowawcze uwarunkowane środowiskowo
4.4.1. Lęki i nerwice dzieci i młodzieży
4.4.2. Problem samobójstw
4.4.3. Zaburzenia łaknienia ? anoreksja i bulimia
4.4.4. Problematyka uzależnień
4.4.5. Agresja dzieci i młodzieży ? proces demoralizacji
4.4.6. Prostytucja dzieci i młodzieży
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
5. Dydaktyka ? teoria nauczania i uczenia się
5.1. Cele rozdziału
5.2. Przedmiot i zadania dydaktyki
5.3. Powstanie i rozwój dydaktyki
5.4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne
5.4.1. Uczenie się
5.4.2. Nauczanie
5.4.3. Kształcenie, wykształcenie, samokształcenie
5.4.4. System kształcenia
5.4.5. Samokształcenie
5.5. Badania naukowe w dydaktyce
5.5.1. Problemy badawcze w dydaktyce
5.5.2. Przedmiot badań dydaktycznych
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
6. Dydaktyka w kształceniu zawodowym
6.1. Cele rozdziału
6.2. Kierunki zmian w kształceniu zawodowym
6.2.1. Idea kształcenia wielostronnego
6.2.2. Dobór treści kształcenia zawodowego
6.2.3. Metody pracy z uczącym się
6.2.4. Nowe zadania nauczyciela
6.3. Proces kształcenia zawodowego
6.3.1. Geneza i rozwój nowoczesnego modelu kształcenia
6.3.2. Ogniwa procesu kształcenia.
6.4. Cele kształcenia zawodowego
6.4.1. Charakterystyka celów kształcenia
6.4.2. Taksonomia celów kształcenia
6.5. Treści kształcenia zawodowego
6.5.1. Zasady doboru i układu treści kształcenia
6.5.2. Modułowe ujęcie kształcenia
6.5.3. Standardy kształcenia
6.5.4. Plany nauczania i programy kształcenia
6.6. Zasady kształcenia
6.6.1. Zasada poglądowości
6.6.2. Zasada świadomej aktywności
6.6.3. Zasada związku teorii z praktyką
6.6.4. Zasada systematyczności (systemowości)
6.6.5. Zasada przystępności (stopniowania trudności)
6.7. Metody i organizacja kształcenia.
6.7.1. Klasyfikowanie metod kształcenia
6.7.2. Metody podające
6.7.3. Metody problemowe ? samodzielne dochodzenie do wiedzy
6.7.4. Metody eksponujące (waloryzujące)
6.7.5. Metody praktyczne
6.8. Środki dydaktyczne
6.9. Kontrola i ocena wyników procesu kształcenia
6.9.1. Funkcje kontroli i oceny wyników w procesie kształcenia
6.9.2. Metody kontroli i oceny wyników procesu kształcenia
6.9.3. Pomiar dydaktyczny
Pytania sprawdzające.
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
CZĘŚĆ DRUGA
WYKORZYSTANIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ W OPIECE NAD ZDROWIEM
7. Kształcenie na rzecz współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opiekuńczych
7.1. Cele rozdziału
7.2. Zespół opiekuńczy ? istota współpracy
7.3. Kształcenie na rzecz współpracy w zespole opiekuńczym
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
8. Pedagogika zdrowia ? teoria wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej
8.1. Cele rozdziału
8.2. Zadania pedagogiki zdrowia na rzecz edukacji zdrowotnej
8.3. Wychowanie zdrowotne
8.4. Edukacja zdrowotna
8.4.1. Istota i cele edukacji zdrowotnej
8.4.2. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia
8.4.3. Modele edukacji zdrowotnej.
8.4.4. Formy organizacyjne i metody edukacji zdrowotnej
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
9. Pedagogiczne aspekty pracy z pacjentem i jego rodziną
9.1. Cele rozdziału
9.2. Edukacja pacjenta
9.3. Doradzanie i poradnictwo w pracy z pacjentem i jego rodziną
9.4. Formy, metody i środki dydaktyczne stosowane w edukacji pacjentów
9.4.1. Formy organizacyjne
9.4.2. Metody nauczania ? uczenia się
9.4.3. Środki dydaktyczne
9.5. Zasady warunkujące efektywność edukacji
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca.
CZĘŚĆ TRZECIA
PEDAGOGIKA W PIELĘGNIARSTWIE
10. Pielęgniarstwo a pedagogika
10.1. Cele rozdziału
10.2. Relacje między pielęgniarstwem a pedagogiką
10.2.1. Współczesne rozumienie pielęgniarstwa
10.2.2. Wyznaczniki rozwoju pielęgniarstwa
10.2.3. Istota zawodowego pielęgnowania
10.2.4. Edukacja w pielęgnowaniu
10.3. Wykorzystanie dorobku różnych dziedzin pedagogiki w pielęgniarstwie
10.3.1. Wkład pedagogiki w tworzenie podstaw teoretycznych pielęgniarstwa
10.3.2. Wykorzystanie w pielęgniarstwie różnych działów pedagogiki
10.3.3. Wspólne obszary zainteresowań badawczych pielęgniarstwa i pedagogiki
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca.
11. Działalność pedagogiczna pielęgniarki
11.1. Cele rozdziału
11.2. Zadania pedagogiczne w działalności zawodowej pielęgniarki
11.2.1. Funkcja wychowawcza w zawodzie pielęgniarki
11.3. Funkcja kształcenia w zawodzie pielęgniarki
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca
12. Dydaktyka pielęgniarstwa
12.1. Cele rozdziału
12.2. Dydaktyka pielęgniarstwa ? zakres zainteresowania i zadania
12.3. Proces kształcenia pielęgniarek
12.4. Czynniki warunkujące tworzenie i zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek w Polsce
12.5. Filozofia kształcenia pielęgniarek
12.6. Cele kształcenia
12.7. Treści kształcenia
12.8. Proces kształtowania umiejętności praktycznych
12.9. Formy organizacyjne i metody wykorzystywane w kształceniu pielęgniarek
Pytania sprawdzające
Zadania problemowe
Literatura cytowana i uzupełniająca.


Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3675-6

  • Redaktor: 

    Wiesława Ciechaniewicz

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss