Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Paolo Tozzi, Christian Lunghi, Giampiero Fusco
Waga produktu: 0.8 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 5.99 PLN

Osteopatia to holistyczne podejście do pacjenta, opierające się na przekonaniu, że organizm człowieka jest całością, a nie sumą niezależnych od siebie narządów i układów, i to właśnie całościowa kondycja pacjenta jest przedmiotem działań osteopaty.
W terapii pacjenta postrzega on konkretne objawy i dolegliwości w odniesieniu do wszystkich układów organizmu, a także dąży do zrozumienia pochodzenia zaburzeń funkcji organizmu oraz mechanizmów adaptacyjnych, które utrudniają dostosowanie się do codziennych bodźców.
Autorzy publikacji omówili pięć podstawowych zasad osteopatii, które przyczyniły się do powstania pięciu modeli postępowania terapeutycznego: biomechanicznego, neurologicznego, krążeniowo-oddechowego, metaboliczno-energetycznego i behawioralno-biopsychospołecznego. Modele te pozwalają zrozumieć mechanizmy doprowadzające do powstania dysfunkcji u pacjentów i umożliwiają dobór odpowiedniej terapii, która wpłynie na pobudzenie siły samoleczenia organizmu.

Spis treści:

Autorzy VII
Przedmowa IX
Wykaz skrótów XV
CZĘŚĆ I MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA
SKONCENTROWANA NA OSOBIE
Wprowadzenie 3
ROZDZIAŁ 1 Osteopatia: praktyka oparta
na tradycji, badaniach, krytycznym myśleniu
i sztuce 5
Wprowadzenie: zasady osteopatyczne i ich
zastosowanie 5
Osobliwe aspekty osteopatii 7
Osteopatia: medycyna tradycyjna
skoncentrowana na osobie 8
Osteopatia i zdrowie 9
Osteopatia i zdrowie publiczne 11
Badania w osteopatii: wymagania, potrzeby
i konieczności 13
Zastosowanie osteopatii na wielu polach
klinicznych 15
Specjalizacja w dziedzinie osteopatii 15
Osteopatia w ginekologii i położnictwie 16
Osteopatia w pediatrii oraz perspektywy
w neonatologii 17
Osteopatia w geriatrii 18
Osteopatia w szpitalach oraz u pacjentów
pooperacyjnych 18
Osteopatia w medycynie sportowej 19
Osteopatyczne podejście do performerów
artystycznych 19
Praktyka osteopatyczna 20
Konsultacja osteopatyczna 20
Wywiad 20
Obserwacja i badanie kliniczne 20
Ocena osteopatyczna i uważna palpacja 21
Osteopatyczny proces decyzyjny 23
Ocena ogólnej adaptacji: testy globalne 25
Ocena adaptacji lokalnej: testy regionalne,
lokalne, inhibicji 29
Testy regionalne 30
Hierarchia dysfunkcyjna: test inhibicji 34
Współzależność struktury i funkcji: test inhibicji 36
Terapia i techniki 40
Technika dużej prędkości i małej amplitudy 41
Techniki tkanek miękkich 42
Technika energii mięśniowej 42
Technika wibracji perkusyjnej 42
Torowane uwolnienie oscylacyjne 42
Techniki osteopatii funkcjonalnej 43
Strain-counterstrain lub Counterstrain® 43
Technika funkcjonalna 43
Technika rozluźnienia pozycyjnego 43
Osteopatia na polu czaszkowym 44
Techniki Stilla 44
Techniki artykulacyjne 44
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe 45
Techniki trzewne 45
Równoważenie napięć więzadłowych (BLT),
napięcia więzadłowo-stawowe (LASt) 45
Techniki limfatyczne 45
Techniki ćwiczeń w dziedzinie osteopatii 46
Plan terapeutyczny 46
Bieżące prowadzenie przypadku 46
Adekwatność leczenia, obiektywne badanie
i ocena osteopatyczna 47
Komunikacja i metafora 50
Osteopatia i model adaptacyjny zdrowia 50
Wnioski 52
ROZDZIAŁ 2 Lokalna odpowiedź
adaptacyjna: dysfunkcja somatyczna 59
Dysfunkcja somatyczna postrzegana
jako klucz do lokalnej adaptacji 59
Implikacje odruchów w osteopatii 60
Początkowe badania naukowe nad dysfunkcją
somatyczną 63
Neurofizjologiczne podstawy dysfunkcji
somatycznej: badania Irvina MKorra 64
Nocyceptywny model dysfunkcji
somatycznej 66
Sensytyzacja ośrodkowa i odpowiedź
neuroendokrynna 67
Model dysfunkcji somatycznej pochodzenia
nerwowo-powięziowego 69
Architektura powięzi 70
Kurczliwość powięziowa 71
Lepkosprężystość powięzi 71
Dynamika oraz płynowa zawartość powięzi 72
pH powięzi oraz czynniki wpływające
na jego poziom 72
Nerwowo-powięziowe interakcje somatyczne 72
Anatomiczne interakcje nerwowo-powięziowe 72
Oddziaływanie metaboliczne 73
Piezoelektryczność 73
Epigenetyka 73
Hipoteza: woda.......................73
Hipoteza: bioenergetyka 74
Model pochodzenia nerwowo- -powięziowego:
wnioski 74
Lokalna odpowiedź adaptacyjna:
identyfikacja dysfunkcji somatycznej 74
TART 74
Szczególne połączenie parametrów TART:
dysfunkcja somatyczna pochodzenia
odruchowego 78
Dysfunkcja somatyczna i mechanika
kręgosłupa 79
Hierarchia dysfunkcji somatycznej 80
Lokalna odpowiedź adaptacyjna:
percepcyjna palpacja dysfunkcji
somatycznej 81
Palpacja stawowej dysfunkcji somatycznej 82
Palpacja powięzi 82
Palpacja trzewi 84
Ocena hierarchii dysfunkcji 85
Test inhibicji 85
Palpacja jako narzędzie: wnioski 86
Hipoteza: dysfunkcja somatyczna
jako lokalna adaptacja 87
ROZDZIAŁ 3 Ogólny zespół adaptacyjny: płyny
biologiczne, rytmy mimowolne i schematy
kompensacji powięziowej 95
Wstęp 95
Osteopatyczne podejście do „dynamiki
płynów i rytmów mimowolnych” 98
Tło historyczne 98
Rozwój biomechaniki: mechanika
tkanek od czaszki po całą resztę ciała..101
Ujednolicony model 101
Macierz zewnątrzkomórkowa III 102
Biologiczne rytmy autonomiczne i oscylacje
odruchów z baroreceptorów 108
Autonomiczny układ nerwowy, zaangażowanie
społeczne i ogólny syndrom adaptacji 110
Hipotezy skorelowane z terapią 112
Przykłady procesu oceny i doboru technik 113
Przykład technik lokalnych w DyFIR:
ogólne zasady wykonania oraz
możliwy mechanizm działania 116
Przykład segmentalnych i globalnych
technik w kontekście DyFIR: ogólna
zasada wykonania oraz możliwy
mechanizm działania 116
Osteopatyczne podejście do powięziowych
schematów kompensacyjnych........120
Osteopatyczne rozważania nad
kompozycją powięziowych schematów
kompensacyjnych 121
Pochodzenie schematów kompensacji
powięziowej 126
Pamięć powięziowa 127
Przykłady terapii zdekompensowanych
schematów powięziowych 128
Wnioski 128
Palpacja limfy: hipoteza czy przełom? 137
CZĘŚĆ II MODELE OSTEOPATYCZNE
Wprowadzenie 143
MODEL BIOMECHANICZNY 143
MODEL NEUROLOGICZNY 144
MODEL KRĄŻENIOWO-ODDECHOWY 145
MODEL METABOLICZNO-ENERGETYCZNY 145
MODEL BEHAWIORALNO-
-BIOPSYCHOSPOŁECZNY 146
WNIOSKI 146
ROZDZIAŁ 4 Model biomechaniczny 149
Wstęp 150
Tło historyczne 151
Cele 152
Wskazania, przeciwwskazania, działania
niepożądane 153
Zasady i metody badania 154
Przygotowanie pacjenta do OMT 156
Testy globalne 156
Testy regionalne i lokalne 158
Specyficzny test inhibicji struktury/funkcji
w modelu biomechanicznym 158
Etap inhibicji 159
Zasady i metody terapii 162
Przykłady podejść minimalistycznych 163
Przykłady podejść maksymalistycznych 164
Racjonalne uzasadnienie, mechanizmy
i dowody naukowe..................167
Wnioski 175
ROZDZIAŁ 5 Model neurologiczny 183
Wstęp 183
Interakcja z autonomicznym układem
nerwowym 187
Globalny wpływ bólu 187
Układ MINE 188
Implikacje działania osteopatycznego 190
Tło historyczne 190
Cele 192
Wskazania i przeciwwskazania 192
Zasady i metody oceny 193
Założenia 193
Przydatne wskazówki do zbierania wywiadu 194
Wybór modelu 194
Testy globalne 195
Testy segmentalne 197
Testy lokalne: wykrywanie dysfunkcji
somatycznej 199
Test inhibicji struktury/funkcji (structure/function
inhibition test, SFIT) – specyficzny dla modelu
neurologicznego 200
Zasady i metody terapii 201
Podejście maksymalistyczne 201
Podejście minimalistyczne 203
Techniki funkcjonalne 204
Rozważania dotyczące przebiegu klinicznego 206
Racjonalne uzasadnienie, mechanizmy
i dowody 206
Wnioski 209
ROZDZIAŁ 6 Model krążeniowo-oddechowy 215
Wstęp 215
Tło historyczne 217
Cele 218
Wskazania, przeciwwskazania
oraz kryteria wyboru modelu 218
Zasady i metody oceny 219
Badanie ogólne 221
Badanie regionalne 228
Badanie lokalne 229
Zasady i metody terapii 231
Podejście globalne 231
Podejście segmentalne 235
Podejście lokalne 237
Racjonalne uzasadnienie, mechanizmy
i dowody 240
Wnioski 244
ROZDZIAŁ 7 Model metaboliczno-
-energetyczny 253
Wstęp 253
Tło historyczne 258
Cele 261
Wskazania i przeciwwskazania 261
Zasady oraz metody oceny 262
Testy globalne 263
Testy regionalne 264
Testy lokalne 265
Testy oceny współzależności między
strukturą i funkcją 265
Zasady i metody terapii 266
Przykład podejścia maksymalistycznego 266
Przykład podejścia minimalistycznego 270
Integracja podejścia minimalistycznego/
maksymalistycznego: techniki energii 271
Styl życia i bieżące zarządzanie 272
Racjonalne uzasadnienie, mechanizmy
i dowody naukowe 276
Wnioski 280
ROZDZIAŁ 8 Model behawioralno-
-biopsychospołeczny 291
Wprowadzenie 291
Tło historyczne 294
Cele i wskazania 297
Ocena 298
Rozmowa motywacyjna 300
Ocena czynników stresowych i społecznych 300
Ocena bólu 301
Badanie fizykalne 303
Badanie/ocena biotypologiczna..........303
Formułowanie diagnozy 311
Zasady i metody terapii 311
Interwencja kognitywno-behawioralna 313
Multidyscyplinarna interwencja 316
Aktywność fizyczna 318
Racjonalne uzasadnienie i mechanizmy 319
Dowody naukowe bio-psycho-
-behawioralnych reakcji na stres i ból 319
Mechanizmy bio-psycho-behawioralnych
reakcji na stres i ból 322
Dowody efektywności modelu
biopsychospołecznego 325
Mechanizmy skuteczności modelu
biopsychospołecznego 329
Dalszy rozwój modelu
biopsychospołecznego 332
Wnioski 336
ROZDZIAŁ 9 Wybór i integracja modeli
w terapii osteopatycznej 355
Wprowadzenie 355
Związek osteopata–pacjent 356
Planowanie terapii osteopatycznej 358
Weryfikacja 365
Kryteria wyboru modelu 367
Narracja 368
Obserwacja 368
Ocena manualna 368
Zarządzanie osteopatyczne 371
„Flagi” i ich wpływy na polu
osteopatycznym 373
Wielowymiarowe i multidyscyplinarne
podejście do jednostki 375
Położnictwo i ginekologia 376
Pediatria 376
Geriatria 377
Opieka szpitalna i chirurgiczna 377
Psychiatria 377
Medycyna sportowa 378
Działalność artystyczna 378
Faza ostra 378
Faza przewlekła 379
Faza terminalna 379
Przeciwwskazania i efekty uboczne
terapii osteopatycznej 380
Skorowidz 387

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66310-73-5

 • Autor: 

  Paolo Tozzi, Christian Lunghi, Giampiero Fusco

 • Redaktor: 

  M. Szkolnicki

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  416

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...