Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Magdalena Loska,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788302093814
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: WSiP

Warszawa 2005, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 148 str., oprawa miękka

Od Autorki:
"Książkę tę kieruję przede wszystkim do nauczycieli, którzy stale poszukują pomysłów, jak pomóc swym uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności, oraz do studentów przygotowujących się do wykonywania tego pięknego, ale bardzo odpowiedzialnego zawodu. Pragnę, aby moja praca przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia możliwości edukacyjnych dzieci z mpdz oraz wskazała, że możliwe jest podjęcie konkretnych działań mających na celu niwelowanie przeszkód utrudniających włączanie tych dzieci do środowiska zdrowych rówieśników.

Chciałabym też zachęcić do lektury tej książki rodziców dzieci z mpdz, by pokazać im, że rozsądne kierowanie wychowaniem swego dziecka może być dla nich źródłem wielkiej satysfakcji."

Magdalena Loska pisze o dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych o prawidłowym rozwoju intelektualnym, ale obarczonych trwałym uszkodzeniem układu nerwowego. Wyjaśnia charakter tych uszkodzeń i omawia trudności nimi spowodowane, a także - co najważniejsze - pokazuje, jak je ograniczać lub eliminować.

Uczniowie, prowadzeni i opisywani przez Autorkę, osiągnęli w trakcie pracy imponujące postępy w zakresie opanowania kompetencji ważnych w nauce szkolnej. Magdalena Loska przedstawia swoje metody pracy, dzięki którym uzyskała tak wspaniałe wyniki.

Bardzo ważnym przesłaniem książki jest ukazanie potencjalnych możliwości i rzeczywistych osiągnięć osób z poważną, widoczną niepełnosprawnością.

Na kolorowej wkładce zamieszczono ilustracje obrazujące przebieg pracy Autorki z wychowankami.

Spis treści

Wstęp
I. Zespół mózgowego porażenia dziecięcego
1. Ustalenia terminologiczne i etiologia
2. Objawy kliniczne i klasyfikacja zespołu mpdz
Obustronny niedowład kurczowy
Niedowład połowiczy
Niedowład spastyczny czterokończynowy
Postać pozapiramidowa
Postać móżczkowa
Postacie mieszane
3. Zaburzenia towarzyszące zespołowi mógowego porażenia dziecięcego
Upośledzenie umysłowe
Padaczka
Zaburzenia mowy
Zaburzenia wzroku
Zaburzenia słuchu
Zaburzenia w zachowaniu
Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z mpdz
II. Edukacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
1. Edukacja dzieci z mpdz w świetle przepisów prawnych
2. Gotowość dziecka z mpdz do podjęcia nauki szkolnej
3. Wpływ zaburzeń rozwojowych i deficytów fragmentarycznych na nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych oraz realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ruch i związane z nim funkcje
Mowa i porozumiewanie się
Wzrok i związane z nim funkcje
Słuch i związane z nim funkcje
III. Sposoby diagnozowania uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem ogólnodostępnych testów pedagogicznych
1. Ogólne zasady wyboru metod diagnostycznych i prowadzenia badania
2. Metody oparte na obserwacji zachowań i działań dziecka
Skala Ryzyka Dysleksji
Arkusz poznania ucznia szkoły specjalnej
Badanie dojrzałości w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie
Konkretnym w ujęciu Piageta
Próby diagnostyczne „Dziecięce liczenie”
3. Metody oparte na praktycznym działaniu dziecka
Test znajomości liter
Metoda diagnozy działalności matematycznej dzieci z klas początkowych
IV. Poziom przygotowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do nauki szkolnej
1. Stan gotowości do podjęcia nauki szkolnej
2. Zaangażowanie emocjonalno-wolicjonalne w czynności szkolne
3. Możliwość wystąpienia problemów z nabywaniem podstawowych umiejętności szkolnych
V. Wspomaganie procesu nauczania uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
1. Ogólne wskazówki ukierunkowujące pracę nauczyciela
2. Stwarzanie uczniom z mpdz warunków do własnej aktywności
3. Ułatwianie nauki uczniom z mpdz na poziomie kształcenia zintegrowanego
Opanowanie prawidłowych form komunikowania się
Nauka czytania, w tym czytania ze zrozumieniem
Nauka pisania
Elementy wiedzy o języku
Podstawowe umiejętności matematyczne
Integracja treści matematycznych z innymi przedmiotami
Opanowanie samoobsługi i czynności dnia codziennego oraz wdrażanie zachowań prospołecznych
4. Wspomaganie ucznia z mpdz w kolejnych latach nauki
Formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
Sprawne posługiwanie się podręcznikami i innymi
Wydawnictwami książkowymi
Tworzenie logicznych ciągów przyczynowo-skutkowych
Pamięciowe opanowanie wiedzy
Prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku oraz wykonywanie doświadczeń i pomiarów
Samodzielne posługiwanie się mapą i atlasem
Wdrażanie się do korzystania z dóbr kultury
Zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności
5. Współpraca z rodzicami ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym
VI. Nasze sukcesy
1. Osiąganie większego stopnia samodzielności
2. Umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
3. Samodzielna aktywność w różnych formach zajęć twórczych i artystycznych oraz rozwijanie własnych zainteresowań
4. Osiąganie samodzielności życiowej przez zdobycie zawodu i podjęcie pracy
5. Warunki sprzyjające wyzwalaniu chęci do poprawy jakości swego życia
Zakończenie
Piśmiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    978-83-02-09381-4

  • Autor: 

    Magdalena Loska

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.