Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bogumiła Bogacka-Osińska,
Waga produktu: 0.230 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 160 str., oprawa miękka + płyta CD

Adresatem oddziaływania wychowawczego jest przede wszystkim młody człowiek. Z formalnego punktu widzenia ma on bowiem prawo, od siódmego roku życia, do samodzielnego korzystania z dróg publicznych w charakterze pieszego czy pasażera. Jak dalece jest on w stanie sprostać temu zadaniu, pozostaje troską rodziców i wychowawców?

Wiek wczesnoszkolny rodzi nowe wyzwania dla dziecka, a zarazem oczekiwania ze strony dorosłych. Pomimo ograniczeń rozwojowych sprzyja kształtowaniu właściwych nawyków niepodejmowania zachowań ryzykow­nych, wyzwala zdolność podporządkowania się regułom (np. szkolnym) na­rzucanym przez dorosłych. Wszystko to czyni tę grupę dzieci interesującą z punktu widzenia oceny ich dojrzałości – gotowości do przestrzegania zasad w ruchu drogowym.

Od uczestnika ruchu drogowego wymaga się postępowania zgodne­go z normą, podobnie jak od ucznia uczestniczącego w życiu szkolnym wymaga się odpowiedzialnego postępowania. Dlatego w tej pracy starano się przedstawić znaczenie kształcenia postaw moralnych w wychowaniu komunikacyjnym.

Dużo miejsca w niniejszej publikacji zajmuje prezentacja badań, szcze­gólnie prowadzonych za granicą, mających na celu przedstawienie zacho­wania dzieci z perspektywy uczestników ruchu drogowego. Informacje na ten temat pochodzą przede wszystkim z materiałów źródłowych. W polskiej literaturze fachowej jest niewiele pozycji na temat funkcjonowania dzieci w ruchu drogowym.

Przedstawiona została również strategia szkoły wobec zadań wychowa­nia komunikacyjnego w ujęciu historycznym, od okresu międzywojennego poczynając. W rozdziale trzecim zawarte są także propozycje celów i treści wychowania komunikacyjnego, charakterystyka wybranych programów nauczania z tej dziedziny. Poza tym została omówiona rola rodziny, szkoły i nauczycieli w procesie oddziaływania wychowawczego oraz podzielono się spostrzeżeniami z badań własnych.

Druga część pracy ma praktyczny wymiar. Przedstawiono w niej zapisy dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ­cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i propozycję materiałów wspomagających warsztat pracy nauczyciela w odniesieniu do: diagnozo­wania zagrożeń z udziałem najmłodszych użytkowników dróg, doskona­lenia form współpracy z rodzicami (seminaria, spotkania z ekspertem, wywiadówki), aranżowania w przestrzeni sali klasowej miejsca na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przygotowano propozycję sce­nariusza zajęć z tej tematyki. Dodatkowo do publikacji dołączono płytę CD z potrzebnymi formularzami dla prowadzenia diagnozy i obserwacji oraz informacjami dotyczącymi zasad przechodzenia przez jezdnię.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielu autorów rozważało, jakie elementy nauki o bezpieczeństwie w zakresie ruchu drogowego należy włą­czyć do programu szkolnego, a także w jaki sposób powinno się rozmawiać o tym z uczniami. Jednak w polskiej literaturze fachowej, w charakterystyce zachowania się dziecka w ruchu drogowym, rzadko kto powołuje się na ba­dania, które dają podstawę do formułowania takich czy innych wniosków.

Z perspektywy postępu motoryzacyjnego charakterystycznego dla na­szej cywilizacji potrzebna jest wiedza kompleksowa, żeby można było po­dejmować bardziej skuteczne działania, rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na drogach.

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Wprowadzenie do problematyki wychowania komunikacyjnego

1.1. Wychowanie jako zjawisko społeczne
1.2. Moralność w wychowaniu
1.3. Istota wychowania komunikacyjnego
1.4. Kierunek rozwoju wychowania komunikacyjnego

ROZDZIAŁ II
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
2.1. Wypadki drogowe w Polsce i za granicą
2.2. Analiza zdarzeń drogowych z udziałem dzieci
2.3. Wpływ cech rozwojowych na zachowanie dziecka w ruchu drogowym
2.4. Przegląd badań nad zachowaniem dzieci na drodze
2.5. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego
w Polsce

ROZDZIAŁ III
Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
3.1. Wychowanie komunikacyjne na tle polityki oświatowej
3.2. Cele i treści edukacji komunikacyjnej
3.3. Charakterystyka wybranych programów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w kształceniu zintegrowanym
3.4. Rola rodziny, szkoły i nauczycieli w wychowaniu komunikacyjnym

ROZDZIAŁ IV
Refleksje z badań własnych
4.1. Stosunek dzieci do przestrzegania reguł szkolnych i drogowych
4.2. Znaczenie edukacji komunikacyjnej w systemie oświatowym

ROZDZIAŁ V
Wybrane propozycje wspierania warsztatu pracy nauczyciela
5.1. Podejście do bezpieczeństwa w nowej podstawie programowej
5.2. Pozycja problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w podstawowych dokumentach szkolnych
5.3. Pomysł na aranżację kącika ruchu drogowego
5.4. Propozycja tematów seminaryjnych
5.5. Przykładowy scenariusz zajęć
5.6. Przygotowywanie diagnozy zagrożenia dzieci klas młodszych w ruchu drogowym
5.7. Przykładowe arkusze obserwacji zachowań dzieci w ruchu drogowym

Bibliografia
Aneks

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-193-7

  • Autor: 

    Bogumiła Bogacka-Osińska

Inne tytuły z tej serii: