Autor, Redaktor: Jerzy Gaj,
Waga produktu: 0.630 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Almamer


Warszawa 2008, wyd. 2 rozszerzone, format 170 x 240 mm, objętość 345 str., oprawa miękka

W prezentowanej publikacji jako nadrzędny zastosowano układ chronologiczny, uwzględniając okresy: dawnej Polski, zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej z latami II wojny światowej, Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej.

Rozdział pierwszy zatytułowano Tradycje turystyczne w dawnej Polsce. W tym wprowadzającym do zasadniczego tematu rozdziale ukazano turystykę w czasach starożytnych oraz w średniowiecznej Europie i na tym tle tradycje turystyczne w dawnej Polsce.

Drugi rozdział odnosi się do podstaw nowożytnej turystyki. Omówiono tu problemy wychowania fizycznego w europejskiej myśli i praktyce pedagogicznej doby oświecenia, co było konieczne z uwagi na silne związki turystyki z wychowaniem fizycznym, a później także ze sportem (usportowiona turystyka). Przedstawiono w nim również rozwój w tym czasie krajoznawstwa i turystyki.

W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki turystyki na przełomie XIX i XX wieku. Na tle turystyki europejskiej do I wojny światowej omówiono społeczny ruch turystyczny na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Rozdział czwarty poświęcono dziejom turystyki w niepodległym państwie, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego. Pokazano tu różne formy interwencjonizmu państwowego w rozwoju turystyki europejskiej oraz rozwój branżowych i lokalnych stowarzyszeń turystycznych, a następnie kształtowanie się w Polsce administracji rządowej i samorządowej ds. turystyki. W kolejnych podrozdziałach omówiono bardzo duży już w tych latach społeczny zasięg turystyki w Polsce, z uwzględnieniem infrastruktury orga-nizacyjno-materialnej. W ostatnim podrozdziale opisano straty biologiczne i materialne w polskiej turystyce poniesione w czasie II wojny światowej.

W rozdziale piątym przedstawiono rozwój turystyki w Polsce Ludowej, uwzględniając rozwój turystyki światowej po 1945 roku. Omówiono kształtowanie się państwowych struktur organizacyjnych dotyczących turystyki w Polsce, uwarunkowania polityczno-społeczne zasięgu turystyki, a następnie ruch turystyczny w szkolnictwie, organizacjach młodzieżowych i sportowych oraz działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Poza tym w kolejnych podrozdziałach przedstawiono: udział związków zawodowych i zakładów pracy w rozwijaniu turystyki wśród załóg, turystykę usportowioną, turystykę zdrowotną i ludzi niepełnosprawnych oraz turystykę i pielgrzymki religijne. Na zakończenie rozdziału scharakteryzowano organizacje wyspecjalizowane w obsłudze ruchu turystycznego oraz kształcenie kadr na potrzeby turystyki.

Część opisową zamykają rozdział szósty pt. Turystyka w III Rzeczypospolitej oraz podsumowanie. W ostatnim rozdziale w sześciu podrozdziałach przedstawiono uwarunkowania społeczno-polityczne i gospodarcze rozwoju turystyki, zarządzanie turystyką przez władze państwowe i samorząd lokalny, kadry w turystyce, bazę materialną turystyki, działalność turystyczną szkolnictwa i organizacji społecznych oraz ruch turystyczny krajowy i zagraniczny.

Drugie, poszerzone wydanie Dziejów turystyki w Polsce może być użyteczne w procesie kształcenia na kierunkach turystyki i nauczycielskim wychowania fizycznego, a także może zainteresować działaczy i uczestników ruchu turystycznego.


Spis treści

Wstęp
I. TRADYCJE TURYSTYCZNE W DAWNEJ POLSCE
1. Turystyka w czasach starożytnych i w średniowiecznej Europie
2. Tradycje turystyczne w dawnej Polsce

II. U PODSTAW NOWOŻYTNEJ TURYSTYKI
1. Problemy wychowania fizycznego w europejskiej myśli i praktyce pedagogicznej doby Oświecenia
2. Rozwój krajoznawstwa i turystyki

III. TURYSTYKA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
1. Turystyka europejska do I wojny światowej
2. Społeczny ruch turystyczny na ziemiach polskich w okresie zaborów

IV. Tury styka w Polsce w II Rzeczypospolitej w latach okupacji
1. Różne formy interwencjonizmu państwowego w rozwoju turystyki europejskiej oraz branżowych i lokalnych stowarzyszeń turystycznych
2. Kształtowanie się w Polsce administracji rządowej i samorządowej ds. turystyki
3. Społeczny zasięg turystyki
3.1. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze w szkolnictwie
3.2. Turystyka i krajoznawstwo w organizacjach i stowarzyszeniach młodzieżowych o orientacji prawicowej i lewicowej
3.3. Integracja sportu i turystyki w polskich związkach dyscyplin sportowych oraz w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych
3.4. Turystyka i krajoznawstwo w organizacjach specjalistycznych
3.4.1. Działalność Związku Polskich Towarzystw Turystycznych i Ligi Popierania Turystyki
3.4.2. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
3.4.3. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
3.4.4. Polski Touring Klub
3.4.5. Automobilklub Polski
3.4.6. Robotnicze Towarzystwo Turystyczne
3.5. Turystyka w ramach wczasów pracowniczych
3.6. Ruch turystyczny na pograniczu polsko-niemieckim
3.7. Turystyka mniejszości narodowych
4. Organizacje zawodowe i przemysł turystyczny
5. Straty biologiczne i materialne w polskiej turystyce w czasie II wojny światowej

V. TURYSTYKA W POLSCE LUDOWEJ
1. Rozwój turystyki światowej po roku 1945
2. Kształtowanie się państwowych struktur organizacyjnych w turystyce w Polsce
3. Polityczno-społeczne uwarunkowania zasięgu turystyki
4. Turystyka w szkolnictwie i harcerstwie
5. Turystyka w organizacjach młodzieżowych i sportowych
6. Działalność polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego
7. Działalność turystyczna w ramach związków zawodowych i zakładów pracy
8. Turystyka usportowiona
9. Turystyka zdrowotna ludzi niepełnosprawnych
10. Turystyka i pielgrzymki religijne
11. Organizacje wyspecjalizowane w obsłudze ruchu turystycznego i ich baza materialna
12. Kształcenie kadr dla turystyki

VI. TURYSTYKA W III RZECZYPOSPOLITEJ
1. Uwarunkowania społeczno-polityczne i gospodarcze rozwoju turystyki
2. Zarządzanie turystyką przez władze państwowe i samorząd lokalny
3. Baza materialna turystyki
4. Kadry w turystyce
5. Działalność turystyczna szkolnictwa i wybranych organizacji społecznych
6. Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny

ZAKOŃCZENIE
PIŚMIENNICTWO
ZAŁĄCZNIKI
1. Wykaz Polaków związanych z turystką, poległych lub zamordowanych w latach II wojny światowej
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 199 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej
3. Schematy struktur organizacyjnych

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60197-61-5

  • Autor: 

    Jerzy Gaj

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...