Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Talaga, Dariusz Śledziewski,
Waga produktu: 1.260 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Estrella
Od ostatniego wydania Techniki piłki nożnej Jerzego Talagi przez Centralny Ośrodek Sportu - Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu w znakomitej serii edytorskiej „Biblioteka Trenera", upłynęło z górą 17 lat. Cały nakład nawiązujący do Piłki noż­nej - technika wydanej w latach osiemdziesiątych przez dominujące wówczas na polskim rynku księgarskim wydawnictwo „Sport i Turystyka" - tłumaczonej na pięć języków obcych - dawno został wyczerpany.

Od tego czasu nastąpiło wyraźne ożywienie wśród polskich autorów podejmujących proble­matykę nauczania techniki piłki nożnej - są wśród nich: L. Bednarski, J. Bergier, K. Bibrzycki, L. Cicirko, J. Gołaszewski, R. Góralczyk, R. Kapera, A. Koźmin, K. Paluszek, W. Przybylski, M. Stępiński, D. Śledziewski, A. Stula, J. Syryjczyk, A. Szwarc, W. Szyngiera, Z. Waśkiewicz, J. Wrzos, i A. Zając i inni.

Z zagranicznych pozycji tłumaczonych na język polski ukazały się między innymi podręczni­ki: G. Bauera, H. Damula, R. Dungworda, S. Forda, G. Harvey'a, E. Kollacha, C. Woffindena.

Wertując liczne pozycje książkowe poświęcone technice, warto podkreślić znaną wszystkim fachowcom prawdę, że struktura tego fundamentalnego działu piłki nożnej nie zmienia się tak, jak pozostałe części szkolenia: taktyka i trening. Jeśli chodzi o metodykę nauczania techniki, na­leży pamiętać o stosowaniu ćwiczeń przygotowawczych (wprowadzających, oswajających z pił­ką) oraz różnorodnych i atrakcyjnych form i metod nauczania (ćwiczenia bez piłki, z piłkami, w formie ścisłej, fragmentów gry, zasady od ćwiczeń prostych do trudnych itp.). Wiadomo, że każdy instruktor i trener powinien posługiwać się w prowadzeniu zajęć wyuczoną metodyką, natomiast jeśli chodzi o dobór środków nauczania, warto tutaj zostawić szkoleniowcom znaczny margines swobody.

Przekazywany obecnie do rąk czytelników podręcznik zawiera taką właśnie myśl szkolenio­wą. Z satysfakcją chciałbym tu dodać, że do współpracy nad pisaniem triady - technika, taktyka, trening - zaprosiłem znakomitego fachowca piłki nożnej, Dariusza Sledziewskiego, któiy ku mo­jej radości podjął to wyzwanie.

Nowe, uzupełnione wydanie Pilkn nożna - nauczanie i doskonalenie techniki adresowane jest przede wszystkim do instruktorów i trenerów piłki nożnej, a także do studentów wyższych szkół wychowania fizycznego, nauczycieli wychowania fizycznego, słuchaczy kursów szkoleniowych. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik zaciekawi również sędziów oraz zawodników, dla których teoria piłki nożnej nie powinna być obca. Zachęcamy wreszcie dziennikarzy sportowych piszą­cych o piłce nożnej do przeczytania wszystkich trzech tomów, jesteśmy bowiem przekonani, że wzbogacą one ich wiedzę warsztatową i przyczynią się do zrozumienia wielu skomplikowanych problemów tej najpopularniejszej dyscypliny sportowej.

Na przestrzeni lat poziom mistrzostwa technicznego najlepszych wzrasta. Widać to wyraźnie na starych filmach z meczów - zawodnicy wówczas mieli ułatwione zadania technicznego opa­nowania piłki, wobec zupełnie innego wtedy krycia przeciwnika (luźnego). Obecnie sposoby wal­ki z przeciwnikiem zostały znacznie utrudnione przez ścisłe i bardzo aktywne krycie (presing), podwajanie, potrajanie. Co to oznacza dla zawodników będących w posiadaniu piłki? Oznacza, że muszą opanować wszystkie elementy techniki na najwyższym poziomie, że muszą świetnie operować piłką obiema nogami w najtrudniejszych sytuacjach, przy ustawicznym naporze prze­ciwnika, że muszą uwalniać się od niego także sprytem i przewidywaniem sytuacji. Dzięki trans­misjom telewizyjnym czy obserwatorom uczestniczącym widzimy, że doskonale przygotowanie techniczne takich zawodników ceni się bardzo wysoko, że potwierdza ono znaczenie i miejsce wybitnych indywidualistów w grze zespołowej, jaką jest piłka nożna.

Na tym tle zwraca uwagę słaby niestety poziom umiejętności technicznych polskich piłkarzy. Sytuacja ta trwa od lat. Szczególnie widoczne są te braki w konfrontacji sportowej naszych drużyn klubowych i reprezentacji przy okazji meczów z zagranicznymi przeciwnikami. Próbuje się zatem w takich meczach rzucać na szalę inne atuty walki, np. w postaci tzw. cech wolicjonalnych lub doskonałego poziomu wytrzymałości. Te inne cechy mają wyrównać niedostatki z zakresu tech­niki. Oczywiście taka „strategia z konieczności" najczęściej nie wystarcza, ponieważ braki w tech­nicznym opanowaniu piłki odbijają się na skuteczności w realizacji taktycznego planu gry. Braki techniczne owocują licznymi stratami piłki na skutek błędów własnych, do których zaliczają się głównie złe przyjęcia piłki, niedokładne podania i niecelne strzały. Słabi technicznie zawodnicy nie potrafią dłużej utrzymywać się przy piłce (załamywanie ataków pozycyjnych), boją się utraty piłki w pojedynkach 1x1, pozbywają się piłki byle szybciej i byle jak.

Można zapytać, dlaczego braki w szkoleniu naszych piłkarzy - szczególnie w technice - trwa­ją długie lata i dlaczego nie ma na tym odcinku widocznej poprawy. Odpowiedź dotyczyć musi warunków, w jakich piłki nożnej naucza się dzieci i szkoli młodzież. Ponieważ przyczyny są tu wielowątkowe z powodu braku miejsca we wstępie nie da się wyszczególnić wszystkich, dlatego ograniczamy się do ogólnego stwierdzenia, że dopóki nie poprawią się warunki do uprawiania piłki nożnej przez dzieci, dopóki system rozgrywek w tym wieku będzie opierał się na tabelach, miejscach w nich zajmowanych, dyplomach i pucharach, nieadekwatnych do potrzeb szkolenia i właściwych form rozgrywek, dopóty nie będzie wysokiego poziomu techniki u polskich piłka­rzy. Znaczenia techniki nie da się przecenić, o tym wiedzą wszyscy. Półśrodki tu nie pomogą. Tylko symbioza dobrych warunków trenowania i dobrze opracowanego systemu szkolenia dzieci może zmienić tę niekorzystną sytuaq'ę w poziomie techniki. Bardzo dobrze, że działania w tym kierunku zostały już podjęte.

Wierzymy, że w naszej książce - mimo rozmyślnego braku recept na szybki wzrost poziomu tego niezmiernie ważnego działu nauczania piłki nożnej - znajdzie czytelnik metodycznie opra­cowany materiał z zakresu techniki, który będzie pomocny w nauczaniu i doskonaleniu trudnej sztuki gry w piłkę nożną. W sumie, mimo pewnego constniis związanego z klasyczną strukturą, a więc z ustaloną dawno liczbą elementów techniki, czytelnik otrzyma nowy, w dużym wymiarze uzupełniony podręcznik do nauki trudnej sztuki operowania piłką - kanwy umiejętności każdego piłkarza nożnego.

Wierzymy również, że tak potrzebna akq'a budowy boisk typu „Orlik", opracowane doku­menty przez Wydział Szkolenia PZPN (2008) Narodowy program upowszechnienia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz Komisję Techniczną PZPN i Komisję Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzie­żowego PZPN (2013) Unifikacja organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce będą stanowiły wielki impuls do poprawy poziomu techniki naszych piłkarzy nożnych.

Jerzy Talaga

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ I. NAUCZANIE TECHNIKI
1.TECHNIKA - PODSTAWA SUKCESU
2.METODYKA NAUCZANIA TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ
2.1.Terminologia i żargon
2.2.Podstawowe formy ruchu
2.3.Zasady, metody i formy nauczania techniki
2.3.1.Metody nauczania techniki 27
2.3.2.Formy treningu technicznego
2.3.3.Środki treningu technicznego
2.4.Znaczenie i struktura techniki
3.NAUCZANIE ELEMENTÓW TECHNIKI
3.1.Uderzenia piłki
3.1.1.Uderzenia piłki nogami
3.1.2.Uderzenia piłki głową
3.1.3.Strzały
3.1.4.Uderzenia sytuacyjne
3.2.Przyjęcia piłki
3.2.1.Przyjęcia piłki toczącej się po podłożu
3.2.2.Przyjęcia piłki z powietrza na podłożu
3.2.3.Przyjęcia piłki w powietrzu
3.3.Prowadzenie piłki
3.3.1.Prowadzenie po linii prostej
3.3.2.Prowadzenie po linii łamanej
3.3.3.Prowadzenie po linii krzywej
3.4.Zwody
3.4.1.Zwody bez piłki
3.4.2.Zwody z piłką
3.5.Blokowanie
3.6.Drybling
3.7.Odbiór piłki przeciwnikowi
3.8.Technika bramkarza
3.8.1.Czynności bronienia
3.8.2.Czynności atakowania
3.9.Wrzut z linii bocznej (aut)

CZĘŚĆ II. DOSKONALENIE TECHNIKI - ZESTAW ĆWICZEŃ
4.UDERZENIA PIŁKI
4.1.Uderzenia piłki w formie zabawowej
4.2.Uderzenia piłki nogami w formie ścisłej
4.3.Uderzenia piłki w formie fragmentów gry
4.4.Uderzenia piłki głową
5.PRZYJĘCIA PIŁKI
5.1.Przyjęcia piłki nogami
6.PROWADZENIE PIŁKI
6.1.Ćwiczenia indywidualne
6.2.Ćwiczenia zespołowe
7.ZWODY (z PIŁKĄ)
7.1.Zwody z przeciwnikiem z przodu
7.2.Zwody z przeciwnikiem z boku
7.3.Zwody z przeciwnikiem z tyłu
8.ODBIERANIE PIŁKI PRZECIWNIKOWI
8.1.Odbieranie przez wyprzedzenie przyjęcia piłki
8.2.Odbieranie w momencie przyjmowania piłki
8.3.Odbieranie podczas prowadzenia piłki
9.DRYBLING
10.BLOKOWANIE
11.TECHNIKA BRAMKARZA
11.1.Ćwiczenia indywidualne
11.2.Ćwiczenia zespołowe
12.WRZUTY Z AUTU
12.1.Wrzut piłki z miejsca
12.2. Wrzut piłki z rozbiegu

CZĘŚĆ III. ĆWICZENIA KOMPLEKSOWE. TESTY SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ
13.ĆWICZENIA KOMPLEKSOWE
14.TESTY SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ
14.1.Testy dla dzieci
14.1.1.Test sprawności specjalnej dla „Orlików" - PZPN dla dzieci,
które nie przekroczyły dziesiątego roku życia
14.1.2.Test sprawności technicznej dla trampkarzy (wiek badanych 10-14 lat)
14.2.Testy dla młodzieży
14.2.1.Skrócony test sprawności technicznej dla juniorów
14.2.2.Test dla młodzieży w wieku 15-16 lat (d. Złota Odznaka PZPN)
14.3.Testy dla dorosłych
14.3.1.Test sprawności technicznej INKF
14.3.2.Test sprawności technicznej „Tajeta"
14.3.3.Zagraniczny test sprawności technicznej DFB

PIŚMIENNICTWO

Książka

 • ISBN: 

  978-83-62045-28-0

 • Autor: 

  Jerzy Talaga, Dariusz Śledziewski

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2015

 • Format: 

  225 x 300 mm.

 • Liczba stron: 

  246

 • Oprawa: 

  Twarda

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss