Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zdzisław Adach
Waga produktu: 0.460 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Przedstawiamy Szanownym Czytelnikom pozycję przeznaczoną dla studentów wychowania fizycznego oraz tych kierunków studiów, w programie których znalazły się zajęcia z fizjologii oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Jest ona efektem pracy zespołu autorów poznańskiej AWF: Zakładów Fizjologii z Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. i Wydziału Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Skrypt zawiera materiał niezbędny do realizacji ćwiczeń z fizjologii ogólnej człowieka oraz z fizjologii wysiłku fizycznego.

Każdy z przedstawionych tematów składa się z teoretycznego wprowadzenia dotyczącego podstaw realizowanego materiału oraz z części praktycznej, w której znajduje się opis wykonywanych zadań. W zakończeniu każdego z tematów zamieszczono pytania kontrolne służące do oceny poziomu opanowania zagadnień. Ponieważ Autorzy skryptu zakładają, że Czytelnik powinien posiadać szerszą wiedzę teoretyczną z każdego z tematów, dostępną w podręcznikach i innych publikacjach z zakresu fizjologii, stąd każdy temat kończy spis literatury. Klasyczne doświadczenia i próby, które występują w różnych tematach skryptu, dobrze ilustrują ich praktyczne aspekty, umożliwiając lepsze zrozumienie realizowanego materiału. Ich zaletą jest możliwość wykorzystywania także w szkołach, które nie dysponują wystarczającym zapleczem aparaturowym. Skrypt zawiera również zadania realizowane przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu badawczego, które są możliwe do przeprowadzenia w dobrze wyposażonych pracowniach.

Autorzy będą wdzięczni za zgłoszenie uwag dotyczących przedstawionej pracy. W miarę możliwości będą one uwzględnione w kolejnych wydaniach książki.

Spis treści

OD AUTORÓW
Barbara Nieścieruk-Szafrańska
UKŁAD NERWOWY
1. Pobudzenie i pobudliwość
2. Odruch i łuk odruchowy
3. Badanie odruchów u żaby
3.1. Odruchy rdzeniowe u żaby
3.1.1. Badanie odruchów obronnych (odruchy eksteroreceptywne)
3.1.2. Oznaczanie pobudliwości odruchowej metodą Turka
3.1.3. Hamowanie i torowanie odruchów
3.2. Odruchowe napięcie mięśni szkieletowych (tonus mięśniowy)
3.2.1. Doświadczenie Brondgeesta
4. Badanie odruchów u człowieka
4.1. Odruchy propriore'Ceptywne (rozciągania)
4.1.1. Odruch mięśnia dwugłowego ramienia
4.1.2. Odruch mięśnia trójgłowego ramienia
4.1.3. Odruch kolanowy (rzepkowy, odruch mięśnia czworogłowego uda)
4.1.4. Odruch ze ścięgna Achillesa
4.2. Odruchy eksteroreceptywne
4.2.1. Odruch podeszwowy
4.3. Odnlchy wegetatywne
4.3.1. Odruch źreniczny (odruch wegetatywny eksteroreceptywny)
4.3.2. Odruch rogówkowy
Pytania kontrolne
Literatura
Mariusz Naczk
ZMYSŁY
Badanie plamki ślepej Mariotte' a
2. Badanie pola widzenia
Badanie ostrości wzroku
4. Akomodacja oka i doświadczenie Scheinera
Badanie narządu równowagi
5.1. Próba Romberga
5.2. Próba chodzenia
5.3. Próba wskazywania
5.3.1. Próba wyciągniętych ramion - próba Narre
5.3.2. Próba Barany' ego
6. Badanie zmysłu smaku
7. Pomiar czasu reakcji świadomej
7.1. Badanie czasu reakcji świadomej metodą Pierrone'a
7.2. Badanie koordynacji wzrokowo-mchowej aparatem Piórkowskiego
Pytania kontrolne
Literatura .
Wioletta Brzenczek-Owczarzak
MIĘŚNIE SZKIELETOWE
l. Siła mięśniowa
1.1. Czynniki wplywające na siłę mięśniową
2. Metody oceny sprawności funkcjonalnej mięśni
2.1. Pomiar siły mięśni ręki ("handgrip")
2.2. Pomiar sily w warunkach statyki na uniwersalnym stanowisku do badań biomechanicznych
2.3. Ergometria
2.4. Elektromiografia (EMG)
2.4.1. Zastosowanie EMG
2.4.2. Rejestracja sygnału EMG
2.4.3. Czynniki wpływające na zapis EMG
2.4.4. Analiza sygnału EMG
2.5. Mechanomiografia (MMG)
2.5.1. Zastosowanie MMG
2.5.2. Źródła dźwięku
2.5.3. Czynniki mające wpływ na zapis MMG
2.5.4. Analiza sygnału MMG
3. Ocena krzywej zmęczenia mięśni
Pytania kontrolne
Literatura
Maria Laurentowska, Edyta Michalak
KREW
1. Mikroskopowy obraz niebarwionego rozmazu krwi ludzkiej
2. Mikroskopowy obraz barwionego rozmazu krwi ludzkiej według Schillinga
3. Liczenie krwinek czerwonych
3.1. Metoda komorowa przy użyciu stolika i siatki Btirkera
3.2. Metoda fotometryczna
4. Liczenie krwinek białych (leukocytów)
5. Oglądanie i liczenie płytek krwi Bizzozero
5.1 . Preparat niebanviony
5.2. Preparat barwiony
6. Zachowanie się krwinek czerwonych w roztworach izo-, hipo i hipertonicznych
7. Oznaczanie oporności krwinek czerwonych na działanie roztworów hipotonicznych
8. Metody ilościowego oznaczania hemoglobiny (Hb)
8.1. Metoda Sahliego
8.2. Metoda spektrofotometryczna
8.3. Metoda fotometryczna
9. Oznaczanie wskaźnika hematokrytu (Hct)
9.1. Metoda fotometryczna
10. Obliczanie wskaźnika barwnego krwi (WB)
11. Obliczanie wskaźników czerwonokrwinkowych Wintrobe'a
12. Oznaczanie prędkości opadania krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego - OB)
13. Oznaczanie czasu krwawienia
13.1. Modyfikacja według Duke'a
13.2. Modyfikacja wedlug Copley'a i Lalicha
14. Oznaczanie czasu krzepnięcia
14.1. Metoda Vierordta
14.2. Metoda kroplowa
14.3. Metoda Lee White'a
15. Oznaczanie gmp krwi
16. Wpływ wysiłku fizycznego na skład elektrolitowy osocza
17. Wpływ wysiłku fizycznego na objętość osocza
18. Wpływ wysiłku fizycznego na kształtowanie się wartości hematokrytowej, liczby erytrocytów i stężenia hemoglobiny
19. Wpływ wysiłku fizycznego na obraz i liczbę krwinek białych.
20. Oznaczanie wpływu wysiłku fizycznego na stężenie kwasu mlekowego we krwi
20.1. Oznaczanie przy użyciu spektrofotometm stacjonarnego
20.2. Oznaczanie przenośnym analizatorem kwasu mlekowego
21. Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ) krwi
21.1. Układy buforowe
21.2. Wpływ wysiłku fizycznego na kształtowanie się parametrów RKZ
21.3. Wpływ treningu na równowagę kwasowo-zasadową krwi
Pytania kontrolne ''''
Literatura .
Barbara Nieścieruk-Szafrańska, Zdzisław Adach
UKŁAD ODDECHOWY
1. Budowa układu oddechowego
1.1 . Doświadczenie Dondersa przy użyciu modelu klatki piersiowej.
2. Wymiana gazowa i skład powietrza
3. Warunki pomiarów spirometrycznych
4. Spirometria
4.1. Pojemność życiowa płuc i jej składowe
4.2. Badanie pojemności i objętości płuc
4.3. Badanie natężonej wydechowej l-sekundowej pojemności płuc (FEV1) - Próba Tiffeneau-Pinelli
5. Wentylacja minutowa płuc - VE
5.1. Metoda Douglasa
5.2. Oznaczanie minutowej wentylacji płuc z użyciem spiroergometru, z jej ciągłą rejestracją
5.3. Zmiany wentylacji minutowej płuc po bezdechu
5.4. Zmiany wentylacji minutowej płuc w następstwie hiperwentylacji
5.5. Zmiany wentylacji minutowej płuc podczas wysiłku fizycznego
6. Oznaczanie minutowego pochłaniania tlenu (V02) i wydalanego dwutlenku węgla (VC02) w warunkach spoczynkowych
7. Pochłanianie tlenu podczas wysiłku fizycznego
Pytania kontrolne
Literatura .
Edyta Michalak
UKŁAD KRĄŻENIA
1. Osłuchiwanie tonów serca
2. Elektrokardiografia
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u człowieka
4. Badanie tętna II człowieka
5. Oznaczanie objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca
5.1. Metoda Ficka
5.2. Metoda obliczeniowa Starra
6. Test Cramptona
7. Zmodyfikowana próba czynnościowa Schellonga (według Wiesingera)
8. Próba Ruffiera
9. Próba Liana
10. Próba Martinetta
11. Próba Schneidera
12. Próba Letunowa
13. Test Harwardzki
14. Zmodyfikowany step-test Mastera dla wytrenowanych
15. Wpływ oddychania na krążenie krwi - próba Valsalvy
16. Próba Flacka
17. Przebieg restytucji na podstawie wybranych parametrów fizjologicznych oraz obliczanie współczynnika skuteczności restytucji - WSR
Pytania kontrolne
Literatura .
Maria Laurentowska
PRZEMIANA MATERII
1. Oznaczanie przemiany materii metodą pośrednią
1.1. Oznaczanie podstawowej przemiany materii
1.2. Oznaczanie wysiłkowej przemiany materii
2. Oznaczanie długu tlenowego
3. Oznaczanie kosztu energetycznego
Pytania kontrolne
Literatura ..
Wioletta Brzenczek-Owczarzak
REAKCJE ORGANIZMU NA WYSIŁKI O RÓŻNYM
CZASIE TRWANIA I INTENSYWNOŚCI
l. Wysiłki statyczne
1.1. Badanie reakcji organizmu na wysiłek statyczny
2. Wysiłki dynamiczne
2.1. Reakcje organizmu na wysiłek krótkotrwały o maksymalnej intensywności (trwający do 60 s)
2.2. Reakcje organizmu na wysiłek długotrwały o stałej submaksymalnej intensywności (wysiłek standardowy)
2.3. Reakcje organizmu na wysiłek długotrwały o narastającej intensywności .
Pytania kontrolne
Literatura.
Wioletta Brzenczek-Owczarzak
WYDOLNOŚĆ TLENOWA
l. Ocena wydolności tlenowej
1.1. Metody pomiaru maksymalnego poboru tlenu
1.1.1. Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu metodą bezpośrednią...
1.1.2. Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu metodą pośrednią Astranda- Ryhming
1.1.3. Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu metodą pośrednią Margarii
1.2. Inne testy oceniające wydolność tlenową
1.2.1. Test PWC170
1.2.2. Test Coopera
1.3. Próg przemian anaerobowych (PPA)
Pytania kontrolne
Literatura .
Zdzisław Adach
OCENA WYDOLNOŚCI BEZTLENOWEJ (ANAEROBOWEJ)
1. Badanie wydolności anaerobowej-fosfagenowej
1.1. Próba Margarii-Kalamena
1.2. Próba ergometryczna siła-szybkość według Vandewalle
2. Test Wingate (Bar-Ora)
3. Badanie kwasu mlekowego w ocenie wydolności anaerobowej
Pytania kontrolne
Literatura .
Zdzisław Adach
ZMĘCZENIE
l. Ocena zmęczenia w wamnkach wykonywania pracy statycznej
2. Ocena zmęczenia podczas wykonywania pracy dynamicznej o supramaksymalnej intensywności
3. Ocena zmęczenia podczas wykonywania pracy dynamicznej
o submaksymalnej intensywności
Pytania kontrolne
Literatura
SKOROWIDZ

Książka

 • ISBN: 

  978-83-61414-23-0

 • Redaktor: 

  Zdzisław Adach

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  203

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...