Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Anatol Kafel
Waga produktu: 0.6 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN

1. Co oznacza tytuł „Therapieformen der Physiotherapie & Co."? —„ Metody terapii w fizjoterapii i pokrewnych specjalnościach oraz zawodach medycznych".
2. Jaki jest cel tego skryptu? — Jest to pierwsze tego typu częściowe opracowanie przedmiotu na rynku polskim. O ile od lat istnieją już podręczniki do specjalistycznego języka niemieckiego dla innych kierunków medycznych, to nadal nie ma takowego dla jednego z najmłodszych kierunków medycznych, jakim jest bez wątpienia fizjoterapia w Polsce.
3. Kto jest adresatem tego opracowania? — Jest ono przeznaczone dla studentów fizjoterapii polskich uczelni, uczniów/słuchaczy policealnych studiów medycznych, czynnych zawodowo fizjoterapeutów i techników fizjoterapii chcących nawiązać lub mających już kontakty z praktykami fizjoterapeutycznymi na terenie niemieckiego obszaru językowego oraz dla wszystkich pragnących przynajmniej częściowo opanować język specjalistyczny i móc go później spożytkować w pracy w kraju lub za granicą. Opisana tematyka może stać się punktem wyjścia do stworzenia projektu lub prezentacji będącej częścią egzaminu na poziomie B2 lub B2+ na egzaminie z języka niemieckiego na kierunku fizjoterapia, jeśli takowy jest przewidziany w toku studiów, ale przede wszystkim jej znajomość umożliwia korzystanie z pisanych źródeł i artykułów naukowych publikowanych na obszarze niemieckojęzycznym w celu napisania pracy dyplomowej, magisterskiej, artykułu naukowego oraz podnoszenie kwalkacji zawodowych studentów i czynnych zawodowo fizjoterapeutów (dla dobra ich i ich pacjentów).
4. Jaki jest poziom językowy w niniejszym opracowaniu? — Przewidywany odbiorca to osoba ucząca się lub posługująca się znajomością podstaw ogólnego języka niemieckiego na poziomie A2+ do B2+ według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Poziom językowy jest również zgodny z poziomami językowymi zawartymi w sylabusach dla studiów licencjackich i magisterskich polskich uczelni i mieści się w ramach obowiązujących Polskich Ram Kwalifikacji. Materiały językowe (leksyka i gramatyka) mają służyć nie tylko zapoznaniu się z terminologią fizjoterapeutyczną i specyfiką tej dziedziny nauki, lecz przetransponowaniu treści merytorycznych i zachęceniu uczącego się do intensywniejszego rozpoznania wybranych metod terapeutycznych celem przyswojenia sobie innej specjalności lub uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania innego pokrewnego zawodu.
5. Jaka jest struktura skryptu? — Składa się on z ośmiu rozdziałów. Rozdział łjest wprowadzeniem wfizjoterapię, zaś kolejnych siedem obejmuje przegląd wybranych metod terapeutycznych w fizjoterapii i pokrewnych specjalnościach/zawodach medycznych.
6. Jaka jest struktura rozdziału? — Komponentem głównym jest tekst oryginalny będący istotnym wprowadzeniem w daną problematykę. Najczęściej pomieszczono w każdym rozdziale kilka tekstów jednoznacznie treściowo wiążących się i uzupełniających dany temat. Do każdego tekstu jest dołączona szczegółowa alfabetyczna lista slownktwa (tam też, poczynając od rozdziału I, objaśniono zastosowane skróty). Takiej listy nie zawierają ćwiczenia translacyjne. Wieloletnia praca ze studentami zdecydowała w istotny sposób o konieczności takiego podejścia. Do każdego tekstu sformułowano pytania dotyczące treści. Kolejne ćwiczenia obejmują wybraną leksykę, najważniejsze zjawiska gramatyczne oraz wynikające ze specyfiki języka niemieckiego słowotwórstwo. Istotnymi ćwiczeniami uzupełniającymi sq ćwiczenia translacyjne. Od czasu do czasu — celem „ odetchnięcia" od leksyki specjalistycznej — autor proponuje ćwiczenia leksykalne obejmujące język ogólny, min. tak ważną idiomatykę (chociaż w skromnym wymiarze) celem umożliwienia kontaktu słownego pomiędzy fizjoterapeuta a pacjentem. Dominacja pewnego typu ćwiczeń wynika ze specyfiki współczesnego języka niemieckiego używanego w tekstach specjalistycznych i popularnonaukowych.
7. Jak korzystać z „Therapieformen der Physiotherapie..."? — Proponujemy dokonanie wyboru treści według uznania lektora i w oparciu o sylabus. Spis treści nie decyduje o kolejności przerabianych rozdziałów i podrozdziałów Uważamy, że oprócz przerabiania ćwiczeń ściśle związanych z tekstem, należy wykonać również ćwiczenia (choćby tylko częściowo) gramatyczne, których zadaniem jest zapoznanie z daną strukturą gramatyczną lub jej przypomnienie. Na każdych kolejnych zajęciach powinno mieć miejsce sprawdzenie i wspólna korekta ćwiczeń wykonanych w domu. Pewnym ułatwieniem może być przy tym sięgnięcie do stron internetowych podawanych przy każdym tekście. O sposobach sprawdzania opanowania treści merytorycznych i językowych powinny decydować wytyczne danej jednostki dydaktycznej.
8. Jakie są oczekiwania autora opracowania? — Autor ma nadzieję, iż częściowo uzupełnia ono lukę na rynku specjalistycznych podręczników do nauki języka niemieckiego, a tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu znajomości języka niemieckiego z zakresu nauk o zdrowiu absolwentów polskich uczelni i szkól pomaturalnych oraz czynnych już zawodowo fizjoterapeutów Dzięki temu studenci i absolwenci kierunku fizjoterapia lub specjalności pokrewnych będq mogli — wobec trudności z zatrudnieniem w kraju — odbywać praktyki zawodowe w krajach niemieckiego obszaru językowego oraz być może tamże spróbujq swoich sił na rynkach pracy, gdzie liczba ofert pracy jest bardzo duża, czego im życzę z całego serca. Niech niniejsza publikacja będzie zachętq dla lektorów z innych uczelni i nauczycieli języka niemieckiego do napisania kolejnych podręczników dla tak licznej rzeszy studentów fizjoterapii w Polsce. Proszę o życzliwe przyjęcie przez dydaktyków języka niemieckiego i studentów / słuchaczy kierunku fizjoterapia.

Spis treści:

WSTĘP 7
KAPITEL I PHYSIOTHERAPIE UND DER BERUF EINES PHYSIOTHERA-PEUTEN 11
1. Was ist Physiotherapie? 11
2. Berufsbild Physiotherapeut 20

KAPITEL H THERAPIEFORMEN DER PHYSIOTHERAPIE 25
1. Beckenbodentraining bei Belastungsinkontinenz 25
2. Das Bobath-Konzept 31
3. Das Bahnungssystem nach Brunkow 40
4. FBL: Funktionelle Bewegungslehre 50
5. Physiotherapie im Bereich Geriatrie 60
6. Hippotherapie 67
7. Klinisch Orientierte Psychomotorik (KOPM) 73
8. Manuelle Lymphdrainage 83
9. Manuelle Therapie 89
10. PNF: Propriozeptive Neuromuskulke Facilitation 96

KAPITEL III SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT 103
1. Physiotherapie in der Schwangerschaft 103
2. Physiotherapie nach der Geburt 109

KAPITEL IV ELEKTROTHERAPIE UND ELEKTRISCHE ENERGIE 117
1. Elektrotherapie 117
2. Anwendung elektrischer Energie: Elektrotherapie 123
3. Wo darf Elektrotherapie nicht angewendet werden? (Kontraindikationen) 130

KAPITEL V LEITSYMPTOM SCHMERZ I 137
1. Leitsymptom Schmerz: Gelenkschmerzen (Arłhrose), Fersensporn, Hexen-schuss (Lumbago), HWS—Syndrom (Halswirbelsdulen—Syndrom) 137
2. Leitsymptom Schmerz: Reizung des Ischiasnerven (Ischialgie), Meniskus-verletzungen, Narbenschmerzen, Schleimbeutelentziindung (Bursitis) 149
3. Leitsymptom Schmerz: Leitsymptom Schmerz — Diagnose: Tennis- oder Golferarm, Heinnverkerarm (Epicondylitis) 165

KAPITEL VI MOTORISCHE STÓRUNGEN UND DIVERSE SYMPTOME 179
1. Leitsymptom Motorische Stikungen (Bewegungssthrungen): Abbau von Muskelmasse (Inaktivitatsatrophie/Muskelatrophie), Leitsymptom Motorische Skirungen — Diagnose: Gesichtslahmung (Fazialisliihmung), Leitsymptom Motorische Starungen — Diagnose: Fallf413/Steppergang (Peroneuskihmung), Leitsymptom Motorische Stórungen — Diagnose: Halb-seitenliihmung/Schlaganfall (Hemiplegie) 179
2. Diverse Symptome (A): Ohrgerausch (Tinnitus), Diverse Symptome — Dia-gnose: Vermehrte Schweifibildung, meist an Handen und Fiifien (Hyperhidro-sis), Diverse Symptome — Diagnose: Unregelmifflige Menstruation (Dysme-norrhoe), Diverse Symptome — Diagnose: Schlafstórungen 190
3. Diverse Symptome (B): Diverse Symptom — Diagnose: Verminderung des Stol]: und Enetgieaustausches zwischen Mimo. und Fetus (Plazentainsiffl-zienz), Diverse Symptom — Diagnose: Unwillkiirlicher Abgang von Hann bzw. Stuhl (Harn— bzw. Stuhlinkonfinenz), Diverse Symptome — Diagnose: Entziindung der Eileiter und Eiersfficke (Adnexitis) 198

KAPITEL VII THERAPIEFORMEN DER PHYSIOTHERAPIE IN ANDEREN MEDIZINISCHEN BERUFEN 209
1. Sport und Physiotherapie 209
1.1. Sportverletzungen 209
1.2. Sportphysiotherapie 214
2. Was ist Ergotherapie? 222
3. Therapie nach Affolter 231
4. MELBA Fahigkeitsprofil: Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsge-wandelter und Behinderter in Arbeit 238
5. Perfetti-Konzept 245
6. Psychosoziale Behandlungsverfahren 251
7. Sensorische Integration 256
8. Motopadie 264
9. Osteopathie 273 10. Podologie (FuBtherapie) 287

KAPITEL VIII LOGOPADISCHE BEHANDLUNGEN 297
1. Was ist Logopadie? 297
2. Berufsbild Logopade: ein Heilberuf im Wandel der Zeit 304
3. Therapieformen der Logopadie 312
3.1. MFT: Myofunktionelle Therapie 312
3.2. Die orofaziale Regulationstherapie 318
ADRESY STRON INTERNETOWYCH 327
SŁOWNIK NIEMIECKO-POLSKI 333

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7996-563-2

 • Autor: 

  Anatol Kafel

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  385

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: