Autor, Redaktor: , Barbara ślesak
Waga produktu: 0.3 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 4.99 PLN

Rok 2016 jest czasem szczególnym dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i dla tych, którzy w przyszłości będą go wykonywać. Po długich zmaganiach z róż­nymi przeciwnościami fizjoterapeuci wywalczyli ustawę o swoim zawodzie (usta­wa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz. U. z 2015 r., poz. 1994). 31 maja 2016 roku weszła ona w życie, określając zawód fizjoterapeuty jako samo­dzielny zawód medyczny. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeu­ty (prawa wykonywania zawodu i jego uzyskiwanie, kształcenia, odpowiedzialności zawodowej). Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów i zasady wpisu do niego. Szczególnego znaczenia nabierają artykuły 4, 6 i 7 tej ustawy, okre­ślające na czym polega wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i zwracające uwagę na to, że fizjoterapeuta stał się równorzędnym partnerem współpracującym z osoba­mi wykonującymi inne zawody medyczne, m.in. z lekarzami.

Aby wszystkie podane w ustawie wymagania dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty były dostępne, trzeba zdobyć pełne kwalifikacje. Umożliwia to Pań­stwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa (PMWSZ) w Opolu, która od 10 lat prowadzi kierunek fizjoterapia jako studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stop­nia oraz podyplomowe, a od roku akademickiego 2017/2018 jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Osiągnięcia i krótki rys historii powstania Instytutu Fizjotera­pii - obecnie Wydziału Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, w ramach którego studenci i pracownicy zdobywają wiedzę i podnoszą swoje kwalifikacje - zostały przedsta­wione w artykule pt. X-lecie Instytutu Fizjoterapii. Właśnie dlatego rok 2016 jest też czasem szczególnym dla społeczności fizjoterapeutów PMWSZ w Opolu. Jest też okazją, aby przedstawić, przynajmniej w małym zarysie, część prac naukowych na­uczycieli akademickich i naszych studentów (oecnie już magistrów fizjoterapii).

W zakresie zastosowania metod fizjoterapeutycznych zaprezentowano kilka ar­tykułów, które mogą zawierać przydatne wskazówki i informacje.

W artykule pt. Masaż leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych - prze­gląd piśmiennictwa autorzy przedstawiają najnowsze doniesienia na temat klinicz­nych możliwości zastosowania masażu terapeutycznego w usprawnianiu pacjentów w niektórych jednostkach chorobowych o różnej patogenezie i objawach. Wskazują na korzystny wpływ masażu na sferę mentalną i emocjonalną pacjentów, na istotne działanie przeciwbólowe oraz na, ogólnie rzecz ujmując, poprawę jakości życia, ale też wskazują na rozbieżności w ocenie skuteczności masażu leczniczego np. w przy­padku chorób onkologicznych. Podkreślają zastosowanie różnych metod służących do obiektywizacji efektów terapeutycznych zastosowanego masażu nie tyko w trak­cie klinicznych badań naukowych, ale i w codziennym postępowaniu fizjoterapeu­tycznym, zgodnie z międzynarodowymi zasadami medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine).

W artykule pt. Masaż tensegracyjny autorzy przedstawili krótką historię ma­sażu tensegracyjnego opartego na koncepcji zależności strukturalnych pomiędzy mięśniami, powięziami i więzadłami. Wskazują na przykładach istotne zaburzenia tzw. homeostazy strukturalnej organizmu - zaburzenia napięcia spoczynkowego poszczególnych mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych i gładkich, pro­wadzące nie tylko do zmiany kształtu, ale i funkcji najbliższych tkanek i narządów, mogące rozprzestrzeniać się zgodnie z zasadą tensegracji na coraz bardziej odległe struktury ciała. Autorzy podkreślają rolę dokładnej analizy wzajemnych oddziały­wań struktur anatomicznych, która pozwala na opracowanie i zastosowanie bar­dziej efektywnego masażu.

W pracy pt. Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe za pomocą rollera Blackroll i stretching statyczny - analiza skuteczności dwóch technik rozluźniających mięśnie autorzy potwierdzili zastosowanie tych metod w celu rozluźnienia mięśnia prostego uda, jednakże wskazali, że autorozluźnianie za pomocą rollera wydaje się być sku­teczniejszą metodą niż stretching statyczny, biorąc pod uwagę zwiększenie zakresu ruchu w stawie kolanowym i zmniejszenie spoczynkowej aktywności bioelektrycz­nej mięśnia prostego uda.

Praca pt. Wpływ pozycji ulożeniowych na napięcie mięśnia prostownika grzbie­tu na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa podkreśla znaczenie pozycji leżenia przodem na średnie wartości napięcia spoczynkowego mięśni prostownika grzbie­tu w odcinku lędźwiowym, które były najniższe w porównaniu z wartościami uzy­skanymi w innych pozycjach ulożeniowych, chociaż odczucia pacjenta związane z pytaniem o komfort ułożenia nie były adekwatne do otrzymanych wyników.

W artykule pt. Zastosowanie metody Feldenkraisa w rehabilitacji autorki przed­stawiają tę znaną od prawie 40 lat metodę, która obecnie znajduje coraz więcej te­rapeutycznych zastosowań, a opiera się, najogólniej określając, na kontroli ruchu przez układ nerwowy. Znajduje swoje zastosowanie w obszarach dotyczących dzia­łania przeciwbólowego, efektywności funkcjonalnej, służy poprawie jakości ruchów złożonych, wpływa na psychikę. Znajduje ona coraz szersze zastosowanie w działa­niach fizjoterapeutycznych. Obecnie prowadzone są badania.poszukujące nowych obszarów wykorzystania tej metody.

Na prawidłowy rozwój kształtowania się postawy ciała mają wpływ wady stóp. W pracy pt. Analiza występowania nieprawidłowego ukształtowania stóp w warun­kach odciążenia i dociążenia masą ciała u dzieci w wieku 10-12 lat z'astosowano me­todę plantokonturograficzną oraz wyznaczono kąt Clarke’a i wskaźnik Wejsfloga. Stwierdzono, że najczęściej występującą wadą jest stopa z podwyższonym wyskle- pieniem. Autorzy postulują dalsze prowadzenie badań w celu określenia przyczyn kształtowania się tej wady u dzieci.

W artykule pt. Ocena wpływu występowania wady paluch koślawy na stabil­ność postawy ciała zwrócono uwagę na deformację w postaci palucha koślawego, która dotyka obecnie w coraz większej mierze kobiety. Wada ta ma wpływ na sta­bilność posturalną osób w każdym wieku i staje się istotnym problemem społecz­nym. Pozyskanie wiedzy na ten temat może pozwolić na opracowanie standardów postępowania fizjoterapeutycznego, co być może będzie skutkować zmniejszeniem liczby dokonywanych operacji.

Metoda z użyciem dwupłytowej platformy posturograficznej, oceniającej stabil­ność postawy, została opisana w pracy kazuistycznej pt. Ocena wybranych parame­trów stabilograjicznych u chorego po przebytym udarze (TIA) - opis przypadku. Na­leży podkreślić, że badania stabilograficzne wykonano dzień przed wystąpieniem udaru TIA (do udaru doszło najprawdopodobniej na skutek zabiegu angioplasty- ki wieńcowej), dzień po oraz po upływie sześciu tygodni od wystąpienia incyden­tu. Wyniki wskazały, że nie wszystkie badane parametry osiągnęły wartość sprzed wystąpienia przemijającego ataku niedokrwiennego. Autorzy w podsumowaniu za­stanawiają się, czy w rzeczywistości udar TIA był przemijający i czy nie należałoby poszerzyć diagnostyki o testy funkcjonalne. Autorzy stwierdzają, że temat incyden­tów naczyniowych mózgu wymaga szczegółowej i wnikliwej obserwacji oraz suge­rują, aby wyniki przedstawione w pracy rozpatrywać z pewną dozą ostrożności.

Jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na świecie jest obecnie go- nartoza, czyli zwyrodnienie stawu kolanowego. W artykule pt. Standard lecze­nia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w Opolskim Centrum Rehabilita­cji w Korfantowie autorka opisuje postępowanie fizjoterapeutyczne indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi m.in. stawu kola­nowego. Pacjenta prowadzi się w procesie usprawniania przez wiele miesięcy przed zabiegiem i po odpowiednio dobranym zabiegu.

Niestabilność stawu kolanowego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego jest leczona najczęściej operacyjnie. Metoda neoligaments jest jedną z nowocześniej­szych metod operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, pozwalającą na najlepsze odtworzenie biomechaniki stawu kolanowego i umożliwiającą pacjen­towi szybki powrót do aktywności nie tylko zawodowej, ale też sportowej - zarów­no do uprawiania sportu wyczynowego, jak i rekreacyjnego. Zalety i postępowanie fizjoterapeutyczne tej metody przedstawia artykuł pt. Zastosowanie metody neoliga­ments w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji.

Przydatne mogą być także informacje na temat sprawności ruchowej kobiet w wie­ku podeszłym zamieszkujących obszary wiejskie województwa opolskiego. W ar­tykule pt. Tor przeszkód jako narzędzie oceny sprawności ruchowej kobiet w wieku podeszłym mieszkanek wiosek województwa opolskiego - badania wstępne autorzy zastosowali zmodyfikowany tor przeszkód, który posłuży! do oceny sprawności ruchowej i dostarczył informacji o występujących u osób starszych dysfunkcjach w trakcie wykonywania codziennych czynności. Uzyskane wyniki wskazują na ni­ską sprawność fizyczną mieszkanek wiosek województwa opolskiego.

Artykuły przedstawione w niniejszej publikacji prezentują możliwości fizjote­rapeutyczne (nowe metody, techniki) i mogą być źródłem praktycznych informacji przydatnych w codziennej pracy zawodowej, inspiracją i wsparciem w dalszych dzia­łaniach, które sprostają wyzwaniom współczesnej fizjoterapii oraz przede wszyst­kim doprowadzą do wyzdrowienia pacjenta i uzyskania stanu satysfakcjonującego zarówno jego, jak i osoby leczące (lekarza i fizjoterapeutę).

Spis treści:

Wprowadzenie

X-lecie Instytutu Fizjoterapii

Masaż leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych - przegląd piśmiennictwa           

Masaż tensegracyjny

Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe za pomocą rollera Blackroll i stretching statyczny - analiza skuteczności dwóch technik rozluźniających mięśnie

Wpływ pozycji ułożeniowych na napięcie mięśnia prostownika grzbietu na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa        

Zastosowanie metody Feldenkraisa w rehabilitacji

Analiza występowania nieprawidłowego ukształtowania stóp w warunkach odciążenia oraz dociążenia masą własną u dzieci w wieku 10-12 lat

Ocena wpływu występowania wady paluch koślawy na stabilność postawy ciała   

Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA: opis przypadku      

Standard leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie   

Zastosowanie metody „neoligaments” w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji   

Tor przeszkód jako narzędzie do oceny sprawności ruchowej kobiet w wieku podeszłym, mieszkanek wiosek województwa opolskiego - badania wstępne

Książka

 • ISBN: 

  978-941154-4-9,978-83-945942-4-4

 • Redaktor: 

  Barbara ślesak

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  140

 • Oprawa: 

  Miękka