Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Brzezińska-Rajszys Grażyna, Dąbrowski Marek, Rużyłło Witold
Waga produktu: 2.000 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN


Warszawa 2009, wydanie 1, Format 205 x 295, objętość 752 str., oprawa twarda

Książka jest pierwszą polską publikacją obejmującą całościowo problematykę kardiologii interwencyjnej. Omówione zostały zagadnienia diagnostyczne precyzujące wskazania do leczenia inwazyjnego w chorobie wieńcowej, angioplastyki wieńcowej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych i restenozy.  Szeroko omówiono techniki leczenia stosowane w chorobach serca i dużych naczyń oraz wad wrodzonych i nabytych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwzględniono zagadnienia związane z najnowocześniejszymi kierunkami leczenia ? metody pobudzania angiogenezy, przeszczepy komórkowe, brachyterapia.

 Książka przeznaczona jest dla kardiologów, kardiochirurgów (pracujących specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji) oraz internistów zatrudnionych na oddziałach kardiologicznych i wewnętrznych. Omawiane zagadnienia są objęte programem specjalizacji z kardiologii, część z nich programem specjalizacji z chorób wewnętrznych i programem wyższych szkół medycznych.

Do książki jest dołączona płyta CD, która zawiera sekwencje filmowe ilustrujące badania i zabiegi interwencyjne.


Spis treści

Wstęp i rys historyczny
Rozwój kardiologii interwencyjnej w świecie
Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce
Organizacja kardiologii interwencyjnej w ramach Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego
Dokonania pierwszych polskich ośrodków w okresie powstawania i rozwoju kardiologii interwencyjnej
Piśmiennictwo
Część I. Badania diagnostyczne
ROZDZIAŁ 1. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego na podstawie koronarografii
1.1. Wprowadzenie
1.2. Uwagi techniczne
1.3. Kwalifikacja do koronarografii
1.4. Koronarografia ilościowa
1.5. Morfologia blaszki miażdżycowej
1.6. Ocena przepływu w koronarografii
1.7. Ograniczenia koronarografii
1.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 2. Ocena rezerwy wieńcowej w badaniu metodą Dopplera
2.1. Podstawy metody
2.2. Koncepcja rezerwy wieńcowej
2.3. Wpływ angioplastyki na zmiany przepływu wieńcowego
2.4. Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rezerwę wieńcową
2.5. Rezerwa wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
3.1. Wprowadzenie
3.2. Technika badania
3.3. Ocena obrazu IVUS
3.4. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a zmiany graniczne
3.5. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a stenty
3.6. Histologia wirtualna
3.7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa w pracowni hemodynamicznej
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 4. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ograniczenia koronarografii w ocenie zwężeń tętnic wieńcowych
4.3. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu ? istota metody
4.4. Sposób wykonania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu
4.5. Uzyskanie maksymalnej hiperemii
4.6. Przydatność pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w ocenie wskazań do rewaskularyzacji zwężeń granicznych
4.7. Inne zastosowania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu
4.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 5. Wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
5.1. Wprowadzenie
5.2. Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania badania kardio-TK
5.3. Technika badania
5.4. Analiza uzyskanych obrazów ? ?postprocesing?
5.5. Wskazania do wykonania badania serca za pomocą tomografii komputerowej
5.6. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych
5.7. Spojrzenie w przyszłość
Piśmiennictwo
Część II. Angioplastyka wieńcowa
ROZDZIAŁ 6. Wskazania i ogólne zasady wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej
6.1. Wprowadzenie
6.2. Założenia rewaskularyzacji
6.3. Definicje używanych pojęć
6.4. Wyniki bezpośrednie i odległe zabiegów angioplastyki wieńcowej
6.5. Wskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej
6.6. Przeciwwskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej
6.7. Opieka ambulatoryjna nad chorym po zabiegu angioplastyki wieńcowej
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 7. Angioplastyka wieńcowa u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.1. Wprowadzenie
7.2. Wybór metody leczenia u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.3. Wybrane sytuacje kliniczne u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej
7.4. Wybór metody terapeutycznej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.5. Metodyka leczenia przezskórnego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.6. Leczenie farmakologiczne chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej
7.7. Opieka kardiologiczna nad chorymi z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanymi przezskórnej angioplastyce wieńcowej
7.8. Aspekt ekonomiczny leczenia przezskórnego chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.9. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 8. Porównanie skuteczności zabiegów angioplastyki z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym w chorobie wieńcowej jednonaczyniowej
8.1. Wprowadzenie
8.2. Badania z ery klasycznej angioplastyki balonowej (POBA)
8.3. Badania z ery stentów
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 9. Udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Histologia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej
9.3. Wskazania do udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
9.4. Zabieg udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej
9.5. Powikłania udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
9.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 10. Przezskórne interwencje wieńcowe w wybranych sytuacjach anatomicznych
10.1. Zwężenie rozwidlenia tętnicy wieńcowej
10.2. Zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej
10.3. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 11. Przezskórne interwencje u pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca
11.1. Choroba żylnych pomostów aortalno-wieńcowych
11.2. Leczenie interwencyjne pacjentów po CABG
11.3. Rokowanie odległe
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 12. Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej o podwyższonym ryzyku
12.1. Wprowadzenie
12.2. Rozpoznanie i określenie stopnia ryzyka zabiegu
12.3. Technika zabiegów przez skórnej rewaskularyzacji oraz strategia postępowania okołooperacyjnego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (protokół REHEAT)
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 13. Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepach serca
13.1. Choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 14. Rodzaje i właściwości stentów
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rodzaje stentów
14.3. Stenty metalowe
14.4. Stenty samorozprężalne
14.5. Wskazania do implantacji stentów
14.6. Powikłania po zabiegu implantacji stentu
14.7. Stenty pokrywane lekami
14.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 15. Aterektomia kierunkowa i rotacyjna
15.1. Wprowadzenie
15.2. Aterektomia kierunkowa
15.3. Rotablacja
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 16. Inne urządzenia stosowane w zabiegach angioplastyki wieńcowej
16.1. Balon tnący
16.2. Wieńcowa angioplastyka laserowa
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 17. Zasady postępowania w okresie okołozabiegowym
17.1. Wprowadzenie
17.2. Kwalifikacja do przezskórnej rewaskularyzacji serca
17.3. Przygotowanie pacjentów
17.4. Przygotowanie farmakologiczne do zabiegu przezskórnego
17.5. Zasady opieki bezpośrednio po zabiegu interwencyjnym
17.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 18. Sposoby zapobiegania powikłaniom okołozabiegowym: embolizacji obwodowej i zawałowi serca
18.1. Miejsce embolizacji obwodowej wśród powikłań okołozabiegowych współczesnej angioplastyki wieńcowej
18.2. Czynniki predysponujące do embolizacji obwodowej i mechanizmy około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego. Ocena ryzyka embolizacji
18.3. Obrazowanie i ocena około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego
18.4. Protekcja aktywna: wybór strategii zabiegu PCI
18.5. Protekcja farmakologiczna: przygotowanie chorego do zabiegu PCI
18.6. Protekcja przyrządowa: trombektomia i urządzenia zapobiegające embolizacji
obwodowej
18.7. Podsumowanie
Piśmiennictwo
Część III. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Wprowadzenie do części III
ROZDZIAŁ 19. Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST
19.1. Wprowadzenie
19.2. Rys historyczny
19.3. Wskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej
19.4. Przeciwwskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej
19.5. Technika pierwotnej angioplastyki wieńcowej
19.6. Kryteria skuteczności zabiegu
19.7. Wyniki angiograficzne i kliniczne
19.8. Zabiegi uzupełniające pierwotną angioplastykę wieńcową
19.9. Możliwe trudności w czasie zabiegu i powikłania pierwotnej angioplastyki wieńcowej
19.10. Sytuacje szczególne
19.11. Modyfikacje techniki zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej ? protekcja i trombektomia
19.12. Rola kardiochirurga w leczeniu pacjentów ze STEMI
19.13. Logistyka leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej
19.14. Ułatwiona/torowana angioplastyka wieńcowa
19.15. Ratunkowa angioplastyka wieńcowa
19.16. Angioplastyka po leczeniu fibrynolitycznym (podejście farmakomechaniczne)
19.17. Wyniki zabiegowego leczenia pacjentów ze STEMI w świetle dużych badań
19.18. Wymogi stawiane pracowniom hemodynamiki mającym prowadzić 24-godzinny dyżur pierwotnej angioplastyki
19.19. Obecny stan interwencyjnego leczenia STEMI w Polsce i jego perspektywy
19.20. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 20. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
20.1. Wprowadzenie
20.2. Heterogenność NSTE-ACS i odrębności od STEMI
20.3. Propozycje podziału pacjentów z NSTE-ACS
20.4. Stratyfikacja ryzyka
20.5. Wskazania do leczenia zabiegowego
20.6. Przeciwwskazania do leczenia zabiegowego
20.7. Technika zabiegowa ad hoc PCI w NSTE-ACS
20.8. Swoiste sytuacje kliniczne
20.9. Zagadnienia logistyczne
20.10. Wyniki leczenia
20.11. Bieżąca sytuacja w Polsce i perspektywy
20.12. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 21. Farmakoterapia towarzysząca interwencyjnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowych
21.1. Wprowadzenie
21.2. Doustne leki przeciwpłytkowe
21.3. Leki przeciwkrzepliwe (głównie antytrombinowe)
21.4. Inhibitory receptora glikoproteinowego Ilb/IIIa
21.5. Leki stosowane w zespole ?no-reflow?
Piśmiennictwo
Część IV. Zapobieganie i leczenie restenozy
ROZDZIAŁ 22. Biologiczne podstawy nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej
22.1. Restenoza i jej mechanizmy
22.2. Patologia nawrotowego zwężenia tętnic
22.3. Różnice w procesie restenozy po angioplastyce balonowej i stentach metalowych
22.4. Molekularne mechanizmy restenozy
22.5. Mechanizmy restenozy po stentach wydzielających leki
22.6. Biologiczne czynniki ryzyka restenozy. Dysfunkcja śródbłonka
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 23. Metody zmniejszania częstości nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej
23.1. Wprowadzenie
23.2. Miejscowe podawanie substancji hamujących restenozę
23.3. Ogólnoustrojowe stosowanie leków
23.4. Działania mechaniczne
23.5. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 24. Leczenie restenozy w stencie
24.1. Leczenie restenozy w stencie za pomocą klasycznych urządzeń rewaskularyzacyjnych
Piśmiennictwo
24.2. Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii
Piśmiennictwo
24.3. Leczenie restenozy w stencie za pomocą stentów uwalniających leki
Piśmiennictwo
Część V. Interwencje w wadach serca i dużych naczyń u dorosłych
ROZDZIAŁ 25. Ubytek międzyprzedsionkowy typu II
25.1. Wprowadzenie
25.2. Okluder Amplatza
25.3. Wskazania oraz kwalifikacja do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II
25.4. Zabieg przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II
25.5. Farmakoterapia okołozabiegowa i po zabiegu
25.6. Rola echokardiografii
25.7. Skuteczność zabiegu i powikłania
25.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 26. Drożny otwór owalny
26.1. Drożny otwór owalny i tętniak przegrody międzyprzedsionkowej
26.2. Rozpoznanie drożnego otworu owalnego
26.3. Zator skrzyżowany
26.4. Mózgowy udar kryptogenny
26.5. Choroba dekompresyjna u nurków
26.6. Migrena
26.7. Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 27. Pozawałowy ubytek międzykomorowy
27.1. Wprowadzenie
27.2. Ostre pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej i przewlekły pozawałowy ubytek międzykomorowy
27.3. Przeznaczyniowe zamknięcie ubytku międzykomorowego
27.4. Wskazania i kwalifikacja do zabiegu
27.5. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 28. Przetrwały przewód tętniczy
28.1. Wprowadzenie
28.2. Rozpoznanie przetrwałego przewodu tętniczego
28.3. Wskazania i przeciwwskazania do zamknięcia przecieku przez przewód tętniczy
28.4. Techniki zabiegów i okludery
28.5. Typy przewodów tętniczych i kwalifikacja do zabiegów
28.6. Możliwe powikłania zabiegów przeznaczyniowych
28.7. Postępowanie po zabiegu
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 29. Przeznaczyniowe wszczepianie zastawek serca
29.1. Wprowadzenie
29.2. Przezskórna implantacja zastawki płucnej
29.3. Przezskórna implantacja zastawki aorty
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 30. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki dwudzielnej
30.1. Wprowadzenie
30.2. Techniki wykonywania przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej
30.3. Wskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej
30.4. Przeciwwskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej
30.5. Kwalifikacja do zabiegu
30.6. Przygotowanie chorego do zabiegu
30.7. Ocena skuteczności zabiegu
30.8. Wyniki bezpośrednie
30.9. Powikłania
30.10. Wyniki odległe
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 31. Przezskórne metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnej
Piśmiennictwo
Część VI. Inne zabiegi lecznicze w obrębie serca i dużych naczyń
ROZDZIAŁ 32. Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych
32.1. Wprowadzenie
32.2. Przezskórna wewnątrznaczyniowa plastyka tętnic szyjnych z implantacją stentu
32.3. Sposób postępowania z chorymi zakwalifikowanymi do CAS
32.4. Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące leczenia zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych
32.5. Wnioski pochodzące z badań randomizowanych i rejestrów
32.6. Leczenie chorych bez objawów zwężenia tętnic szyjnych
32.7. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 33. Angioplastyka innych tętnic łuku aorty
33.1. Zwężenie pnia ramienno-głowowego i tętnic podobojczykowych
33.2. Zwężenia tętnic kręgowych
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 34. Obliteracja uszka lewego przedsionka
34.1. Wprowadzenie
34.2. Technika obliteracji uszka lewego przedsionka
34.3. Wyniki zabiegów
34.4. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 35. Septostomia przedsionkowa
35.1. Wprowadzenie
35.2. Patofizjologia niewydolności prawej komory spowodowanej tętniczym nadciśnieniem płucnym
35.3. Leczenie niewydolności prawej komory w tętniczym nadciśnieniu płucnym
35.4. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 36. Ablacja alkoholowa w leczeniu kardiomiopatii przerostowej z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory
36.1. Wprowadzenie
36.2. Mechanizmy zawężania w drodze odpływu lewej komory
36.3. Leczenie chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory
36.4. Alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej
36.5. Wyniki zabiegu
36.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 37. Filtry żylne
37.1. Wprowadzenie
37.2. Rodzaje filtrów
37.3. Wskazania do założenia filtra
37.4. Technika zabiegu
37.5. Powikłania po założeniu filtra
37.6. Wyniki zabiegu
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 38. Transmiokardialna rewaskularyzacja
38.1. Oporna na leczenie dławica piersiowa
38.2. Zarys historyczny rozwoju metod bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
38.3. Przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego
38.4. Zalecenia stosowania transmiokardialnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
Piśmiennictwo
Część VII. Postępowanie w powikłaniach zabiegów interwencyjnych
ROZDZIAŁ 39. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej
39.1. Wprowadzenie
39.2. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej w przebiegu angioplastyki balonowej
39.3. Ostre zamknięcie naczynia w zabiegach PCI z użyciem stentów
39.4. Ostre zamknięcie naczynia podczas interwencji na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
39.5. Konsekwencje kliniczne ostrego zamknięcia naczynia
39.6. Postępowanie w przypadku wystąpienia ostrego zamknięcia naczynia
39.7. Zapobieganie wystąpieniu ostrego zamknięcia naczynia
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 40. Perforacja tętnicy wieńcowej
40.1. Wprowadzenie
40.2. Typy uszkodzenia ściany tętnicy
40.3. Przyczyny uszkodzenia ściany tętnicy
40.4. Objawy perforacji
40.5. Leczenie perforacji
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 41. Zapobieganie niekorzystnym reakcjom na środki cieniujące
41.1. Wprowadzenie
41.2. Właściwości fizykochemiczne środków cieniujących
41.3. Niepożądane reakcje po środkach cieniujących
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 42. Zapobieganie powikłaniom w miejscu nakłucia tętnicy oraz sposoby postępowania w razie ich wystąpienia
42.1. Wprowadzenie
42.2. Tętnica udowa
42.3. Tętnica promieniowa
Piśmiennictwo
Część VIII. Nowe technologie w przezskórnym leczeniu chorób serca i naczyń
ROZDZIAŁ 43. Terapia genowa
43.1. Wprowadzenie
43.2. Podstawowe założenia terapii genowej
43.3. Wektory stosowane w transferze genów w układzie sercowo-naczyniowym
43.4. Narzędzia transferu wektorów w układzie sercowo-naczyniowym
43.5. Potencjalne możliwości wykorzystania terapii genowej w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
43.6. Próby kliniczne
43.7. Bezpieczeństwo i aspekty etyczne terapii genowej
43.8. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 44. Angiogeneza ? terapia genowa choroby niedokrwiennej serca
44.1. Wprowadzenie
44.2. Rodzaje stosowanych substancji angiogennych
44.3. Technika podania czynników angiogennych do mięśnia sercowego
44.4. Bezpieczeństwo terapii
44.5. Doświadczenia z badań eksperymentalnych i klinicznych poświęconych terapeutycznej angiogenezie
44.6. Podsumowanie
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 45. Terapeutyczne zastosowanie komórek macierzystych
45.1. Wprowadzenie
45.2. Plastyczność komórek macierzystych. Założenia teoretyczne terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego
45.3. Patofizjologiczne podstawy autologicznego przeszczepu komórek macierzystych
45.4. Techniki podawania komórek
45.5. Wyniki badań klinicznych
45.6. Powikłania
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 46. Identyfikowanie niestabilnych blaszek miażdżycowych
46.1. Perspektywa kliniczna
46.2. Patologia niestabilnej blaszki miażdżycowej
46.3. Techniki wykrywania niestabilnej blaszki miażdżycowej
46.4. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
46.5. Wewnątrznaczyniowa palpografia
46.6. Wirtualna histologia
46.7. Optyczna tomografia koherencyjna
46.8. Wewnątrznaczyniowy rezonans magnetyczny
46.9. Spektroskopia bliskiej podczerwieni
46.10. Termografia wewnątrzwieńcowa
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 47. Transplantacje prekursorów komórek mięśniowych w regeneracji serca
47.1. Rodzaje komórek przeszczepianych w celu regeneracji serca
47.2. Przewlekłe pozawałowe uszkodzenie serca ? rola mioblastów
47.3. Kardiochirurgiczne przeszczepianie mioblastów
47.4. Metody przezskórnego przeszczepiania mioblastów
47.5. Zagadnienie arytmogenności mioblastów szkieletowych
Piśmiennictwo
Część IX. Pediatryczna kardiologia interwencyjna
ROZDZIAŁ 48. Interwencyjne zabiegi ratujące życie noworodków z wadami wrodzonymi serca
48.1. Wprowadzenie
48.2. Krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego
48.3. Krytyczne zwężenie zastawki aorty
48.4. Wrodzona koarktacja aorty
48.5. Zwężenie tętnic płucnych
48.6. Przełożenie wielkich pni tętniczych
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 49. Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych
49.1. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci
49.2. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej u dzieci i dorosłych
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 50. Implantacja stentów w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci
50.1. Wprowadzenie
50.2. Zwężenie tętnic płucnych
50.3. Zwężenia żył systemowych
50.4. Wrodzona i pooperacyjna koarktacja aorty
50.5. Wyniki bezpośrednie i odległe powikłania
50.6. Zespół aorty brzusznej
50.7. Doświadczenia własne w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci za pomocą implantacji stentów
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 51. Przezskórne zamykanie nieprawidłowych naczyń i połączeń
51.1. Wprowadzenie
51.2. Wskazania do leczenia interwencyjnego
Piśmiennictwo
ROZDZIAŁ 52. Balonowa walwuloplastyka i balonowa angioplastyka
52.1. Wprowadzenie
52.2. Balonowa walwuloplastyka pnia płucnego
52.3. Balonowa angioplastyka zastawki aorty
52.4. Balonowa angioplastyka cieśni aorty
52.5. Balonowa angioplastyka wrodzonej koarktacji aorty
52.6. Balonowa angioplastyka pooperacyjnej koarktacji aorty
52.7. Balonowa angioplastyka tętnic płucnych
52.8. Balonowa angioplastyka zwężonych żył systemowych i płucnych
52.9. Balonowa angioplastyka zwężonych połączeń systemowo-płucnych
Piśmiennictwo
Część X. Analiza koszty ? efektywność zabiegów w kardiologii interwencyjnej
ROZDZIAŁ 53. Zagadnienia medyczno-ekonomiczne w kardiologii interwencyjnej
53.1. Wprowadzenie
53.2. Koronarografia
53.3. Planowa angioplastyka wieńcowa
53.4. Angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca
53.5. Podsumowanie
Piśmiennictwo
Część XI. Szkolenia w dziedzinie kardiologii interwencyjnej
ROZDZIAŁ 54. System szkolenia adeptów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Polsce
54.1. Wprowadzenie
54.2. Zasady szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej
54.3. Program szkolenia dziecięcego kardiologa inwazyjnego
54.4. Zasady wpisu do rejestru pracowni kardioangiograficznych, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
54.5. Kryteria dotyczące poszczególnych klas akredytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla pracowni
kardioangiograficznych
54.6. Warunki akredytacji pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej
54.7. Zalecenia dotyczące wprowadzenia 24-godzinnego dyżuru w pracowni hemodynamicznej dla interwencyjnego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
ROZDZIAŁ 55. System uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w krajach Unii Europejskiej i na świecie
55.1. Wprowadzenie
55.2. Specjalizacja w kardiologii interwencyjnej
55.3. Kursy szkoleniowe w dziedzinie kardiologii i kardiologii interwencyjnej
Piśmiennictwo
Dodatkowe informacje
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3329-8

  • Redaktor: 

    Brzezińska-Rajszys Grażyna, Dąbrowski Marek, Rużyłło Witold

Inne tytuły z tej serii: