Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Apanel Danuta
Waga produktu: 0.650 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 420 str., oprawa miękka

Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.

Książka „ Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest do wypracowywania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w opiece i wychowaniu. Celem książki jest zatem kontynuowanie tej dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, np. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, problemy opieki i wychowania małego dziecka oraz dorastającej młodzieży. Celem książki jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka i wychowanie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.

Książka składa się z trzech wyraźnie określonych części. Pierwsza  z nich zawiera opracowania będące egzemplifikacją obszarów opieki i wychowania w kontekście historycznym. Problematyka tego obszaru jest bardzo zróżnicowana. Zawiera bowiem elementy szczegółowe począwszy od roli tańca jako ważnego składnika wychowania i kultury w dawnej Polsce poprzez wybrane aspekty pracy wychowawczej na przestrzeni dziejów.

Część druga obejmuje obszar opieki – konteksty teorii i praktyki.Autorzy poddają analizie problematykę opieki międzyludzkiej w różnych środowiskach wychowawczych i w różnych okresach życia człowieka począwszy od opieki nad dzieckiem we wczesnodziecięcym okresie rozwoju poprzez problem opieki w środowisku szkolnym, w okresie dorastania, a także w dorosłości i u schyłku życia. Autorzy prezentują także problemy opieki nad człowiekiem wynikające z jego niepełnosprawności.

Część trzecią stanowią opracowania dotyczące różnorodnych problemów związanych z szeroko pojętym procesem wychowania człowieka. Składa się z trzynastu opracowań, które poruszają trudne problemy wychowania w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Podjęte zagadnienia analizują proces wychowania w odniesieniu do dziecka, człowieka dorastającego, dojrzałego, starszego, a także w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością. Autorzy prezentują  również  problematykę niekorzystnych zjawisk pojawiających się w procesie wychowania.

Spis treści

Słowo wstępne

Część pierwsza
Opieka i wychowanie na przełomie wieków – egzemplifikacje obszarów

Krystyna Budzianowska
Biografie historyczne we współczesnych podręcznikach historii
a ideał wychowawczy
Anna Reglińska-Jemioł
Taniec jako składnik wychowania i kultury w dawnej Polsce
Andrzej Kusztelak
Wybrane aspekty pracy wychowawczej w szkole podstawowej
na przełomie wieków
Małgorzata Posłuszna
Opieka lekarsko-pielęgniarska nad ludnością wiejską
w okresie międzywojennym
Bogumiła Biechońska, Piotr Matuszewski, Agnieszka Matuszewska
Rys historyczny funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce
oraz ich działalność współczesna
Piotr Gołdyn
Główne obszary działalności profilaktycznej i wychowawczej
Katolickiego Towarzystwa Ochrony Kobiet (1901–1939)
Elżbieta Gorloff
Trudności readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej
województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych
(studium przypadku)
Lidia Burzyńska-Wentland
Projekty edukacyjne Związku Mniejszości Niemieckiejw Gdańsku
w zakresie kształcenia kompetencji językowych dzieci i młodzieży
Renata Olszowiec
Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej
Tomasz Fetzki
Źródła koncepcji pedagogicznych Edouarda Séguina
Tomasz Skonieczny
Działalność opiekuńczo-edukacyjna Hamlet Centre w Norwich
(Wielka Brytania) dla niepełnosprawnych(1972–2008)
Aldona Zakrzewska
Pedagogia szkoły katolickiej alternatywą wychowania
w dobie ponowoczesności

Część druga
Obszar opieki – konteksty teorii i praktyki

Klaudia Mikołajczyk
Wczesnodziecięce relacje z matką w koncepcji rozwoju Margaret Mahler –
wnioski dla rodzicielskiej działalności opiekuńczej
Jolanta Flanz
Wspieranie dziecka w rozwoju – wybrane aspekty teoretyczne
i praktyczne
Anna Banasiak
Poczucie umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem
Dorota Kiełb-Grabarczyk
Rodzina adopcyjna drogą szansy życiowej dzieci bez przyszłości
Joanna Krol-Mazurkiewicz
Tutoring w szkole. Opieka nad uczniem w kontekście potrzeb i korzyści
Joanna Żeromska-Charlińska, ks. Mariusz Śniadkowski
Samotność emocjonalna młodzieży jako sytuacja graniczna
Emilia Paczka
Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym –w myśl obowiązującej ustawy
o świadczeniach rodzinnych
Agnieszka Grochulska
Realizacja holistycznej opieki w rehabilitacji osób
po przebytym udarze mózgu
Jolanta Twardowska-Rajewska
Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku –
rozwiązania modelowe i rzeczywistość
Anetta Jaworska
Więźniowie w wolontariacie opieki paliatywnej

Część trzecia
Obszar wychowania – konteksty instytucjonalne i pozainstytucjonalne

Ewa Murawska
Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela.
Nauczyciel między tym co możliwe i niemożliwe...
Justyna Miko-Giedyk
Współpraca szkoły z rodziną w procesie wychowania
Małgorzata Gogolewska-Tośka
Wychowanie a mass media
Violetta Kopińska
Współczesne problemy samorządności uczniowskiej
Małgorzata Puchowska
Instynkt dramatyczny dzieci a teatr w kształceniu zintegrowanym.
Diagnoza i postulaty zmian
Kazimierz Ostrowski
Antypedagogika jako zmiana orientacji w myśli wychowawczej
Danuta Apanel
Terapia pedagogiczna wspomagana komputerowo
Anna Babicka
Moc edukacyjno-perswazyjna czasopism lifestyle’owych
w aspekcie kreacji współczesnych ról płciowych
Joanna Nowak
Bariery a udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
Studentki jako konsumentki napojów alkoholowych
Wiesław Lesner
Współczesne dylematy polskich rodzin.
Wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców
Urszula Sokal
Poczucie osamotnienia osób starszych a działalność klubu seniora
Łucja Lassota
Aktywność seniora inspirowana humanistycznymi teoriami
o charakterze personalistycznym

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-184-5

  • Redaktor: 

    Apanel Danuta

Inne tytuły z tej serii: