Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aleksy Chmiel,
Waga produktu: 0.800 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Almamer

Warszawa 2007, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 431 str., oprawa miękka

Podróże od zawsze towarzyszyły człowiekowi. Podejmowane z różnych motywów, skłaniały ludzi do przemieszczania się niezależnie od warunków geograficznych, klimatycznych czy terenowych. Początkowo były to podróże związane z wędrówką ludów, później, po osiedleniu się na stałe, podejmowano podróże z ciekawości, ze względów religijnych, zdrowotnych, poznawczych czy handlowych. Ludzie podróżowali i będą podróżować, skłania ich bowiem do tego chęć poznania świata i poznanie czegoś nowego. Stąd też historię wędrówek możemy podzielić na następujące po sobie okresy: starożytność, średniowiecze, renesans, czasy nowożytne i najnowsze. Relacje pozostawione po podróżach - z czasem coraz częściej publikowane - stanowią ważne źródło wiedzy o minionych epokach, a obraz Europy i świata, jaki tworzyli podróżni na swój i czytelników użytek, miał duże znaczenie ze względu na poznanie środowiska, w jakim żyli i podróżowali.

W Polsce relacje z podróży służyły już od XIX wieku badaniom naukowym, bowiem równolegle z działalnością edytorską pojawiły się zainteresowania badaczy podróżami jako zjawiskiem kulturowym. Powstały niezależne kierunki badań, a "jednym z nich jest historia turystyki widziana poprzez ewolucję infrastruktury: gospód (hoteli), komunikacji, regionów i miejscowości o znaczeniu turystycznym i leczniczym" - pisze A. Mączakl. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. badaniami objęto również historię życia codziennego społeczeństW i wypoczynku. Dziś turystyka stanowi przedmiot zainteresowania i analiz różnych nauk. Z jednej strony jest specyficzną formą psycho-fizycznej aktywności człowieka, z drugiej gałęzią działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego. W pierwszym przypadku należy ją zatem widzieć jako zjawisko społeczno-kulturowe w drugim przede wszystkim ekonomiczne.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione w sześciu rozdziałach, poprzedzonych wstępem i uzupełnionych zakończeniem. Pracę zamyka część dokumentacyjna obejmująca bibliografię, aneksy, indeks nazwisk i wykaz skrótów. Konstrukcję pracy podporządkowano kryterium rzeczowo-chronologicznemu, które uznano za najbardziej odpowiednie dla właściwego ukazania złożoności problemu. Ze względu na ramy objętościowe oraz zróżnicowany ilościowo i jakościowo materiał źródłowy oraz konieczność selekcji według przyjętych kryteriów, autor w niektórych przypadkach nie zawsze równie wyczerpująco potraktował opisywane zagadnienia. Wprowadzeniem do tematu jest ukazanie początków turystyki w Polsce, poczynając od kształtowania się podstaw organizacyjnych do okresu funkcjonowania turystyki zorganizowanej w II Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. nastąpił - szczególnie w drugiej dekadzie - dość znaczny rozwój turystyki i krajoznawstwa, zarówno w szkolnictwie, organizacjach młodzieżowych, w tym robotniczych, jak i w różnych towarzystwach turystycznych. Pojawiły się także nowe formy działalności turystyczno-krajoznawczej, a sama turystyka wzbudziła zainteresowanie administracji rządowej i samorządowej. Niestety ograniczone możliwości finansowe państwa i samorządów miały wpływ na stopień rozwoju turystyki w Polsce. Procesy, które zaszły w turystyce i zarządzaniu turystyką w dwudziestoleciu międzywojennym są tak ważne, że musiały znaleźć się w części wstępnej i łącznie z wcześniej sygnalizowaną problematyką składają się na rozdział I. Rozdział II przedstawia politykę państWa wobec turystyki jako zjawiska społecznego oraz pokazuje zmiany ilościowe - w znacznie mniejszym stopniu jakościowe - w zarządzaniu turystyką przez wszechobecną administrację państWową, do ingerencji PZPR włącznie. Rozdziały III i IV prezentują kadry i bazę materialną oraz stopień jej dostosowania do nowych, innych - w stosunku do II RP -,potrzeb i oczekiwań. Rozdziały V i VI ukazują rozwój działalności turystycznej w różnych środowiskach i organizacjach, a także powstanie i rozwój ruchu turystycznego w omawianym okresie. Podsumowaniem pracy jest ocena ilości, jakości i głębokości zmian w turystyce, jakie zaszły na różnych etapach przemian politycznych i społeczno-gospodarczych w latach Polski Ludowej. Podejmując się opracowania tematu miałem świadomość jego kontrowersyjności, dlatego stale towarzyszyła mi świadomość potrzeby dokonania w miarę możliwości obiekcywnej oceny często bardzo złożonych problemów. Wydaje się jednak, że warto było podjąć ten trud nie tylko ze względu na choćby częściowe wypełnienie luki w historiografii, ale także po to, by wywołać dyskusję, która przyczyni się być może do kontynuowania dalszych badań w tym zakresie.
Książka ta powstała w oparciu o pracę doktorską napisaną w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pragnę wyrazić wdzięczność i serdeczne podziękowanie mojemu promotorowi profesorowi Jerzemu Gajowi za poświęcony mi czas i niezwykle cenne uwagi i wskazówki, które przyczyniły się do powstania pracy. Słowa wdzięczności i podziękowania kieruję również do licznych osób i instytucji, które ułatWiły mi badania wykazując przy tym uprzejmość i zrozumienie. Szcze¬gólne słowa wdzięczności kieruję do osób pracujących w Archiwum Akt Nowych, Bibliotece Narodowej, Archiwum Zakładowym MinisterstWa Edukacji Narodowej oraz Bibliotece i Archiwum Instytutu Turystyki.

Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. POCZĄTKI TURYSTYKI W POLSCE DO 1945 ROKU.
1.1. Kształtowanie się podstaw organizacyjnych turystyki i krajoznawstwa na ziemiach polskich w latach 1873-1918
1.2. Turystyka w Drugiej Rzeczypospolitej i jej losy w latach okupacji.
ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE 1945-1989
2.1. Funkcje kierownicze i koordynacyjne administracji państwowej - Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, jego poprzednicy i nastc;pcy .
2.2. Terenowe organy administracji państwowej w dziedzinie turystyki - komitety kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych
2.3. Ewolucja polityki państwa w zakresie turystyki
ROZDZIAŁ 3. KADRY W TURYSTYCE .
3.1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w systemie oświaty .
3.1.1. System kształcenia kadr turystycznych na poziomie średnim.
3.1.2. System dokształcania kadr turystycznych na poziomie średnim.
3.1.3. Kształcenie kadr turystycznych na poziomie wyższym.
3.1.4. Dokształcanie i doskonalenie kadr turystycznych w systemie uczelnianym.
3.2. Szkolenie, doszkalanie i doskonalenie kadr turystycznych w systemie szkoleń i kursów resortowych i branżowych.
ROZDZIAŁ 4. BAZA MATERIALNA TURYSTYKI.
4.1. Baza noclegowa
4.2. Gastronomia i handel .
4.3. Transport dla turystyki .
4.4. Baza towarzysząca
ROZDZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH I ORGANIZACjACH
5.1. Turystyka w szkolnictwie i organizacjach przyszkolnych
5.2. Turystyka w wojsku
5.3. Turystyka w organizacjach młodzieżowych i sportowych
5.4. Działalność Polskiego TowarzystWa Turystyczno-Krajoznawczego (PTT i PTK, protoplaści PTTK do 1950 r.), TowarzystWa Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskiego TowarzystWa Schronisk Młodzieżowych, Polskiego Związku Motorowego, Polskiej Federacji Campingu
5.5. Turystyka w działalności związków zawodowych i zakładów pracy
5.6. Turystyka osób trzeciego wieku i niepełnosprawnych
5.7. Turystyka religijna
ROZDZIAŁ 6. RÓŻNE FORMY RUCHU TURYSTYCZNEGO
6.1. Krajowy ruch turystyczny
6.1.1. Ruch turystyczny pobytowy
6.1.2. Ruch turystyczny wędrowny
6.1.3. Ruch turystyczny weekendowy
6.2. Zagraniczny ruch tUrystyczny
6.2.1. Turystyka przyjazdowa
6.2.2. Turystyka wyjazdowa
6.3. Początki turystyki komercyjnej
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA.
INDEKS NAZWISK
WYKAZ SKRÓTÓW
WYKAZ TABEL

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60197-65-3

  • Autor: 

    Aleksy Chmiel

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...