Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Erik Beek, Rick R. van Rijn
Waga produktu: 1.2 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Medipage

Diagnostyka ultrasonograficzna w pediatrii to książka o przejrzystym układzie z duża liczbą  zdjęć z badan USG.  Jej  przemyślana treść jest zbudowana tak, by być przewodnikiem i odniesieniem w codziennej  pracy. Jednoznacznie pokazuje, że badanie ultrasonograficzne  winno być pierwszym z  wyboru w diagnostyce obrazowej w pediatrii z uwagi na nieinwazyjność,  bezpieczeństwo oraz  wysoką skuteczność diagnostyczną. Zawiera  liczne obrazy prawidłowo zbudowanych narządów i porównuje je ze zmienionymi  chorobowo.  Książka ta jest przewodnikiem dla  każdego lekarza wykonującego  badania ultrasonograficzne dzieci.

Zalety książki

 • Plan rozdziałów podporządkowany dydaktyce: wprowadzenie,  wskazania  do badania  ultrasonograficznego, technika badania,  anatomia prawidłowa z omówieniem wariantów budowy, pomiary z uwzględnieniem wieku dziecka,  opis  zmian patologicznych każdego rejonu ciała i narządu
 • Ponad 2000 wysokiej jakości zdjęć ilustrujących w szczegółach  omawiane zagadnienie
 • Wyjątkowe „wskazówki od profesjonalistów” zawierające praktyczne porady oparte na doświadczeniu klinicznym zdobytym w pracy z pacjentami pediatrycznymi
 • Obszerne piśmiennictwo umożliwiające uzupełnienie treści zawartych w książce
 • Instruktażowe filmy dostępne na stronie www.mediteka.pl.* **

Diagnostyka ultrasonograficzna w pediatrii  to opracowanie niezbędne w pogłębianiu wiedzy i umiejętności wszystkich radiologów pediatrycznych i ogólnych, także początkujących, oraz pediatrów i innych specjalistów, którzy korzystają z ultrasonografii w opiece nad tą wrażliwą populacją, jaką są dzieci.

* Planowany termin udostępnienia materiałów - listopad 2019 r.
** Dostęp do materiałów jest przyznany na okres 3 lat od dnia użycia kodu aktywacyjnego.

Spis treści:

Spis treści
Wykaz filmów wideo xi
Wstęp xv
Autorzy xvii
Objaśnienie skrótów xix
1 Badanie dziecka a tworzenie otoczenia przyjaznego dziecku 1
Anne Smets
1.1 Personel przyjazny dziecku2
1.2 Planowanie badań 2
1.3 Ulotka informacyjna 2
1.4 Poczekalnia 2
1.5 Sala badań 4
1.6 Badanie 4
1.7 Jak przeprowadzać badanie:
sztuczki i triki 5
1.8 „Cichy” pokój 6
1.9 Komunikacja i wyniki 7
Zalecane piśmiennictwo .7
2 Podstawy fizyczne, artefakty 9
Rob Peters
2.1 Podstawy fizyczne ultrasonografii.10
2.1.1 Fale ultradźwiękowe10
2.1.2 Propagacja fali w homogennym
ośrodku 10
2.1.3 Propagacja fali w niehomogennym
ośrodku 10
2.1.4 Technika dopplerowska 12
2.2 Tworzenie obrazu ultrasonograficznego .13
2.2.1 Obrazowanie A 13
2.2.2 Obrazowanie B 13
2.2.3 Obrazowanie M 14
2.2.4 Kolor Doppler 14
2.2.5 Doppler mocy 15
2.3 Głowice .15
2.3.1 Typy głowic 15
2.4 Rozdzielczość .16
2.4.1 Rozdzielczość osiowa16
2.4.2 Rozdzielczość boczna16
2.4.3 Rozdzielczość objętościowa 17
2.5 Artefakty w ultrasonografii .17
2.5.1 Artefakty w obrazowaniu
dwuwymiarowym17
2.5.2 Artefakty w obrazowaniu
dopplerowskim 18
2.6 Postępy w budowie obrazu
ultrasonograficznego.19
2.6.1 Compound imaging19
2.6.2 Obrazowanie harmoniczne 19
2.6.3 Elastografia 19
2.7 Bezpieczeństwo .20
3 Badanie ultrasonograficzne mózgu noworodka 21
Gerda Meijler, Linda de Vries i Handan Güleryüz
3.1 Anatomia ultrasonograficzna mózgowia
noworodka .22
3.2 Dojrzewanie mózgu noworodka
i różnicowanie pomiędzy fizjologicznymi
a patologicznymi obszarami
hiperechogennymi w mózgowiu .26
3.2.1 Istota biała 26
3.2.2 Podkorowa istota szara 27
3.3 Planowanie czasu badania .31
DiagnosticPediatricUltrasound_book.indb 5 8/7/19 11:55 PMvi
Spis treści
3.4 Pomiary .38
3.4.1 Pomiary komór38
3.4.2 Pomiary struktur mózgowia 39
3.5 Wcześniaki: Patologie .39
3.5.1 Krwawienie do strefy rozrodczej 39
3.5.2 Pokrwotoczne poszerzenie komór60
3.5.3 Uszkodzenia istoty białej 61
3.5.4 Martwica ogniskowa 64
3.6 Noworodki urodzone o czasie.70
3.6.1 Patologia 70
3.6.2 Wady wrodzone 75
Zalecane piśmiennictwo 94
4 Kręgosłup 97
Samuel Stafrace i Erik Beek
4.1 Embriologia .98
4.1.1 Wstępowanie rdzenia kręgowego99
4.2 Technika badania ultrasonograficznego
kręgosłupa.99
4.3 Prawidłowe obrazy ultrasonograficzne .102
4.3.1 Prawidłowe warianty 103
4.4 Patologie .104
4.4.1 Niepokryte skórą masy w obrębie pleców:
otwarte zmiany 104
4.4.2 Pokryte skórą masy w obrębie pleców:
zamknięte zmiany105
4.4.3 Utajone/Zamknięte zmiany bez mas
w tkankach miękkich pleców 107
4.4.4 Zagłębienia w okolicy krzyżowej 113
Zalecane piśmiennictwo 113
5 Szyja 115
Eric Beek
5.1Anatomia prawidłowa i odmiany .116
5.2Patologie .117
5.2.1 Naczynia szyjne 117
5.2.2 Masy torbielowate119
5.2.3 Naczyniaki i inne malformacje
naczyniowe 124
5.2.4 Pilomatrixoma126
5.2.5 Twarde guzy 127
5.2.6 Gruczoł tarczowy 135
5.2.7 Ślinianki 137
5.2.8 Grasica 143
5.2.9 Rzadkie patologie 145
Zalecane piśmiennictwo 151
6 Śródpiersie 153
Ingmar Gassner i Gisela Schweigmann
6.1 Anatomia prawidłowa i odmiany.154
6.1.1 Grasica 154
6.1.2 Tchawica 157
6.1.3 Przełyk 157
6.1.4 Serce i duże naczynia 157
6.2 Patologie .157
6.2.1 Grasica 157
6.2.2 Tchawica 159
6.2.3 Przełyk 159
6.2.4 Wrodzone nieprawidłowości
naczyniowe 162
6.2.5 Patologiczne masy śródpiersia 170
6.3 Ultrasonografia śródpiersia w warunkach
intensywnej opieki: powikłania związane
z dostępem do żyły centralnej .177
Zalecane piśmiennictwo 179
7 Klatka piersiowa 181
Joost van Schuppen i Rick Rvan Rijn
7.1 Wskazania do badania.183
7.2 Anatomia i obrazy prawidłowe .183
7.2.1 Klatka piersiowa 183
7.2.2 Opłucna 184
7.2.3 Płuca184
7.2.4 Gruczoł sutkowy184
7.2.5 Przepona 186
7.3 Stany patologiczne .186
DiagnosticPediatricUltrasound_book.indb 6 8/7/19 11:55 PMvii
Spis treści
7.3.1 Ściana klatki piersiowej 186
7.3.2 Jama opłucnowa 200
7.3.3 Płuca202
7.3.4 Sutki 202
7.3.5 Przepona 208
Zalecane piśmiennictwo 212
8 Jama otrzewnowa i przestrzeń zaotrzewnowa 213
Rick Rvan Rijn
8.1 Anatomia prawidłowa .214
8.2 Patologie .215
8.2.1 Naczynia brzuszne 215
8.2.2 Limfadenopatia219
8.2.3 Płyn wewnątrzotrzewnowy221
8.2.4 Zapalenie otrzewnej 225
8.2.5 Odma otrzewnowa 225
8.2.6 Nowotwory otrzewnowe 229
8.2.7 Guzy zaotrzewnowe 234
8.2.8 Wrodzone zmiany torbielowate 238
Zalecane piśmiennictwo 243
9 Wątroba i drogi żółciowe 245
Rick Rvan Rijn and RAJ Nievelstein
9.1 Anatomia prawidłowa i jej odmiany .246
9.2 Prawidłowe wartości pomiarów.249
9.2.1 Przepływ w żyle wrotnej 249
9.2.2 Przepływ w tętnicy wątrobowej 249
9.2.3 Przepływ w żyłach wątrobowych 249
9.3 Patologie .249
9.3.1 Wady wrodzone 249
9.3.2 Infekcje258
9.3.3 Nabyte patologie dróg żółciowych 266
9.3.4 Uraz 287
9.3.5 Guzy 292
9.3.6 Aerobilia 317
9.3.7 Rzadkie stany 317
Zalecane piśmiennictwo 321
10 Śledziona 323
Samuel Stafrace
10.1Anatomia prawidłowa oraz odmiany
anatomiczne .324
10.1.1 Embriologia324
10.1.2Uwagi anatomiczne 324
10.1.3 Wykonanie i prawidłowy obraz USG 325
10.1.4 Echogeniczność i zmiany echogeniczności
wraz z wiekiem 325
10.1.5 Unaczynienie327
10.1.6 Odmiany anatomiczne327
10.1.7 Prawidłowe wymiary śledziony 331
10.2 Patologie .332
10.2.1 Nieprawidłowości lokalizacji i liczby332
10.2.2 Nieprawidłowość rozmiaru335
10.2.3 Urazowe uszkodzenie śledziony 348
10.3 Podziękowania .354
Zalecane piśmiennictwo 358
11 Ultrasonografia przewodu pokarmowego dzieci 359
Simon Robben
11.1 Przełyk.360
11.2 Połączenie żołądkowo‑przełykowe .364
11.3 Żołądek .364
11.4 Jelito cienkie .367
11.5 Wyrostek robaczkowy .394
11.6 Jelito grube .394
11.6.1 Inne przyczyny zapalenia
jelita grubego397
11.7 Odbytnica .404
11.8 Odbyt .404
11.9 Niedrożność jelit u noworodków .408
11.10 Wnioski .412
Zalecane piśmiennictwo 412
DiagnosticPediatricUltrasound_book.indb 7 8/7/19 11:55 PMviii
Spis treści
12 Trzustka 415
Maria Raissaki i Marina Vakaki
12.1 Technika badania .416
12.2 Anatomia, odmiany anatomiczne
oraz zmiany rzekome.417
12.3 Patologie .426
12.3.1 Nieprawidłowości rozwojowe426
12.3.2 Zapalenie trzustki428
12.3.3 Zaburzenia wrodzone 436
12.3.4 Nowotwory 440
12.3.5 Zmiany torbielowate 444
Zalecane piśmiennictwo 449
13 Nerki 451
Maria Beatrice Damasio, Ann Nystedt, Lil-Sofie Ording Muller i Giorgio Pioggio
13.1 Anatomia prawidłowa i odmiany
anatomiczne .452
13.1.1 Nerki452
13.1.2 Moczowody 455
13.1.3 Pęcherz moczowy 456
13.2 Wady wrodzone nerek i dróg
moczowych .456
13.2.1 Hipodysplazja nerek457
13.2.2 Zwężenie połączenia miedniczkowo-
-moczowodowego457
13.2.3 Zwężenie przypęcherzowe
moczowodu 457
13.2.4 Refluks pęcherzowo-moczowodowy 457
13.2.5 Zdwojenie układu
kielichowo-miedniczkowego 460
13.2.6 Nerka podkowiasta461
13.3 Kamica nerkowa i wapnica nerek
(nefrokalcynoza) .464
13.4 Torbiele nerek oraz torbiele
w nefropatiach .467
13.5 Autosomalna dominująca torbielowatość
nerek (ADPKD) .469
13.5.1 Autosomalna
recesywna wielotorbielowatość
nerek (ARPKD) 470
13.5.2 Nefronoftyza 472
13.5.3 Torbielowatość kłębuszków
nerkowych 472
13.5.4 Nerka gąbczasta
(gąbczastość rdzenia nerki)472
13.5.5 Dysplazja wielotorbielowata nerek472
13.5.6 Torbiele proste473
13.5.7 Torbiele powikłane 473
13.6 Guzy nerek .474
13.6.1 Guzy złośliwe 474
13.6.2 Nowotwory łagodne478
13.7 Zakażenie układu moczowego .480
13.8 Choroby naczyń nerkowych .481
13.8.1 Zwężenie tętnicy nerkowej 481
13.8.2 Zakrzepica żył nerkowych482
13.9 Nefropatia miąższowa .485
13.9.1 Nefropatie kłębuszkowe487
13.9.2 Nefropatie kanalikowe 487
13.9.3 Nefropatie śródmiąższowe 488
13.9.4 Nefropatie naczyniowe 489
13.10 Uraz nerki .490
13.10.1 Klasyfikacja urazów nerki 491
13.11 Nerka przeszczepiona .491
13.11.1 Wczesna ocena pooperacyjna491
13.11.2 Diagnostyka różnicowa wczesnych
powikłań w przeszczepionym
narządzie 492
13.11.3 Diagnostyka różnicowa przewlekłego
odrzucania przeszczepu.
Badania obrazowe496
13.12 Pęcherz i cewka moczowa .500
13.12.1 Wrodzone wady pęcherza moczowego 500
13.12.2 Nieprawidłowości cewki moczowej 502
13.12.3 Łagiewka sterczowa 503
13.12.4 Moczownik 503
13.12.5 Kamica pęcherzowa 504
13.12.6 Infekcja504
13.12.7 Nowotwory 504
13.13 Sonocystografia .506
Zalecane piśmiennictwo 509
DiagnosticPediatricUltrasound_book.indb 8 8/7/19 11:55 PMix
Spis treści
14 Nadnercza 511
Claire Gowdy i Annie Paterson
14.1 Embriologia gruczołów nadnerczowych.512
14.2 Anatomia prawidłowa .512
14.3 Prawidłowy obraz ultrasonograficzny .512
14.4 Prawidłowe warianty .513
14.5 Patologie .514
14.5.1 Krwawienie do nadnerczy w okresie
noworodkowym 514
14.5.2 Krwawienie do nadnerczy
u starszych dzieci 514
14.5.3 Torbiele nadnerczy 514
14.5.4 Ropnie nadnerczy517
14.5.5 Wrodzony przerost nadnerczy 517
14.5.6 Przerost nadnerczy u starszych dzieci 518
14.5.7 Hipoplazja nadnerczy 518
14.5.8 Guzy rdzenia nadnerczy:
guzy neurogenne 519
14.5.9 Guzy rdzenia nadnerczy:
guz chromochłonny 519
14.5.10 Guzy wywodzące się z kory nadnerczy 520
14.5.11 Inne guzy nadnerczy 528
14.5.12 Inne patologie nadnerczy 531
14.5.13 Choroba Wolmana 531
Zalecane piśmiennictwo 534
15 Ultrasonografia żeńskiego układu płciowego 535
Willemijn Klein
15.1 Anatomia prawidłowa i odmiany
anatomiczne .536
15.1.1 Prawidłowe wymiary 538
15.2 Patologia .538
15.2.1 Wady wrodzone 538
15.2.2 Wady wrodzone steku 540
15.2.3 Guzy jajnika552
15.2.4 Skręt jajnika560
15.2.5 Zapalenie narządów miednicy
mniejszej 560
15.2.6 Brak miesiączki (amenorrhea) 564
15.2.7 Przedwczesne dojrzewanie płciowe 568
Zalecane piśmiennictwo 568
16 Jądra 569
Matteo Baldisserotto
16.1 Anatomia narządów płciowychTechnika
badania ultrasonograficznego moszny .570
16.2 Wodniak jądra.
Przepuklina pachwinowa skośna .570
16.2.1 Wodniak jądra570
16.2.2 Przepuklina pachwinowa skośna 573
16.3 Nowotwory okolicy płciowej.575
16.3.1 Nowotwory jąder 575
16.3.2 Wtórne nowotwory jąder 576
16.3.3 Pozajądrowe guzy i masy patologiczne 578
16.4 Skręt jądra.580
16.4.1 Wewnątrzosłonkowy skręt jądra 580
16.4.2 Zewnątrzosłonkowy skręt jądra 582
16.4.3 Skręt przyczepka jądra 583
16.5 Zapalenie jądra i najądrza .584
16.6 Idiopatyczny obrzęk moszny .585
16.7 Uraz jądra .585
16.8 Torbiele korzenia jądra
(dysplazja torbielowata) .587
16.9 Torbiel najądrza .587
16.10 Żylaki powrózka nasiennego .588
16.11 Jądro dwupłatoweWielojądrze .589
16.12 Jądro niezstąpione (wnętrostwo).
Jądro wędrujące .590
Zalecane piśmiennictwo 591
17 Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego 593
Jim Carmichael i Karen Rosendahl
17.1 Staw biodrowy u dzieci .594
17.1.1 Prawidłowy rozwój stawu biodrowego 594
17.1.2 Badanie ultrasonograficzne rozwojowej
dysplazji stawu biodrowego 594
DiagnosticPediatricUltrasound_book.indb 9 8/7/19 11:55 PMx
Spis treści
17.2 Badanie ultrasonograficzne
układu mięśniowo‑szkieletowego
u dzieci starszych .598
17.2.1 Zapalenie stawów 598
17.2.2 Guzy tkanki miękkiej:
guzki i wybrzuszenia 604
Zalecane piśmiennictwo 615
18 Zabiegi pod kontrolą USG: biopsja i drenaż 617
Alex Barnacle i Derek Roebuck
18.1 Biopsja .618
18.1.1 Techniki i sprzęt 618
18.1.2 Biopsje guzów 620
18.1.3 Inne biopsje 623
18.2 Techniki drenażu i sprzęt .625
Zalecane piśmiennictwo 627
Indeks 629

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65946-27-0

 • Autor: 

  Erik Beek, Rick R. van Rijn

 • Redaktor: 

  Michał Brzewski

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  210 x 280

 • Liczba stron: 

  660

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: