Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Rafał Patryn,
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Medyk

Kompendium wiedzy dla absolwentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Niniejsze opracowanie jest pierwszym zbiorem wiedzy z zakresu prawa medycznego i orzecznictwa, który w sposób łatwy, przystępny i jasny, poparty przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych, przedstawia, opisuje i charakteryzuje tę specyficzną dziedzinę wiedzy potrzebną lekarzom (i lekarzom dentystom), przystępującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w nowej formule, w jednym z dwóch ustalonych w roku kalendarzowym terminów egzaminu.
Zasadą prezentacji wiedzy prawnej w podręczniku jest przedstawienie stanu faktycznego i przyporządkowanie podstaw prawnych wraz z zacytowaniem artykułu, paragrafu bądź określonego ustępu i przykładów z orzecznictwa sądowego, dotyczących konkretnego przypadku wraz z krótkim uzasadnieniem czyli interpretacją lub komentarzem. Część podręcznika i rozdziałów stanowią również cytowane normy prawne i ustawy, które dotyczą czynności zawodowych lekarza i zbioru wiedzy związanej z orzecznictwem lekarskim. Podstawowe ustawy i rozporządzenia dotyczące aspektów prawnych działalności leczniczej zostały omówione w ścisłym nawiązaniu do artykułów i paragrafów, część z nich została poparta komentarzem, a część przytoczona w swoim formalnym brzmieniu.

Podręcznik składa się dwóch niezależnych części. Pierwszej, zatytułowanej „Prawo medyczne”, w której zostały określone podstawy działalności leczniczej, zasady wykonywania zawodu lekarza, obowiązki i powinności lekarza, ujęte w różnych obowiązujących aktach prawnych, nawiązujących do określonych sytuacji i zdarzeń. Następnie zostały określone kwestie formalne, do których jest zobligowany lekarz, czyli te związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej i wypisywaniem recept. Znalazł także tutaj swe miejsce analitycznie omówiony przegląd zasad i typów odpowiedzialności prawnej lekarza wraz z obrazującymi przykładami. Część ta zawiera podrozdział dotyczący specyfiki zawodowej lekarzy dentystów wraz z określeniem formy ich czynności zawodowych, poprzez określenie zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie. Określono zadania samorządu lekarskiego, sądu lekarskiego i jego kar, wraz z formalnym przedstawieniem obowiązujących zasad prawnych. Przy końcu pierwszej części zaprezentowano prawną interpretację i ogólne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, opisano Narodowy Fundusz Zdrowia i aktualne kwestie formalne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (e-WUŚ).
Druga część, zatytułowana „Lekarz jako orzecznik i biegły” (także wymagana w podstawach prawnych Lekarskiego Egzaminu Końcowego), zawiera przedstawienie tzw. orzecznictwa lekarskiego, czyli sytuacji, gdy lekarz swoją wiedzą jest prawnie zobligowany do oceny stanu zdrowia wskazanych w przepisach przypadków. W tej części zaprezentowano wszystkie akty prawne, dotyczące tej specyficznej roli lekarza oraz omówiono zasady i mechanizmy związane z wystawianiem orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, opinii medycznych, także komercyjnych (badania kierowców) czy formalnych (zasady wystawiania aktu zgonu).

Podręcznik w swym pierwotnym założeniu miał być ściśle związany z wiedzą wymaganą do zaliczenia części prawnej Lekarskiego Egzaminu Końcowego, jednak wraz z interpretacją i omawianiem poszczególnych norm i zasad przybrał kształt szerszy, jako podręcznik prawa medycznego czyli zasad prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (lekarza dentysty) i wykonywaniem czynności leczniczych. Można więc polecić go jako uniwersalne kompendium wiedzy z tego zakresu, aktualnie związane z obowiązującymi przepisami czyli ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2014 roku.

Spis treści

Część I. PRAWO MEDYCZNE
1. Podstawy prawne Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
2. Zasady wykonywania działalności leczniczej. Ustawa o działalności leczniczej
3. Działalność zawodowa lekarza, lekarza dentysty
4. Specyfika formalno-prawna czynności zawodowych lekarza dentysty
5. Uregulowania szczegółowe, dotyczące postępowania lekarza, ujęte w różnych aktach prawnych
6. Odpowiedzialność prawna lekarza. Zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej
7. Zasady działania samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego
8. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Cześć II. LEKARZ JAKO ORZECZNIK I BIEGŁY
1. Opinie i orzeczenia lekarskie
2. Omówienie i interpretacja aktów prawnych wykorzystujących orzecznictwo lekarskie
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich
4. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
5. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
6. Ustawa o rencie socjalnej
7. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
8. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
9. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
10. Lekarz jako orzecznik określonej kategorii osób podlegających ustawom Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
11. Pozostałe orzecznictwo lekarskie (badania kierowców)
12. Ustalanie zgonu przez lekarza. Karta zgonu
Zakończenie

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64045-22-6

 • Autor: 

  Rafał Patryn

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 235 mm

 • Liczba stron: 

  215

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...