Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Waldemar Janiec
Waga produktu: 2.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320032451
Wysyłka od: 11.50 PLN


Warszawa 2008, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 1280 str., oprawa twarda

Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne (z uwzględnieniem leków najnowszych), został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości.

Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy.


Spis treści

TOM 1
1. Wiadomości ogólne
1.1. Pochodzenie leków
1.2. Nazewnictwo leków
1.3. Mechanizmy działania leków
1.4. Czynniki wpływające na działanie leków
1.4.1. Budowa chemiczna a działanie leków
1.4.2. Wrażliwość gatunkowa i rasowa
1.4.3. Stany fizjologiczne, wiek, płeć
1.4.4. Stany patologiczne
1.5. Dawki i dawkowanie leków
1.6. Wskazania i przeciwwskazania
1.7. Interakcje leków
1.8. Nadużywanie leków i polipragmazja
1.9. Wpływ leków na wyniki badań diagnostycznych
1.9.1. Krew
1.9.2. Mocz
2. Farmakokinetyka
2.1. Wstęp do farmakokinetyki
2.1.1. Procesy LADME
2.1.2. Modele farmakokinetyczne
2.2. Przenikanie leków przez błony biologiczne
2.3. Otwarty model jednokompartmentowy ? jednorazowe podanie dożylne
2.4. Otwarty model dwukompartmentowy ? jednorazowe podanie dożylne
2.5. Wlew dożylny
2.6. Farmakokinetyka podania pozanaczyniowego leków
2.6.1. Czynniki wpływające na wchłanianie leków
2.6.2. Absorpcja leków według kinetyki pierwszego rzędu
2.7. Wielokrotne podanie leku
2.7.1. Wielokrotne podanie dożylne
2.7.2. Wielokrotne podanie pozanaczyniowe
2.8. Farmakokinetyka nieliniowa
2.9. Dystrybucja leków i ich wiązanie z białkami
2.10. Eliminacja leków
2.11. Biodostępność i biorównoważność leków
2.11.1. Dostępność biologiczna względna i bezwzględna
2.11.2. Biorównoważność
2.12. Farmakokinetyka kliniczna
2.13. Znaczenie farmakogenetyki w farmakokinetyce
2.14. Współczynnik terapeutyczny
2.15. Chronofarmakologia i zmiany wrażliwości organizmu na lek w ciągu doby
3. Podstawowe mechanizmy działania leków na procesy czynnościowe i metaboliczne komórek
3.1. Oddziaływanie leków na transportery błonowe
3.1.1. Transportery
3.2. Działanie leków przez receptory
3.2.1. Receptory błonowe
3.2.2. Receptory wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne)
3.2.3. Receptory jądrowe
3.3. Oddziaływanie leków z receptorami
4. Farmakogenetyka
4.1. Dziedziczne zdeterminowanie działania farmakodynamicznego leków
4.1.1. Genotypowo zależna modyfikacja odpowiedzi organizmu na lek
4.1.2. Molekularne mechanizmy polimorfizmu genetycznego metabolizmu leków ? podstawy różnic w skutkach działania leków
4.1.3. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów biorących udział w transporcie, dystrybucji i biotransformacji leków
4.1.4. Charakterystyka najważniejszych izoform klasy CYP i ich znaczenie dla efektu terapeutycznego leków
4.2. Najczęstsze enzymopatie uwarunkowane genetycznie ? modyfikacja odpowiedzi na lek
4.3. Polimorfizm genetyczny receptorów, enzymów i białek transportujących leki ? wpływ na farmakodynamikę leków oraz implikacje kliniczne
4.4. Terapia genowa
4.4.1. Definicja i założenia terapii genowej
4.4.2. Sposoby realizacji terapii genowej i podstawowe elementy strategii
4.4.3. Praktyczne aspekty terapii genowej ? zastosowanie kliniczne
5. Toksykologia ogólna
5.1. Niepożądane działania leków
5.2. Zatrucia oraz ich rodzaje
5.2.1. Uzależnienia
5.2.2. Postępowanie w zatruciach
5.2.3. Ogólne zasady zapobiegania zatruciom
5.2.4. Metodyka badań toksykologicznych
6. Farmakodynamika autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego
6.1. Zarys fizjologii układu autonomicznego
6.2. Leki układu współczulnego
6.2.1. Leki pobudzające układ współczulny
6.2.2. Leki hamujące układ współczulny
6.3. Leki układu przywspółczulnego
6.3.1. Leki pobudzające układ przywspółczulny
6.3.2. Leki hamujące układ przywspółczulny
6.4. Leki działające na zwoje układu autonomicznego
6.4.1. Leki ganglioplegiczne
7. Farmakodynamika leków wpływających na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe i mięśnie szkieletowe
7.1. Leki hamujące płytkę nerwowo-mięśniową
7.1.1. Leki porażające presynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych
7.1.2. Leki hamujące postsynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych
7.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych
7.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN .
7.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN i rdzenia kręgowego łącznie
7.2.3. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie rdzenia kręgowego
8. Farmakodynamika leków działających na zakończenia czuciowe
8.1. Wstęp
8.1.1. Rodzaje i właściwości zakończeń i włókien czuciowych
8.1.2. Mechanizmy przekazywania bólu
8.1.3. Rodzaje znieczulenia miejscowego
8.2. Środki znieczulające miejscowo
8.2.1. Podział środków znieczulających miejscowo
8.3. Środki drażniące zakończenia czuciowe
9. Leki spazmolityczne i wpływające na czynność macicy
9.1. Leki spazmolityczne
9.2. Leki wpływające na czynność skurczową macicy
9.2.1. Leki oksytotyczne
9.2.2. Leki tokolityczne
10. Leki psychotropowe
10.1. Wstęp
10.2. Leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne)
10.2.1. Mechanizm działania neuroleptyków
10.2.2. Podział neuroleptyków
10.2.3. Problemy terapeutyczne związane ze stosowaniem neuroleptyków
10.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)
10.3.1. Wstęp
10.3.2. Pochodne benzodiazepiny (BZD)
10.3.3. Pochodne azaspironu
10.3.4. Pochodne difenylometanu
10.3.5. Standardy w leczeniu zaburzeń lękowych
10.4. Leki przeciwdepresyjne
10.4.1. Wstęp
10.4.2. Podział leków przeciwdepresyjnych
10.4.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT)
10.4.4. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego jednej aminy
10.4.5. Leki o przeważającym wpływie na receptor ?2
10.4.6. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)
10.4.7. Leki o nietypowym mechanizmie działania
10.4.8. Leki przeciwdepresyjne w okresie ciąży i karmienia piersią
10.5. Leki normotymiczne
10.6. Środki psychozomimetyczne
11. Leki stosowane w zaburzeniach snu
11.1. Leki stosowane w leczeniu bezsenności
11.1.1. Pochodne benzodiazepiny
11.1.2. Pochodne cyklopirolonu
11.1.3. Pochodne pirazolopirymidyny
11.1.4. Pochodne imidazolopirydyny
11.1.5. Pochodne tetrahydroindenofuranu
11.1.6. Inne leki stosowane w leczeniu bezsenności
11.2. Leki stosowane w narkolepsji oraz w zespołach śródsennych i zaburzeniach przysennych
11.2.1. Narkolepsja
11.2.2. Zespoły śródsenne
11.2.3. Zaburzenia przysenne
11.3. Leki uspokajające
12. Leki przeciwpadaczkowe
12.1. Ogólna charakterystyka padaczki
12.2. Leki stosowane w leczeniu padaczki
12.2.1. Klasyczne leki przeciwpadaczkowe
12.2.2. Nowe leki przeciwpadaczkowe
13. Leki stosowane w leczeniu chorób spowodowanych zmianami neurodegeneracyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym
13.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona
13.1.1. Leki zwiększające wytwarzanie dopaminy w części neuronalnej
13.1.2. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy z części neuronalnej
13.1.3. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie monoaminooksydazy typu B (MAO-B)
13.1.4. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie katecholo-O-metylotransferazy (COMT)
13.1.5. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne w części postsynaptycznej
13.1.6. Leki cholinolityczne
13.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona
13.3. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera
14. Farmakodynamika leków stosowanych w regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej
14.1. Charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej
14.1.1. Bilans wodny
14.2. Charakterystyka zaburzeń wodno-elektrolitowych
14.3. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej
14.3.1. Płyny do wlewów
14.3.2. Leki moczopędne
14.4. Podstawy stosowania leków w zaburzeniach wodno-elektrolitowych
14.4.1. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń izowolemii i izotonii
14.4.2. Środki stosowane w zaburzeniach izojonii
14.4.3. Środki stosowane w leczeniu zaburzeń izohydrii
14.5. Leki stosowane w profilaktyce i leczeniu nadmiernego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurikemii) spowodowanego podawaniem cytostatyków
14.6. Leki stosowane w hiperfosfatemii
14.7. Leki stosowane w zaburzeniach wodno-elektrolitowych spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny
14.7.1. Akwaretyki stosowane w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespole SIADH)
14.7.2. Leki stosowane w leczeniu moczówki prostej
14.8. Leki stosowane w zaburzeniach oddawania moczu
14.8.1. Leki stosowane przy utrudnionym oddawaniu moczu z powodu przerostu gruczołu krokowego
14.8.2. Leki stosowane przy nietrzymaniu moczu
15. Środki znieczulenia ogólnego
15.1. Znieczulenie ogólne wziewne
15.2. Farmakologiczne przygotowanie znieczulenia ogólnego ? premedykacja
15.3. Znieczulenie ogólne dożylne
15.4. Neuroleptoanalgezja
16. Alkohol etylowy
16.1. Alkohol etylowy ? zastosowanie w medycynie
16.2. Alkohol etylowy ? wpływ na organizm człowieka
16.3. Alkohol etylowy ? uzależnienie i jego leczenie
17. Histamina i leki przeciwhistaminowe
17.1. Histamina
17.1.1. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez przeciwciała IgE
17.1.2. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez czynniki niezależne od przeciwciał IgE
17.2. Leki przeciwhistaminowe
17.2.1. Leki hamujące syntezę histaminy
17.2.2. Leki blokujące uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących mastocytów i granulocytów zasadochłonnych
17.3. Leki blokujące receptory histaminowe
17.3.1. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H1
17.3.2. Leki I generacji blokujące receptory histaminowe H1
17.3.3. Leki II generacji blokujące receptory histaminowe H1
17.3.4. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H2
18. Farmakodynamika leków wpływających na naczynia krwionośne
18.1. Wstęp
18.2. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego
18.2.1. Stosowanie leków moczopędnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego
18.2.2. Stosowanie leków ß-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego
18.2.3. Leki hamujące wytwarzanie i działanie angiotensyny II
18.2.4. Leki blokujące kanały wapniowe
18.2.5. Leki hipotensyjne działające na OUN
18.2.6. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie zwojów autonomicznych
18.2.7. Leki hipotensyjne o obwodowym działaniu sympatykolitycznym
18.2.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów 1-adrenergicznych
18.2.9. Leki hipotensyjne rozkurczające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych
18.2.10. Leki hipotensyjne aktywujące kanały jonów potasu
19. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia
19.1. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego
19.1.1. Wstęp
19.1.2. Leki hamujące receptory ?-adrenergiczne
19.1.3. Leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne
19.1.4. Analogi prostacyklin
19.1.5. Pochodne kwasu nikotynowego
19.1.6. Metyloksantyny
19.1.7. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego
19.2. Leki stosowane w chorobach naczyń mózgowych
19.2.1. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie receptorów ?-adrenergicznych
19.2.2. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie działania serotoniny
19.2.3. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych
19.2.4. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych
19.3. Prostaglandyny
19.4. Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu
19.4.1. Inhibitory fosfodiesterazy
20. Leki stosowane w leczeniu migreny
20.1. Zastosowanie alkaloidów sporyszu w leczeniu migreny
20.2. Zastosowanie leków blokujących receptory serotoninowe w leczeniu migreny
20.3. Zastosowanie leków pobudzających receptory serotoninowe 5-HT1 w leczeniu migreny
20.4. Zastosowanie leków hamujących łącznie receptory serotoninowe, histaminowe H1 i muskarynowe w leczeniu migreny
21. Leki hamujące angiogenezę warunkowaną przez naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)
21.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu ? VEGF, i angiogeneza
21.2. Leki hamujące działanie VEGF stosowane w leczeniu zmian degeneracyjnych w siatkówce i plamce żółtej
21.3. Leki hamujące VEGF stosowane w leczeniu nowotworów
22. Farmakodynamika leków kardiotropowych
22.1. Wstęp
22.2. Leki przeciwarytmiczne
22.2.1. Przebieg pobudzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca
22.2.2. Przebieg pobudzenia w komórkach mięśniowych serca
22.2.3. Działanie jonów na czynność serca
22.2.4. Regulacja nerwowa czynności serca
22.2.5. Zaburzenia rytmu serca
22.2.6. Klasyfikacja leków przeciwarytmicznych
22.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego
22.3.1. Leki stosowane w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego
22.3.2. Glikozydy nasercowe
22.3.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie aktywności fosfodiesterazy-3
22.3.4. Leki sensytyzujące mięsień sercowy (zwiększające wrażliwość) na działanie jonów wapnia
22.3.5. Leki polepszające pracę serca przez zmniejszenie oporu przepływu krwi w naczyniach płuc
22.3.6. Przedsionkowe peptydy natriuretyczne
22.3.7. Inne leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego
22.3.8. Leki kardioprotekcyjne (osłaniające mięsień sercowy)
22.4. Leki zwiększające przepływ wieńcowy
22.4.1. Azotany i azotyny
22.4.2. Zastosowanie leków ß-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej
22.4.3. Zastosowanie leków blokujących kanały wapniowe w chorobie wieńcowej
22.4.4. Leki otwierające kanały potasowe stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
22.4.5. Inne leki stosowane w chorobie wieńcowej
23. Leki stosowane we wstrząsie
23.1. Wstrząs
23.2. Postępowanie w zwalczaniu wstrząsu
24. Farmakodynamika leków wpływających na układ krzepnięcia krwi
24.1. Mechanizmy krzepnięcia krwi
24.1.1. Czynniki krzepnięcia krwi
24.1.2. Płytki krwi
24.1.3. Proces krzepnięcia krwi
24.2. Leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty)
24.2.1. Heparyna i jej pochodne
24.2.2. Leki hamujące aktywność trombiny
24.2.3. Leki hamujące agregację płytek krwi
24.2.4. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi
24.2.5. Antagoniści witaminy K
24.2.6. Leki defibrynujące
24.3. Leki trombolityczne
24.3.1. Proteazy hamujące krzepnięcie krwi stosowane w posocznicy lub wstrząsie septycznym
24.4. Środki hamujące krzepnięcie krwi stosowane in vitro
24.5. Leki zwiększające krzepliwość krwi
24.5.1. Leki zwiększające krzepliwość krwi działające ogólnie
24.5.2. Preparaty zwiększające krzepliwość krwi do stosowania miejscowego
25. Leki wpływające na układ krwiotwórczy
25.1. Wstęp
25.2. Erytropoetyna (EPO) i epoetyny
25.3. Cytokiny pobudzające wzrost kolonii komórek układu granulocytów
25.3.1. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)
25.3.2. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)
25.3.3. Czynnik pobudzający wzrost kolonii makrofagów (M-CSF)
25.3.4. Czynnik pobudzający wzrost megakariocytów (IL-11)
25.4. Leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza
25.5. Leki stosowane w hemosyderozie
25.6. Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych
25.7. Leki stosowane do zapobiegania występowaniu napadowej nocnej hemoglobinurii
26. Farmakodynamika leków układu oddechowego
26.1. Wstęp
26.2. Zastosowanie farmakoterapii w niewydolności oddechowej
26.3. Farmakologiczne właściwości tlenu i dwutlenku węgla
26.3.1. Oddziaływanie tlenu na organizm człowieka
26.3.2. Farmakologiczne właściwości dwutlenku węgla
26.4. Leki wpływające na rytm oddychania
26.4.1. Leki pobudzające rytm oddychania
26.4.2. Leki zwalniające rytm oddychania
26.5. Leki przeciwkaszlowe
26.5.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym
26.5.2. Nieopioidowe leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
26.5.3. Leki przeciwkaszlowe działające obwodowo
26.6. Leki wykrztuśne
26.6.1. Pochodne gwaiakolu
26.6.2. Olejki eteryczne
26.6.3. Alkaloidy
26.6.4. Sole organiczne
26.6.5. Balsamy
26.6.6. Saponiny
26.6.7. Solne środki wykrztuśne
26.6.8. Leki o działaniu mukolitycznym
26.7. Farmakodynamika leków stosowanych w leczeniu dychawicy oskrzelowej
26.7.1. Leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne stosowane w dychawicy oskrzelowej
26.7.2. Metyloksantyny
26.7.3. Leki cholinolityczne
26.7.4. Glikokortykosteroidy stosowane w dychawicy oskrzelowej
26.7.5. Leki zapobiegające występowaniu napadów dychawicy oskrzelowej
26.7.6. Antagoniści i inhibitory leukotrienów w leczeniu dychawicy oskrzelowej
26.7.7. Przeciwciała monoklonalne (anty IgE) w leczeniu astmy
26.8. Surfaktanty
26.9. Leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
26.10. Leki wpływające na krążenie krwi w płucach
26.10.1. Regulacja krążenia krwi w płucach
26.10.2. Regulacja ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc
26.10.3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym
26.10.4. Leki stosowane w obrzęku płuc
26.11. Farmakologiczna regulacja transportu tlenu
27. Farmakodynamika leków wpływających na czynność przewodu pokarmowego
27.1. Wstęp
27.2. Sok żołądkowy
27.2.1. Środki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego lub mające go zastąpić
27.2.2. Środki zobojętniające kwas solny
27.2.3. Środki osłaniające
27.2.4. Środki ściągające
27.3. Leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej
27.3.1. Uwagi ogólne
27.3.2. Przegląd leków
27.3.3. Znaczenie zwalczania Helicobacter pylori w leczeniu choroby wrzodowej
27.3.4. Leki cholinolityczne i rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego
27.3.5. Inne środki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej
27.4. Środki wymiotne
27.5. Leki przeciwwymiotne
27.6. Leki żółciotwórcze i żółciopędne
27.6.1. Leki żółciotwórcze
27.6.2. Leki żółciopędne
27.6.3. Leki stosowane w uszkodzeniach komórki wątrobowej
27.7. Leki stosowane w zewnątrzpochodnej niewydolności trzustki
27.8. Środki przeczyszczające
27.8.1. Środki poślizgowe
27.8.2. Środki zwiększające objętość kału
27.8.3. Środki działające drażniąco
27.8.4. Inne środki przeczyszczające
27.8.5. Przeciwwskazania ogólne
27.8.6. Nadużywanie środków przeczyszczających
27.8.7. Leki stosowane w zespole drażliwego jelita
27.8.8. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelit
27.9. Środki przeciwbiegunkowe
Skorowidz

TOM
28. Farmakodynamika hormonów i leków działających na czynnośćgruczołów wydzielania wewnętrznego 28.1. Zagadnienia wstępne. Rodzaje receptorów
28.2. Hormony podwzgórza
28.2.1. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie ACTH
28.2.2. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie hormonów gonadotropowych
28.2.3. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu
28.2.4. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu tyreotropowego
28.2.5. Hormon podwzgórza hamujący w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu
28.3. Hormony przysadki i obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego
28.3.1. Tyreotropina, hormony gruczołu tarczowego i leki stosowane w nadczynności gruczołu tarczowego
28.3.2. Kortykotropina (ACTH) i hormony kory nadnerczy
28.3.3. Hormony kory nadnerczy
28.3.4. Gonadotropiny
28.3.5. Leki hamujące wydzielanie gonadotropin w przysadce
28.3.6. Żeńskie hormony płciowe
28.3.7. Estrogeny syntetyczne niesteroidowe
28.3.8. Selektywne modulatory receptora estrogenowego
28.3.9. Leki przeciwestrogenowe hamujące aktywność aromatazy
28.3.10. Progesteron i gestageny
28.3.11. Męskie hormony płciowe
28.3.12. Leki hamujące aktywność 5?-reduktazy testosteronu
28.3.13. Leki hamujące działanie androgenów
28.4. Leki anaboliczne
28.4.1. Leki anaboliczne pochodne testosteronu
28.4.2. Leki anaboliczne pochodne androsteronu
28.4.3. Leki anaboliczne pochodne 19-norsteroidów
28.5. Leki o łącznym działaniu estrogennym, gestagennym i androgennym
28.6. Prolaktyna
28.6.1. Leki stosowane w nadmiernym wydzielaniu prolaktyny
28.7. Somatotropina
28.7.1. Insulinopodobne czynniki wzrostu IGF-1 i IGF-2 (somatomedyny)
28.8. Hormony tylnego płata przysadki
28.8.1. Oksytocyna
28.8.2. Leki blokujące działanie oksytocyny
28.8.3. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna)
28.8.4. Analogi wazopresyny działające na receptory V1
28.8.5. Analogi wazopresyny działające pobudzająco na receptory V2
29. Farmakodynamika leków wpływających na metabolizm węglowodanów
29.1. Wstęp ? przemiany metaboliczne węglowodanów
29.2. Klasyfikacja cukrzycy
29.2.1. Ogólne zasady leczenia cukrzycy
29.3. Podział leków stosowanych w leczeniu cukrzycy
29.4. Insulina
29.4.1. Preparaty insuliny
29.4.2. Nowe preparaty insulin
29.5. Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszające stężenie glukozy we krwi (leki hipoglikemizujące)
29.5.1. Pochodne sulfonylomocznika
29.5.2. Doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych tiazolidynedionów (glitazony)
29.5.3. Inkretyny (Exenatyd)
29.5.4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4
29.6. Doustne leki przeciwcukrzycowe zapobiegające wystąpieniu zwiększonego stężenia glukozy we krwi (leki przeciwhiperglikemiczne)
29.6.1. Pochodne biguanidu
29.6.2. Meglitinidy (glinidy)
29.6.3. Inhibitory reduktazy aldolazy
29.6.4. Inhibitory ?-glukozydazy
29.6.5. Związki hamujące wchłanianie glukozy
29.7. Glukagon
30. Farmakodynamika związków wpływających na przemianę materii
30.1. Witaminy
30.1.1. Wstęp
30.1.2. Witamina A
30.1.3. Witamina D
30.1.4. Witamina E
30.1.5. Witaminy K
30.1.6. Witamina B1
30.1.7. Witamina B2
30.1.8. Kwas pantotenowy
30.1.9. Witamina B6
30.1.10. Witamina B12
30.1.11. Witamina C
30.1.12. Witamina P
30.1.13. Witamina PP
30.1.14. Witamina H
30.1.15. Kwas foliowy
30.1.16. Witamina F
30.1.17. Leczenie wielowitaminowe
30.2. Białka i aminokwasy
30.2.1. Niedożywienie i preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym
30.3. Leki wpływające na przemianę puryn
30.3.1. Leki przerywające napady dny
30.3.2. Leki hamujące wytwarzanie kwasu moczowego
30.3.3. Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem
30.4. Farmakodynamika leków wpływających na przemianę lipidów
30.4.1. Ogólna charakterystyka przemian kwasów tłuszczowych, triglicerydów i cholesterolu
30.4.2. Hiperlipoproteinemie
30.5. Leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera
30.6. Leki stosowane w leczeniu choroby Pompego
30.6.1. Aglukozydaza alfa
30.7. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydoz
30.7.1. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu I
30.7.2. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu II
30.7.3. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI
30.8. Leki stosowane w leczeniu choroby Wilsona
30.9. Leki stosowane w leczeniu choroby Fabry?ego
30.10. Leki stosowane w leczeniu tyrozynemii
30.11. Leki stosowane w leczeniu fenyloketonurii
31. Leki stosowane w terapii otyłości i zaburzeń odżywiania
31.1. Wstęp
31.2. Fizjologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka
31.3. Leki stosowane w terapii otyłości
31.3.1. Leki zmniejszające łaknienie
31.3.2. Leki zmniejszające przyswajanie tłuszczu z przewodu pokarmowego
31.3.3. Leki zwiększające wydatek energetyczny ustroju (działające termogenicznie)
31.3.4. Inne leki
31.4. Leki stosowane w terapii zaburzeń odżywiania
32. Farmakodynamika leków wpływających na układ kostny
32.1. Budowa, funkcje i metabolizm kości
32.2. Leki wpływające na procesy metaboliczne w kościach
32.2.1. Wpływ hormonów na procesy metaboliczne w kościach
32.2.2. Wpływ witamin na procesy metaboliczne w kościach
32.2.3. Wpływ prostaglandyn na procesy metaboliczne w kościach
32.2.4. Wpływ bisfosfonianów na procesy metaboliczne w kościach
32.2.5. Fluorek sodu
32.3. Wchłanianie i wydalanie wapnia z organizmu
32.3.1. Wpływ leków na wchłanianie wapnia w jelitach
32.3.2. Leki wpływające na wydalanie wapnia z moczem
32.4. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy
32.4.1. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy
32.4.2. Zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu osteoporozy
32.4.3. Zastosowanie selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych w leczeniu osteoporozy
32.4.4. Zastosowanie kalcytoniny w leczeniu osteoporozy
32.4.5. Zastosowanie w leczeniu osteoporozy leków powodujących uzupełnianie niedoboru wapnia w kościach
32.4.6. Zastosowanie statyn w leczeniu osteoporozy
33. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwgorączkowe i leki przeciwreumatyczne
33.1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
33.1.1. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego
33.1.2. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
33.1.3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na syntezę prostaglandyn
33.1.4. Działanie przeciwbólowe niesteroidowych leków przeciwzapalnych
33.1.5. Działanie antyagregacyjne niesteroidowych leków przeciwzapalnych
33.1.6. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce
33.1.7. Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych
33.1.8. Podział NLPZ w zależności od budowy chemicznej
33.1.9. NLPZ ? pochodne kwasów karboksylowych
33.1.10. NLPZ ? pochodne kwasów enolowych
33.1.11. NLPZ niebędące kwasami karboksylowymi
33.2. Leki przeciwreumatyczne
33.2.1. Podział leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów
33.2.2. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów
33.3. Leki przeciwgorączkowe
33.3.1. Mechanizmy regulacji temperatury
33.3.2. Kwas acetylosalicylowy jako lek przeciwgorączkowy
33.3.3. Pochodne p-aminofenolu
33.3.4. Pochodne pirazolonu
34. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści
34.1. Leki przeciwbólowe działające na receptory opioidowe
34.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe
34.2.1. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu
34.2.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenylheptylaminy
34.2.3. Leki działające agonistycznie na receptory opioidowe, pochodne fenylopiperydyny
34.2.4. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu
34.3. Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym
34.3.1. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne fenantrenu
34.3.2. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne morfinianu
34.3.3. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne benzomorfanu
34.4. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe
34.4.1. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu
34.4.2. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu
35. Leki stosowane w leczeniu nowotworów
35.1. Podstawy teoretyczne działania leków przeciwnowotworowych. Zasady współczesnej chemioterapii nowotworów
35.2. Leki przeciwnowotworowe
35.2.1. Leki alkilujące
35.2.2. Antymetabolity
35.2.3. Topoizomerazo-aktywne leki
35.2.4. Antybiotyki cytostatyczne
35.2.5. Alkaloidy
35.2.6. Taksany
35.2.7. Epotilony
35.2.8. Lignany
35.2.9. Enzymy
35.2.10. Hormony
35.2.11. Inne leki przeciwnowotworowe
35.3. Wielolekowa chemioterapia nowotworów
35.4. Immunoterapia nowotworów
35.5. Terapia genowa
35.6. Leki wspomagające leczenie nowotworów
36. Farmakodynamika leków immunotropowych
36.1. Wstęp
36.2. Immunoglobuliny
36.2.1. Immunoglobuliny klasy A (IgA)
36.2.2. Immunoglobuliny klasy D (IgD)
36.2.3. Immunoglobuliny klasy E (IgE)
36.2.4. Immunoglobuliny klasy G (IgG)
36.2.5. Immunoglobuliny klasy M (IgM)
36.2.6. Skład immunoglobulin we krwi
36.2.7. Produkty lecznicze immunoglobulin
36.2.8. Immunoglobulina Rh0(D)
36.2.9. Przeciwciała przeciwko glikozydom naparstnicy
36.2.10. Przeciwciała monoklonalne
36.3. Cytokiny
36.3.1. Interleukiny
36.3.2. Interferony
36.4. Leki immunosupresyjne
36.4.1. Procesy immunologiczne warunkujące odrzucanie przeszczepu
36.4.2. Glikokortykosteroidy
36.4.3. Cyklosporyna
36.4.4. Związki makrolidowe
36.4.5. Cytostatyki
36.4.6. Inne leki immunosupresyjne
36.4.7. Przeciwciała monoklonalne stosowane do hamowania odrzucania przeszczepów
36.4.8. Leki immunotropowe stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego
36.5. Szczepionki
36.6. Środki stosowane do immunomodulacji
36.6.1. Związki otrzymane syntetycznie (nieswoiste syntetyczne immunostymulatory)
36.6.2. Związki wyodrębnione z mikroorganizmów i roślin
36.7. Leki wykazujące dodatkowo pobudzające działanie na układ immunologiczny
36.8. Hormony grasicy
37. Farmakodynamika leków stosowanych w zakażeniach i chorobach inwazyjnych
37.1. Farmakodynamika antybiotyków
37.1.1. Chemioterapia chorób bakteryjnych
37.1.2. Antybiotyki ß-laktamowe
37.1.3. Antybiotyki aminoglikozydowe
37.1.4. Tetracykliny
37.1.5. Chloramfenikol
37.1.6. Antybiotyki makrolidowe
37.1.7. Antybiotyki peptydowe
37.1.8. Rifamycyny
37.1.9. Linkosamidy
37.1.10. Wankomycyna i teikoplanina
37.1.11. Inne antybiotyki glikopeptydowe
37.1.12. Glikolipodepsipeptydy
37.1.13. Lipopeptydy
37.1.14. Kwas fusydowy
37.1.15. Streptograminy
37.2. Sulfonamidy
37.2.1. Mechanizm działania
37.2.2. Zakres działania
37.2.3. Farmakokinetyka
37.2.4. Działania niepożądane
37.2.5. Przeciwwskazania
37.2.6. Zastosowanie
37.2.7. Trimetoprim i skojarzenia sulfonamidów z trimetoprimem
37.3. Pochodne 4-chinolonu (inhibitory gyrazy)
37.3.1. Kwas nalidyksowy i jego pochodne stosowane w zakażeniach dróg moczowych
37.3.2. Pochodne fluorochinolonu
37.4. Nowobiocyna
37.5. Pochodne oksazolidinonu
37.6. Chemioterapeutyki stosowane w zakażeniach dróg moczowych
37.6.1. Pochodne nitrofuranu
37.6.2. Metenamina
37.7. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy
37.7.1. Zasady leczenia gruźlicy
37.7.2. Leki stosowane w gruźlicy
37.8. Leki przeciwtrądowe
37.9. Mupirocyna (kwas pseudomonowy A)
37.10. Leki przeciwgrzybicze
37.11. Leki przeciwwirusowe
37.11.1. Grypa, jej zapobieganie i leczenie
37.11.2. Leki działające na inne rodzaje wirusów
37.11.3. Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu B
37.12. Leki stosowane w AIDS
37.12.1. Pochodne 2',3'-dideoksynukleozydów
37.12.2. Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
37.12.3. Inhibitory proteazy
37.12.4. Leki blokujące wnikanie wirusa HIV-1 do komórki
37.12.5. Ogólne uwagi dotyczące stosowanych w AIDS schematów leczenia
37.12.6. Zapobieganie i leczenie zapaleń płuc wywołanych przez Pneumocystis carinii
37.13. Leki przeciwpierwotniakowe
37.13.1. Leki przeciwzimnicze
37.13.2. Leki stosowane w leczeniu rzęsistkowicy
37.13.3. Leki stosowane w zakażeniach pełzakiem czerwonki (Entamoeba histolytica)
37.13.4. Leki stosowane w zakażeniach świdrowcami
37.13.5. Leki stosowane w leiszmaniozach
37.13.6. Leczenie toksoplazmozy
37.13.7. Leki stosowane w giardiazie (lambliozie)
37.14. Środki przeciwrobacze
37.14.1. Środki stosowane w tasiemczycy
37.14.2. Środki stosowane w inwazji robakami obłymi
37.15. Chemioterapeutyki a ciąża
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3245-1

  • Redaktor: 

    Waldemar Janiec

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss