Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Anna Budzianowska, Jaromir Budzianowski
Waga produktu: 0.37 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 10.50 PLN

Ni­niej­sze opra­co­wa­nie za­ty­tu­ło­wa­ne „Bo­ta­ni­ka far­ma­ceu­tycz­na. Prze­wod­ni­k” prze­zna­czo­ne jest głów­nie dla stu­den­tów far­ma­cji. Ma ono na ce­lu uła­twie­nie przy­swa­ja­nia prak­tycz­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie pod­sta­wo­wej zna­jo­mo­ści le­ku po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go, a więc, naj­ogól­niej rzecz uj­mu­jąc, w dzie­dzi­nie bo­ta­ni­ki. Rów­nie przy­dat­ne bę­dzie ono dla stu­den­tów kie­run­ku ko­sme­to­lo­gia ze wzglę­du na fakt, że po­ru­sza ana­lo­gicz­ne za­gad­nie­nia istot­ne dla zna­jo­mo­ści ro­ślin ko­sme­tycz­nych. Niek­tó­re roz­dzia­ły mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne rów­nież na stu­diach na kie­run­ku ana­li­ty­ka kry­mi­na­li­stycz­na i są­do­wa.
Tre­ści opra­co­wa­nia ze­bra­ne są w sześć roz­dzia­łów, któ­rych podroz­dzia­ły za­wie­ra­ją opi­sy wy­ko­na­nia po­szcze­gól­nych ćwi­czeń. Przy każ­dym te­ma­cie po­da­no za­gad­nie­nia do przy­go­to­wa­nia teo­re­tycz­ne­go z krót­kim wpro­wa­dze­niem me­ry­to­rycz­nym, ma­te­riał do ob­ser­wa­cji, prak­tycz­ną in­struk­cję wy­ko­ny­wa­nia ćwi­czeń i ko­men­tarz do­ty­czą­cy na­by­tej przy tej oka­zji wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz do­łą­czo­no zdję­cia pre­pa­ra­tów mi­kro­sko­po­wych i przy­kła­do­we ry­sun­ki odręcz­ne. Do na­zwa­nia ma­te­riału uży­te­go do ob­ser­wa­cji po­słu­żo­no się no­men­kla­tu­rą pol­ską i ła­ciń­ską, sto­su­jąc naj­now­szą sys­te­ma­ty­kę, ale za­cho­wu­jąc na­zwy daw­niej­sze, wy­stę­pu­ją­ce w star­szym, i na­dal waż­nym, pi­śmien­nic­twie. Na­le­ży pod­kre­ślić zna­cze­nie ry­sun­ków, któ­re sta­no­wią naj­bar­dziej zwię­zły, przej­rzy­sty i ko­mu­ni­ka­tyw­ny spo­sób przed­sta­wie­nia struk­tur bio­lo­gicz­nych, w tym bo­ta­nicz­nych. Ry­su­nek, czy to sche­ma­tycz­ny, czy szcze­gó­ło­wy, eks­po­nu­je w spo­sób rów­no­mier­nie pierw­szo­pla­no­wy istot­ne ce­chy ob­ser­wo­wa­ne­go ma­te­riału, głów­nie ro­ślin­ne­go, któ­re czę­sto są trud­ne do za­uwa­że­nia na zdję­ciu i do wy­obra­że­nia na pod­sta­wie opi­su w for­mie tek­stu. Ry­sun­ki są też naj­lep­szym spo­so­bem za­pi­su ob­ser­wa­cji po­czy­nio­nych w ana­li­zie bo­ta­nicz­nej i ich po­praw­ne wy­ko­na­nie, wraz z ob­ja­śnie­nia­mi, do­wo­dzi opa­no­wa­nia da­ne­go za­gad­nie­nia. (…)

Parametry

 • Tytuł: 

  Botanika farmaceutyczna Przewodnik

 • ISBN: 

  9788375974072

 • Redaktor: 

  Anna Budzianowska, Jaromir Budzianowski

 • Rok wydania: 

  2020

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  134

 • Szerokość produktu: 

  21

 • Wysokość produktu: 

  29

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: