Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Jet

Niniejszy podręcznik -monografia przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów uczących się na kierunku fizjoterapii oraz terapii zajęciowej, w których programie nauki przewidziano przedmiot: KINEZJOLOGIA, czyli nauka o ruchu. W Polsce ma bogatą literaturę pod nazwą antropomotoryka.


Zamiarem Autorów było zredagowanie podręcznika, który zawiera w sobie najważniejsze wiadomości o ruchu potrzebne studentom, ale nie powtarzały treści z przedmiotów tj.: biomechanika, fizjologia wysiłku fizycznegoi biochemii oraz kinezyterapii. Autorzy kierowali się w swojej pracy wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w ramach tak zwanego minimum programowego określiło zakres programowy dla tego przedmiotu.


Planując Zarys kinezjologii Autor kierował się swoim ogromnym doświadczeniemwykładowcy akademickiego w kształceniu fizjoterapeutów. Na podstawie własnych doświadczeń doskonale wie co z jednej strony sprawia studentom duże trudności w zrozumieniu treści wykładów; z drugiej zaś jakie zagadnienia są dla nich bardzo istotne -umożliwiające im na dobre zrozumienie złożonych mechanizmów oddziaływania różnymi czynnikami na organizm człowieka. Dotyczy to zarówno organizmu zdrowego , jak i stanów patologicznych oraz osób niepełnosprawnych. Na tych przesłankach zostały oparte treści książki, a także kolejność poszczególnych jej rozdziałów.


W celu umożliwienia studentom anglojęzycznym korzystanie z treści podręcznika, sporządzono spis treści oraz słowa kluczowe w wersji angielskiej. Słowa kluczowe umieszczono na stronie poprzedzające j treści poszczególnych rozdziałów.


Zarys kinezjologii powinien stanowić wstęp do studiów na kierunku fizjoterapii.

Spis treści

Przedmowa (Introduction)

Rozdział 1
Tadeusz Kasperczyk, Józef Węglarz
Ruch jako czynnik, środek i forma - wiadomości wstępne
1.1. Wiadomości wstępne (Introductory Information)
1.2 Tkanki ustroju ludzkiego (Humań tissues)
1.2.1. Tkanka nabłonkowa (Epithelial tissue)
1.2.2. Tkanka łączna (Connective tissue)
1.2.3. Tkanka mięśniowa (Muscle tissue)
1.2.4. Tkanka nerwowa i glej (Nervous tissue and glia)
1.3. Wpływ ruchu i innych czynników na organizm (The influence of physical actmty and of other factors on human organism)
1.4. Środki fizjoterapii (Physiotherapy means)
1.5. Metody (Methods)
1.6. Formy w aktywności fizycznej (Forms of physical actmty)
1.6.1. Ustalenia wstępne w świetle definicji (Preliminary Jindings in view of the definition)
1.6.2. Formy organizacyjne (Organizational forms)
1.6.3. Formy przy nauczaniu ruchu (Forms in teaching physical acthńty)
1.7. Podsumowanie (Summary)
1.8. Literatura (Literature)
1.9. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Rozdział 2
Tadeusz Kasperczyk Rozwój ruchów w ontogenezie
2.1. Proces mielenizacji i inerwacji (The process of myelination and innervations)
2.2. Kalendarz neurologiczny I (Neurological calendar I)
2.3. Okresy rozwoju motorycznego człowieka po urodzeniu
(The periods of human motor development after birth)
2.4. Rozwój równowagi i postawy ciała (The development ofbalance and body posturę)
2.5. Kalendarz neurologiczny II (Neurological calendar II)
2.6. Odruchy okresu noworodkowo - niemowlęcego (Reflexes of the newborn and infant period)
2.7. Etapy rozwoju motorycznego od okresu przedszkolnego do okresu starzenia się. The stages of motor development from the pre-school period to the period of ageing
2.8. Literatura (Literature)
2.9. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Rozdział 3
Dariusz Mucha
Motoryczność człowieka
3.1. Antropomotoryczne ujęcie ruchów człowieka
(Anthropomotor approach to human movements
3.2. Strona potencjalna motoryczności (The potential side of motor skills)
3.2.1. Predyspozycje morfologiczno-strukturalne (Morphological-structural predispositions):
3.2.2. Predyspozycje energetyczne (Energetic predispositions):
3.2.3. Predyspozycje koordynacyjne (Coordination predispositions)
3.2.4. Predyspozycje psychiczne (Mental predispositions):
3.3. Zdolności motoryczne (Motor skills)
3.3.1. Zdolności szybkościowe (Speed skills)
3.3.2. Zdolności siłowe (Strength skills)
3.3.3. Zdolności wytrzymałościowe (Endurance skills)
3.3.4. Zdolności koordynacyjne (Coordinations skills)
3.4. Strona efektywna motoryczności (The effective side of motor skills) •
3.5. Ocena sprawności fizycznej (The evaluation of physical fitness)
3.5.1. Test Eurofit (Eurofit Test)
3.6. Ocena sprawności fizycznej osób w wieku starszym (The evaluation of physical fitness of elderly people)
3.6.1. Senior Fitness Test (Senior Fitness Test)
3.7. Pomiar zakresu ruchów w stawach - metoda SFTR (Measuring joint motions and positions - SFTR method)
3.8. Ocena siły mięśni testem Lovetta i Krausa-Webera
(The evaluation ofmuscle strength with Lovett and Kraus - Weber Test)
3.8.1. Test Lovetta (Lovett Test)
3.8.2. Test Krausa - Webera (Kraus - Weber Test)
3.9. Wybrane testy sprawności fizycznej w ujęciu historycznym (Selected tests of physical fitness in historical approach)
3.10. Literatura (Literature)
3.11. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Rozdział 4
Jacek Wilczyński
Układ równowagi ciała człowieka
4.1. Zarys anatomii i fizjologii układu równowagi
(An outline of anatomy and physiology of the balance system)
4.1.1. Narząd przedsionkowo-ślimakowy
4.1.2. Przebieg drogi zmysłu równowagi
4.1.3. Kanały półkoliste
4.1.4. Narząd otolitowy
4.1.5. Twór siatkowaty i jądra przedsionkowe
4.1.6. Móżdżek (cerebellum)
4.2 Sterowanie równowagą i postawą ciała (Controling balance and body posturę)
4.3. Badanie układu równowagi (Examination ofthe balance system)
4.3.1. Badanie podmiotowe równowagi (Case history)
4.3.2. Badanie przedmiotowe równowagi (Physical examination)
4.4. Metody badania równowagi - próby kliniczne na sprawność postawy i chodu (Held-Ziółkowska 2006). (Methods of evaluation o) balance - clinical trials of posturę and walk fitness)
4.4.1. Próby statyczne i półstatyczne (Static and semi-static tests)
4.4.2. Próby dynamiczne (Dynamie tests)
4.5 Literatura (Literature)
4.6. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Rozdział 5
Tadeusz Ambroży
Trening i jego istota
5.1. Trening (Training)
5.2. Selekcja sportowa (Sport selection)
5.3. Zawód trenera (The job of the trainer)
5.4. Metody treningowe (Training methods)
5.5. Zasady nauczania techniki (Principles of teaching a techniąue)
5.6. Zasady treningowe (Training principles)
5.7. Etapy szkolenia sportowego (The stages of sports training)
5.8. Zasada superkompensacji i odnowa biologiczna
(The supercompensation principle and biological regeneration)
5.9. Struktura treningu (The structure of training)
5.10. Charakterystyka treningu sportowego z osobami niepełnosprawnymi
(Characteristics ofsports training with disabled people)
5.11. Literatura (Literature)
5.12. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Rozdział 6 Robert Walaszek Wpływ aktywności fizycznej na organizm
6.1. Wprowadzenie (Introduction)
6.2. Wpływ aktywności fizycznej na układ mięśniowy
(The influence of physical activity on the muscular system)
6.3. Wpływ aktywności fizycznej na układ kostno-stawowy (The influence of physical actmty on the skeletal and joint system)
6.4. Wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia
(The influence of physical activity on the circulatory system)
6.5. Wpływ aktywności fizycznej na układ oddechowy
(The influence of physical acthńty on the respiratory system)
6.6. Wpływ aktywności fizycznej na układ nerwowy
(The influence of physical activity on the nervous system)
6.7. Wpływ aktywności fizycznej na układ trawienny (The influence of physical activity on the digestive systehi)
6.8. Wpływ aktywności fizycznej na układ moczowo-płciowy (The influence of physical activity on the urogenital system)
6.9. Wpływ aktywności fizycznej na przemianę materii (The influence of physical acthńty on the metabolism)
6.10. Wpływ aktywności fizycznej na układ odpornościowy (The influence of physical actmty on the immune system)
6.11. Wpływ' hipokinezy i akinezy na organizm
(The influence of hypokinesia and akinesia on the organism)
6.12. Funkcje aktywności fizycznej w życiu człowieka (The functions of physical acthńty ih human life)
6.13. Literatura (Literature)
6.14. Literatura uzupełniająca (Additional literature)

Spis rycin
Spis tabel

Książka

 • ISBN: 

  978-83-925935-5-3

 • Redaktor: 

  Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  165 x 235 mm

 • Liczba stron: 

  191

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...