Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Mackiewicz
Waga produktu: 0.62 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN
Od­da­je­my w Pań­stwa rę­ce ko­lej­ny tom, już pią­ty, se­rii mo­no­gra­fii na­uko­wych gro­ma­dzą­cych pra­ce li­cen­cjac­kie ab­sol­wen­tów kie­run­ku bio­tech­no­lo­gia me­dycz­na na  Wy­dzia­le Le­kar­skim II Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. W ro­ku 2019 te­ma­tem wio­dą­cym prac li­cen­cjac­kich są cho­ro­by ge­ne­tycz­nie uwa­run­ko­wa­ne – stąd ty­tuł mo­no­gra­fii. Pra­ce li­cen­cjac­kie przy­go­to­wa­ne przez po­szcze­gól­nych ab­sol­wen­tów sta­no­wią od­dziel­ne roz­dzia­ły pu­bli­ka­cji. Ich przy­go­to­wa­nie by­ło nad­zo­ro­wa­ne i wstęp­nie re­cen­zo­wa­ne przez opie­ku­nów na­uko­wych re­pre­zen­tu­ją­cych jed­nost­ki Uczel­ni, Pa­nią Pro­fe­sor Ma­rię Iskrę, obec­nie Dzie­ka­na Wy­dzia­łu Me­dycz­ne­go, oraz wy­bra­nych re­cen­zen­tów.

Ko­lej­ny już te­mat wio­dą­cy jest bar­dzo ak­tu­al­ny i wciąż się roz­wi­ja w związ­ku z in­ten­syw­nym po­stę­pem bio­tech­no­lo­gii i ge­ne­ty­ki, z roz­wo­jem tech­nik i tech­no­lo­gii ba­daw­czych, a tak­że z lep­szym zro­zu­mie­niem pa­to­me­cha­ni­zmów po­wyż­szych cho­rób. Wy­da­nie skła­da się z sie­dem­na­stu roz­dzia­łów do­ty­czą­cych róż­nych aspek­tów me­to­do­lo­gicz­nych, dia­gno­stycz­nych i te­ra­peu­tycz­nych cho­rób o podło­żu ge­ne­tycz­nym. Spek­trum po­wyż­szych cho­rób roz­sze­rza się, po­za do­tych­czas zna­ne, o cho­ro­by no­wo­two­ro­we, któ­re obec­nie przy­na­le­żą do tej gru­py scho­rzeń. Prze­sta­wio­ne pra­ce zwią­za­ne są z no­wo­cze­sny­mi me­to­da­mi dia­gno­stycz­ny­mi i te­ra­peu­tycz­ny­mi cho­rób o podło­żu ge­ne­tycz­nym, do­ty­czą po­wią­zań zmian ge­ne­tycz­nych z po­sta­cią oraz prze­bie­giem cho­rób o podło­żu im­mu­no­lo­gicz­nym, za­pal­nym czy de­ge­ne­ra­cyj­nym, a tak­że opi­su­ją podło­że ge­ne­tycz­ne cho­rób no­wo­two­ro­wych, ta­kich jak rak płu­ca, no­wo­two­ry re­gio­nów gło­wy i szyi, ukła­du mo­czo­we­go i płcio­we­go, rak pier­si, czer­niak, no­wo­two­ry ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go. Po­nad­to przed­sta­wio­no ze­spo­ły no­wo­two­rów wy­stę­pu­ją­cych ro­dzin­nie, zwią­za­nych z mu­ta­cja­mi po­szcze­gól­nych ge­nów. 
Wa­lo­rem pre­zen­to­wa­nej mo­no­gra­fii, po­za tym, że sta­no­wi ona zbiór do­rob­ku stu­den­tów ca­łe­go rocz­ni­ka i cha­rak­te­ry­zu­je się spój­no­ścią i ak­tu­al­no­ścią te­ma­tycz­ną, jest fakt, iż bę­dzie ona przy­dat­nym pod­ręcz­ni­kiem dla na­stęp­nych rocz­ni­ków stu­den­tów bio­tech­no­lo­gii me­dycz­nej, me­dy­cy­ny czy far­ma­cji. Fi­nal­nie zbiór prac li­cen­cjac­kich po­zo­sta­nie do­wo­dem do­brze wy­ko­na­nych za­dań na­uko­wo­-dy­dak­tycz­nych za­rów­no przez stu­den­tów, jak i przez na­uczy­cie­li. Niech rów­nież do­brze słu­ży ko­lej­nym rocz­ni­kom bio­tech­no­lo­gów me­dycz­nych.

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7597-400-3

 • Redaktor: 

  Andrzej Mackiewicz

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  361

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: