Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska
Waga produktu: 1.700 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Warszawa 2008, wyd. 1, format 165 x 235, ojętość 1260 str, oprawa twarda

Autorzy publikacji to wybitni i cenieni specjaliści z zakresu onkologii i hematologii.

Książka stanowi przegląd najważniejszych i najnowszych wiadomości dotyczących onkologii i hematologii dziecięcej. Przedstawiono w niej nowoczesną diagnostykę obrazową i radiologiczną, poszerzając ją o badania cytogenetyczne, immunologiczne i biomolekularne. Uwzględniono metody identyfikacji komórek układu krwiotwórczego i komórek nowotworowych przy użyciu metod immunologicznych, a także nowoczesne techniki badania stanu układu odpornościowego. Omówiono również występowanie, rozpoznawanie i leczenie chorób układu krwiotwórczego i najczęstszych nowotworów u dzieci.

Znaczna część książki została poświęcona organizacji leczenia ww. chorób w Polsce oraz nowoczesnym programom leczniczym niektórych nowotworów. Przedstawiono również podstawowe aspekty opieki paliatywnej, łagodzenie bólu i zmniejszenie natężenia objawów choroby w procesie umierania, włącznie z problematyką opieki psychologicznej i socjalnej. Zwrócono także szczególną uwagę na zachowanie czujności onkologicznej przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdyż oni najczęściej pierwsi mogą zaobserwować niepokojące objawy u dziecka.

Publikacja jest adresowana do pediatrów specjalizujących się w onkologii, hematologii, transplantologii szpiku, chirurgii dziecięcej oraz do lekarzy pierwszego kontaktu i studentów medycyny.

Spis treści

TOM I Wykaz skrótów
I. Wiadomości ogólne
1. Epidemiologia nowotworów złośliwych u dzieci
2. Metody obrazowania w onkologii dziecięcej
3. Histopatologia złośliwych nowotworów tkanek miękkich i kości okresu rozwojowego
4. Znaczenie badan genetycznych i molekularnych w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci
5. Farmakogenetyka w onkologii i hematologii dziecięcej
6. Oporność genetyczna
7. Podstawy chemioterapii
8. Mechanizmy odpowiedzi i oporności komórek nowotworowych na leczenie
9. Udział chirurgii w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci
10. Radioterapia w leczeniu nowotworów u dzieci
11. Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu ambulatoryjnym w aspekcie chorób nowotworowych u dzieci
12. Leczenie skojarzone nowotworów u dzieci i młodzieży
13. Terapia alternatywna i komplementarna u dzieci z chorobą nowotworową
14. Prawa dziecka z chorobą nowotworową
15. Etyka w onkologii i hematologii dziecięcej
II. Nowotwory układu krwiotwórczego
16. Ostra białaczka limfoblastyczna
17. Ostra białaczka szpikowa
18. Białaczki niemowlęce
19. Przewlekła białaczka szpikowa
20. Zespoły mielodysplastyczne
21. Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa
22. Zespoły limfoproliferacyjne. Ziarniniakowatowość limfomatoidalna
23. Histiocytoza komórek Langerhansa
24. Choroba Hodgkina (chłoniak Hodgkina)
25. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe
III. Nowotwory lite u dzieci
26. Nowotwory środkowego układu nerwowego
27. Siatkówczak
28. Nerwiak zarodkowy współczulny
29. Nowotwory nerek
30. Mięsaki tkanek miękkich
31. Guzy germinalne
32. Łagodne guzy kości i zmiany guzopodobne
33. Pierwotne złośliwe nowotwory kości
34. Nowotwory i guzy wątroby
35. Nowotwory i guzy gruczołów dokrewnych
36. Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego
37. Czerniak złośliwy
38. Organizacja opieki nad dzieckiem po chorobie nowotworowej
39. Nowotwory rzadkie
40. Stany zagrożenia życia w onkologii dziecięcej
41. Drugie nowotwory
IV. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
42. Podstawy przeszczepiania komórek krwiotwórczych w onkologii i hematologii dziecięcej
43. Przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców zgodnych: rodzeństwo genotypowo zgodne w HLA
44. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego
45. Autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych
46. Powikłania wczesne allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego lub krwi obwodowej
47. Powikłania późne po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych

TOM II
V. Wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej guzów litych
48. Rola chirurga w diagnostyce nowotworów u dzieci
49. Leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego nowotworu u dzieci
50. Długotrwałe dostępy naczyniowe u dzieci z chorobą nowotworową
51. Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi
52. Raki tarczycy
53. Wybrane zagadnienia z torakochirurgii onkologicznej u dzieci z nowotworem w klatce piersiowej
54. Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowo-płciowego u dzieci
55. Leczenie chirurgiczne guzów nadnercza i innych guzów przestrzeni zaotrzewnowej
56. Leczenie chirurgiczne guzów wątroby
57. Współczesne zasady leczenia chirurgicznego nowotworów kości
58. Nowotwory narządu płciowego u dziewcząt
59. Guzy jądra u dzieci
60. Zastosowanie chirurgii małoinwazyjnej w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych wieku dziecięcego
61. Stany nagłe w onkologii dziecięcej wymagające interwencji chirurgicznej w trybie pilnym
VI. Zagadnienia hematologiczne
62. Zaburzenia hematopoezy związane z leczeniem skojarzonym
63. Zasady diagnostyki hematologicznej
64. Samoistna skaza małopłytkowa ? postać ostra
65. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne
66. Sferocytoza wrodzona
67. Zaburzenia krzepnięcia krwi
68. Wtórna małopłytkowość
69. Niedokrwistości hemolityczne wrodzone związane z zaburzeniami enzymatycznymi w krwinkach czerwonych
70. Niedokrwistość niedoborowa
71. Niewydolność szpiku
VII. Zagadnienia kliniczne hematoonkologii
72. Leczenie składnikami krwi i produktami krwiopochodnymi
73. Zastosowanie krwiotwórczych czynników w onkologii i hematologii
74. Immunoterapia i stosowanie biologicznych modyfikatorów odpowiedzi
75. Terapia genowa w hematologii i transplantologii
76. Leczenie zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową
77. Powikłania narządowe leczenia skojarzonego wczesne i odległe
78. Zapobieganie nudnościom i wymiotom u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych
79. Zaburzenia odżywienia i leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej u dzieci
80. Opieka paliatywna
81. Opieka psychologiczna nad dzieckiem z chorobą nowotworową
82. Rola stomatologa w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową
83. Postępowanie rehabilitacyjne w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3334-2

  • Redaktor: 

    Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska

Inne tytuły z tej serii: